Ko je sveti Duh?

Zbog lažnog učenja o Trojedinom bogu u većini današnjih crkava, mnogi hrišćani ne znaju istinu o svetom Duhu. Na ovoj stranici ćemo podeliti istinu o svetom Duhu, odakle dolazi i čije prisustvo nam donosi.

VAŽNA NAPOMENA: Prvo da potvrdim da ne pokušavam da opišem prirodu svetog Duha, jer je to misterija. Ja samo delim jasnu biblijsku istinu o tome ČIJE prisustvo nam donosi. Bog nije otkrio prirodu Duha, ali On JESTE otkrio ODAKLE dolazi, i ČIJE prisustvo nam donosi.

Otkrivenje 5:1,6,7 … “U desnici Onoga koji je sedeo na prestolu video sam svitak ispisan iznutra i spolja, zapečaćen sa sedam pečata…I video sam kako uz presto i usred četiri bića i usred starešina stoji Jagnje koje kao da je bilo zaklano. Ono je IMALO sedam rogova i sedam očiju, koje predstavljaju sedam Božjih duhova poslatih po celoj zemlji. Jagnje je otišlo i uzelo svitak iz desnice Onoga koji sedi na prestolu.”

Dela apostolska 2:32-33 … “Tog Isusa Bog je uskrsnuo, čemu smo svi mi svedoci. Dakle, pošto ga je Bog Otac uzvisio i dao mu da sedi njemu zdesna i dao mu obećani Sveti Duh, izlio je na nas taj Duh, kao što vidite i čujete.”

Ovi stihovi koji se odnose na svetog Duha puno otkrivaju. Obratite pažnju na to da Jagnje, koje je Hristos, ima “sedam očiju, koje su sedam Božjih Duhova poslatih po celoj zemlji”. Ovo je referenca na svetog Duha, i ko je to ko IMA svetog Duha da pošalje? To je Isus. On je “DOBIO sveti Duh OD Oca.” I ovo se slaže sa onim što je otkriveno u Otkrivenju 1. i 2. glavi. Obratite pažnju na sledeće stihove iz ove dve glave:

Otkrivenje 1:12-16 … “I okrenuo sam se da vidim ko mi to govori. Kad sam se okrenuo, video sam sedam zlatnih svećnjaka, a među svećnjacima nekog nalik Sinu čovečijem.  … U desnici je imao sedam zvezda…”

Otkrivenje 2:1,7 … “Anđelu skupštine u Efesu napiši: „Ovo govori onaj koji drži sedam zvezda u desnici, onaj koji hoda među sedam zlatnih svećnjaka… Ko ima uho, neka čuje šta Duh govori crkvama!”

Otkrivenje 03:20 … “Evo stojim na vratima i kucam. Ako ko čuje MOJ GLAS i otvori vrata, UĆI ĆU K NJEMU i večeraću s njim i on sa mnom.”

Pre svega, koga Jovan vidi da mu “govori”? On vidi Isusa Hrista zar ne? Onda Isus potvrđuje da je On taj koji drži sedam zvezda i hoda usred svećnjaka, koji govori crkvama. Sam Isus govori crkvama. Pogledajte sada šta Hrist kaže na kraju svake poruke crkvama … Ko ima uho, neka čuje šta Duh govori crkvama. Isus potvrđuje da je On Duh koji govori crkvama. To potvrđuje ono što Otkrivenje 5. glava govori, da je Hrist onaj koji ima svetog Duha da nam pošalje. To je Hristov SOPSTVENI Božanski Duh, koji On šalje, a ne posebna „treća ličnost“ kao što tvrdi učenje o trojstvu.

“Živite s Njim, braćo; živite s Njim; živite s Njim, to je ono što On želi. Zašto, On je uskrsnuo iz mrtvih, i mi smo uskrsnuti s Njim da bismo mogli živeti s Njim. Rimljanima 6:8. Njegovo lično prisustvo treba da bude sa nama. To je ono što Laodikejska poruka treba da učini za nas, ona donosi Hristovo prisustvo da živi u nama(A.T. Džons, Bilten generalne konference, 1893, str. 300)

Mnogi ljudi hrišćanske veroispovesti čine grešku misleći da zato što Biblija kaže da sveti Duh “GOVORI”, onda to mora biti doslovno “treća ličnost” Trojstva. Problem je u tome što ne vide da je HRIST taj koji nam govori, a ne neko posebno “treće biće” … “Evo stojim na vratima i kucam. Ako ko čuje MOJ GLAS i otvori vrata, UĆI ĆU K NJEMU i večeraću s njim i on sa mnom.” (Otkrivenje 3:20)

Otkrivenje 3:1 … “Anđelu crkve u Sardu napiši; Ovo govori onaj koji ima sedam duhova Božjih i sedam zvezda.”

Tako je Duh koji govori u Otkrivenju bio sam Isus Hrist! Ne neka treća ličnost odvojena od Oca i Sina. Ovo nije ograničeno samo na knjigu Otkrivenja. Postoje mnogi drugi novozavetni stihovi koji podržavaju istinu o tome da je sveti Duh zapravo Duh Isusa Hrista. Pogledajmo neke od njih.

Jovan 14:16-20 … “I ja ću zamoliti Oca i on će vam dati drugog utešitelja da bude s vama uvek, Duha istine, koga svet ne može primiti, jer ga ne vidi i ne poznaje. A vi ga poznajete, jer stoji i biće u vama. Neću vas ostaviti kao siročiće. Doći ću k vama. Još malo i svet me više neće videti, ali vi ćete me videti, jer ja živim, a i vi ćete živeti. U taj dan ćete spoznati da sam ja u Ocu svom, i vi u meni, i ja u vama.”

Matej 18:20 … “Jer, gde su dvojica ili trojica okupljena u moje ime, onde sam ja među njima.”

Dela apostolska 1:1-2 … “Prvi sam izveštaj, Teofile, sastavio o svemu što je Isus od početka radio i učio sve do dana kad je bio uznesen, usmeravajući apostole kroz Duha svetog koje je izabrao.”

Mnogi ljudi gledaju na citat o “Utešitelju” u Jovanu i automatski misle da je Isus govorio o slanju nekog drugog. Pa ipak, Isus otkriva u ovim stihovima tačno ko će biti utešitelj. Isus je rekao učenicima da poznaju utešitelja, jer je on bio sa njima u fizičkom obliku. Ko je bio sa njima? Sam Hrist! Isus je rekao učenicima da nas neće ostaviti bez utehe, On će doći k nama LIČNO! Isus je takođe potvrdio da će On biti u nama, a ne neko drugi!

Mesto gde se mnogi ljudi spotiču u vezi utešitelja je kada Isus govori o utešitelju u trećem licu – “on”. Ali ni ovde ne mora biti zabune. Pogledajte sledeće stihove i videćete kako Isus govori o  SAMOM SEBI u trećem licu – “On” i “Njega”…

Jovan 17:1-2 … “Isus je to kazao, a zatim je podigao oči prema nebu i rekao: „Oče, došao je čas. Proslavi svog Sina, da tvoj Sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svim ljudima da večni život svima koje si mu dao.”

Jovan 5:19 … “Isus im je na to rekao: „Zaista, zaista, kažem vam, Sin ne može ništa da učini sam od sebe, nego samo ono što on vidi da Otac čini. Jer što god On čini, to i Sin čini na isti način.”

Jovan 4:10 … “Isus joj odgovori: „Kad bi poznavala Božji dar i ko je onaj koji ti kaže: ‘Daj mi da pijem’, ti bi ga zamolila i on bi ti dao živu vodu.”

Da li vidite kako Isus priča o SEBI kad kaže ‘on’? I to je upravo ono što je On uradio u Jovanu 14. glavi. On je mislio na sebe govoreći o utešitelju, zbog čega je rekao … Doći ću k vama.

“Nisu ni pomišljali da najvažnija ličnost njihovog razgovora korača kraj njih, JER JE HRISTOS GOVORIO O SEBI KAO O DRUGOJ OSOBI.” (E.Vajt, Čežnja vekova, str. 800)

Jovan 17:22-26 … “I dao sam im slavu koju si ti dao meni, da budu jedno kao što smo mi jedno, ja u njima i ti u meni: da budu sasvim ujedno, i da pozna svet da si me ti poslao i da si imao ljubav k njima kao i k meni što si ljubav imao. Oče, želim da i oni koje si mi dao budu sa mnom, tamo gde sam ja, kako bi gledali moju slavu koju si mi dao, jer si me voleo pre postanka sveta. Pravedni Oče, svet te nije upoznao, ali ja sam te upoznao, a ovi su spoznali da si me ti poslao. I obznanio sam im tvoje ime i obznanjivaću ga, da ljubav kojom si me voleo bude u njima i ja u njima.”

Sotona danas predvodi lažne pastire da drže istinu o svetom Duhu daleko od ljudi, da ne bi imali silu u svojim životima. Pa ipak, istina je tako jasna kada smo spremni i otvoreni da je vidimo. OTVORI OČI!

“Isus joj reče: „Nemoj me doticati, jer još nisam uzašao k Ocu mom, nego idi mojoj braći i
reci im: ‘Uzlazim k svom Ocu i vašem Ocu, svom Bogu i vašem Bogu.” Radosno je [Marija] požurila ka učenicima sa dobrim vestima. Ubrzo posle toga Isus se uzneo na nebo da lično iz Očevih usta čuje da je Njegova žrtva prihvaćena i da PRIMI SVU VLAST na nebu i na zemlji. … Videla sam da Isus čak i kad je bio u društvu tih sjajnih nebeskih četa, u prisustvu Očevom i okružen Njegovom slavom, nije zaboravio na svoje učenike koji su ostali na zemlji, već se — PRIMIVŠI VLAST OD SVOGA OCA — vratio da bi i njih učinio UČESNICIMA SVOJE SILE. Još istog dana On se vratio i pokazao se svojim učenicima. Tada je dozvolio i da Ga se dotaknu jer je bio kod Oca i PRIMIO VLAST.
(E.Vajt, Rani spisi, str. 187)

Sestra Vajt potvrđuje da se Isus brzo vratio Ocu nakon što je video Mariju na grobu. A zašto? Da primi SILU od svog Oca, zato da bi MOGAO DA JE DA učenicima. Tada se Isus vratio i ponovo se pojavio među učenicima nakon što je video Oca na nebu.

Jovan 20:19,22 … Uveče tog istog dana, na prvi od šabata, premda su zbog straha od Judejaca vrata bila zaključana tamo gde su se učenici okupili, Isus je došao, stao na sredinu i rekao im: „Mir vama!” I ovo rekavši, DUNUO JE i rekao im: “PRIMITE SVETOG DUHA.”

Hristov čin izlivanja svetog Duha svojim dahom, i davanje Njegovog mira njima, bio je kao nekoliko kapi pre obilnog pljuska na dan Pedesetnice.” (E.Vajt, Duh proroštva, tom 3. str. 243)

Da li je Isus ‘udahnuo’ posebno ‘treće biće’ na učenike? Ne, naravno da ne. On je udahnuo Duh i silu Boga Oca, koje je sada imao Isus U SEBI. To je bio nagoveštaj onoga što je trebalo u punoj sili da dođe na dan Pedesetnice nakon što se Isus proslavio. Ali da li vidite da je HRIST LIČNO dao svetog Duha učenicima? A to je „SILA“ koju je Hrist primio od Oca, a ne neko odvojeno “treće biće”. Pogledajte…

Jovan 3:34-35 … “Zaista, onaj koga je Bog poslao govori Božje reči, jer Bog ne daje Duha na meru. Otac voli Sina i sve je predao u njegove ruke.”

Dela apostolska 2:32-33 … “Tog Isusa Bog je uskrsnuo, čemu smo svi mi svedoci. Dakle, pošto ga je Bog Otac uzvisio i dao mu da sedi njemu zdesna i DAO MU OBEĆANI SVETI DUH, IZLIO je na nas taj Duh, kao što vidite i čujete.”

Ovo je sada posle Pedesetnice, kada se Isus vratio na nebo i primio puno obećanje svetog Duha, koje je Isus LIČNO dao učenicima. Otac nije dao Isusu “drugo biće”, to je smešno. Ne, Bog Otac, izvor svega (1. Korinćanima 8:6) dao je Isusu NJEGOVOG Božanskog Duha, koji je Njegov vlastiti život i sila!

“Oni što su klečali pred prestolom prinosili su svoje molitve i stalno gledali u Isusa, a On je gledao u Oca kao da se zalagao kod Njega za ove što se mole. Od OCA SIJA SVETLOST I OBASJAVA SINA, A SA SINA PRELAZI NA MOLITELJE. Zatim sam zapazila kako se neka izuzetno blistava svetlost PRENOSI SA OCA NA SINA, A SA ISUSA NA NAROD PRED PRESTOLOM. … Oni što su ustali kad se Isus podigao sa prestola sledili su Ga verom gore u svetinju nad svetinjama i molili se: „Oče, DAJ NAM TVOGA DUHA.“ ISUS IM JE UDAHNUO SVETOG DUHA u kome je bilo svetlosti, snage i mnogo ljubavi, radosti i mira.”  (E.Vajt, Rani spisi, str. 54-55)

Dela apostolska 1:1-2 … “Prvi sam izveštaj, Teofile, sastavio o svemu što je Isus od početka radio i učio sve do dana kad je bio uznesen, usmeravajući apostole kroz Duha svetog koje je izabrao.”

Dela apostolska 2:32-33 … “Tog Isusa Bog je uskrsnuo, čemu smo svi mi svedoci. Dakle, pošto ga je Bog Otac uzvisio i dao mu da sedi njemu zdesna i DAO MU OBEĆANI SVETI DUH, IZLIO je na nas taj Duh, kao što vidite i čujete.”

Titu 3:4-6 … “Ali kad je naš Spasitelj, Bog, pokazao svoju dobrotu i ljubav prema čoveku, spasao nas je – ne zbog pravednih dela koja smo mi učinili, nego po svom milosrđu – kupanjem preporođenja i obnovom Duha svetog. Taj Duh se obilno izlio na nas kroz Isusa Hrista, našeg Spasitelja…”

Galatima 4:6 … “A pošto ste sinovi, Bog je u naša srca poslao Duh svog Sina koji viče: „Aba,
Oče!”

2. Korinćanima 3:17 … “Gospod je Duh, a gde je Gospodnji Duh, tamo je sloboda.”

Filipljanima 1:19 … “Jer znam da će to dovesti do spasenja posredstvom vaših molitvi i pomoću Duha Isusa Hrista.

To je isti Duh koji je vodio proroke u Starom zavetu … 1. Petrova 1:10-11 … “To su spasenje marljivo ispitivali i pažljivo istraživali proroci koji su prorokovali o blagodati namenjenoj vama. Ispitujući u kakvo ili u koje vreme javljaše Duh Hristov u njima, unapred svedočeći za Hristove muke i za slavu koja će uslediti.”

Sveti Duh je ŽIVOT i SILA Isusa Hrista, koji je On primio od Boga Oca.

HRIST je objavio da će nakon njegovog uznesenja, on poslati svojoj crkvi, kao poklon njegovog krunisanja, Utešitelja, koji je trebalo da zauzme njegovo mesto. Ovaj Utešitelj je sveti Duh, duša Njegovog života, efikasnost njegove crkve, svetlost i život sveta. SA NJEGOVIM DUHOM HRIST ŠALJE uticaj pomirenja i silu koja oduzima greh.” (E.Vajt, Pregled i Glasnik, 19. maj 1904.)

“Uticaj svetog Duha je ŽIVOT HRISTA u duši. Mi sada ne vidimo Hrista i ne razgovaramo s Njim, ali NJEGOV sveti Duh je jednako blizu nas na bilo kom mestu. Oni koji poznaju Duha koji prebiva u njima, otkrivaju plodove Duha, “ljubav, radost, mir, dugo trpljenje, blagost, dobrotu, veru.” (E.Vajt, Biblijski eho, 17. jun 1901.)

To je Hrist koji ‘prebiva u našim srcima’ (Efescima 3:17). To je Hrist koji živi u nama (Galatima 2:20). To je Hrist u nama, taj Duh koji nam daje život (Rimljanima 8:10-11). I kao što je Pavle potvrdio u Galatima 4:6, Bog nam je poslao Duha SVOG SINA, a ne neko treće biće. Zato je i Pavle u 2. Korinćanima 3:17 rekao da je Gospod [Hrist] taj Duh.

Ovo je tako važno pratelji. Potreban nam je Hristov Duh, kao sveti Duh, a ne “neko drugo duhovno biće” … Rimljanima 8:9 … “Ali vi niste u telu, nego u Duhu, ako Božji Duh zaista prebiva u vama. Ali ako neko nema Hristov Duh, taj nije Njegov.”  … Sveti Duh koji hrišćani imaju u sebi NIJE “treća ličnost”. Mi imamo Duha Boga Oca, koji se manifestuje kroz Njegovog Sina, Isusa Hrista.

Ne treba nam biće koje ne može da saoseća sa našim slabostima. Nije nam potreban neko ko ne može da shvati kako je to biti u iskušenju u ovom smrtnom, grešnom telu. Potreban nam je neko ko je iskušan u svim tačkama kao i mi. Potreban nam je neko ko zna kako da nas izbavi od greha i iskušenja. Potreban nam je neko ko je stekao pobedu nad grehom i zna šta je potrebno da bi se živeo savršen život u poslušnosti i potpunoj zavisnosti od Boga Oca. Potreban nam je Isus Hrist kao naš utešitelj! I Biblija potvrđuje da je sveti Duh Hristov Duh. On je onaj koji nam dolazi i pomaže.

“Nije sigurno dobiti duh nekog drugog. Želimo svetog Duha, koji je Isus Hrist.” (E.Vajt, Pismo 66, 10. april 1894.)

“Spasitelj je naš Utešitelj. Dokazala sam da je to On.” (E.Vajt, 8MR 49)

‘Voda koja daje život’ dolazi od Hrista

Ovo je divna istina koju svi Božji ljudi MORAJU razumeti, da ne bi bili prevareni. Kada su se Izraelci požalili na žeđ u pustinji, Mojsiju je rečeno da govori steni Meribe i ona će im pružiti “obilnu vodu”, kako je zabeleženo u 4. Mojsijevoj 20. glava. A koga ta “stena” predstavlja? Dopustimo da nam sama Božja Reč kaže:

1. Korinćanima 10:1-4 … “Ne želim, braćo, da budete u neznanju o ovome: Naši praočevi su svi bili pod oblakom i svi su prošli kroz more i svi su se krstili u Mojsija kad su pod oblakom prošli kroz more i svi su jeli istu duhovnu hranu i svi su pili isto duhovno piće. Jer su pili iz duhovne stene koja ih je pratila, a ta stena je bila Hristos.”

Kao što je Pavle jasno rekao, stena je predstavljala Hrista Isusa. Ali koje je to “duhovno piće”, ta voda koja je izašla IZ stene, Hrista? Šta je to?

Jovan 7:37-39 … “Poslednjeg i najvažnijeg dana praznika, Isus je ustao i povikao: „Ako je neko žedan, neka dođe k meni i pije! Ko bude verovao u mene, kao što je rečeno u Pismu, iz njegovog tela poteći će reke žive vode.” A rekao je to za Duh koji je trebalo da prime oni koji veruju u njega. Tada, naime, Duh još nije bio dat, jer Isus još nije bio proslavljen.”

Dakle, ‘živa voda’ predstavlja svetog Duha. I odakle dolazi ova tekuća reka žive vode? Nemojte da previdite ovo: Voda je tekla IZ SAME STENE. Tako i sveti Duh teče iz Hrista, pogledajte:

Jovan 4:10 … “Isus joj odgovori: „Kad bi poznavala Božji dar i ko je onaj koji ti kaže: ‘Daj mi da pijem’, ti bi ga zamolila i on bi ti dao živu vodu.”

Dela apostolska 2:33 … “Dakle, pošto ga je Bog Otac uzvisio i dao mu da sedi njemu zdesna i dao mu obećani sveti Duh, izlio je na nas taj Duh, kao što vidite i čujete.”

Tako sveti Duh dolazi od Oca do Sina, a zatim od Sina (Stene), direktno nama. Ne postoji ‘treće biće’. Ova “živa voda” dolazi nama DIREKTNO OD HRISTA. To je NJEGOV ŽIVOT i SILA, koju je primio od Boga Oca. Pogledajte odakle Jovan vidi reku života da izvire:

Otkrivenje 22:1 … “I pokazao mi je reku vode života, bistru kao kristal, kako teče iz Božjeg i Jagnjetovog prestola.”

Dakle, ova ‘živa voda’ dolazi od Boga Oca i Njegovog Sina (Jagnjeta), a ne nekog zasebnog ‘trećeg bića’. Opet, ne propustite značenje Stene u divljini. Voda je došla DIREKTNO IZ STENE, koja je predstavljala Hrista. Pogledajte šta je sestra Vajt potvrdila u viziji:

“Oni što su klečali pred prestolom prinosili su svoje molitve i stalno gledali u Isusa, a On je gledao u Oca kao da se zalagao kod Njega za ove što se mole. Od OCA SIJA SVETLOST I OBASJAVA SINA, A SA SINA PRELAZI NA MOLITELJE. Zatim sam zapazila kako se neka izuzetno blistava svetlost PRENOSI SA OCA NA SINA, A SA ISUSA NA NAROD PRED PRESTOLOM. … Oni što su ustali kad se Isus podigao sa prestola sledili su Ga verom gore u svetinju nad svetinjama i molili se: „OČE, DAJ NAM TVOGA DUHA.“ ISUS IM JE UDAHNUO SVETOG DUHA u kome je bilo svetlosti, snage i mnogo ljubavi, radosti i mira.”  (E.Vajt, Rani spisi, str. 54-55)

Ta ‘sila’, sveti Duh, dolazi od Oca do Sina i od Sina direktno nama!

Otkrivenje 5:6 … “I video sam kako uz presto i usred četiri bića i usred starešina stoji Jagnje koje kao da je bilo zaklano. Ono je imalo sedam rogova i sedam očiju, KOJE PREDSTAVLJAJU SEDAM BOŽJIH DUHOVA POSLATIH PO CELOJ ZEMLJI.

Galatima 4:6 … “A pošto ste sinovi, BOG JE U NAŠA SRCA POSLAO DUH SVOG SINA koji viče: „Aba, Oče!”

Nema sumnje o tome šta je sveti Duh. To je Hristov Duh. To je Njegov život, koji je primio od Boga Oca. ‘Živa voda’ je Hristov život, koji nam je dat da nam pomogne, uteši nas i da nam da istinski ŽIVOT!

“Kad je vojnik zario koplje u Isusov bok dok je On visio na krstu, iz rane su potekla dva jasno podeljena mlaza, krv i voda. Krv je trebalo da opere grehe onih koji budu verovali u Njegovo ime, A VODA JE PREDSTAVLJALA TU ŽIVU VODU KOJA SE DOBIJA OD ISUSA I DAJE ŽIVOT VERNIKU.” (E.Vajt, Rani Spisi, str. 209)

“Reči koje sam vam govorio DUH su i život su (Jovan 6:63). Hrist ovde ne govori o svojoj nauci, već o svojoj OSOBI, o božanskoj prirodi svog KARAKTERA. (E. Vajt, Odabrane poruke 1, str. 249)

“Nije sigurno dobiti duh nekog drugog. Želimo svetog Duha, koji je Isus Hrist.” (E.Vajt, Pismo 66, 10. april 1894.)

Ovo je tako divna istina kojoj se većina crkava odupire. Baš kao stari fariseji, koji su odbacili Hrista kao istinitog Božjeg Sina, i odbacili DUH u svom životu. Nije ni čudo što danas u crkvama nema sile! Traže pogrešnog duha! Ali oni koji prihvate ovu dragocenu istinu mogu dobiti obilan život i silu da žive pobedničke živote. Želimo tu ‘živu vodu’ koja dolazi iz STENE, Isusa Hrista. To je voda života koja dolazi i od Oca i od Sina. Ovo je obećani sveti Duh!

Citati Elen Vajt o Utešitelju

“Razlog zašto su crkve slabe i bolesne i na samrti je to što je neprijatelj doneo obeshrabrujući uticaj na duše koje drhte. On je nastojao da ukloni Isusa kao Utešitelja sa njihovog vidika.”  (E.Vajt, Pregled i Glasnik, 26. avgust 1890.)

“Pošto verom gledamo na Isusa, naša vera probija senku, i mi se divimo Bogu zbog Njegove čudesne ljubavi u davanju Isusa Utešitelja.” (E.Vajt, Rukopisi 19, str. 297.3)

Svi koji ljube Hrista biće ljubljeni od Oca, i On će im se pokazati. U svim svojim hitnim situacijama i poteškoćama, oni će imati pomoćnika u Isusu Hristu. Da Hrist treba njima da se pokaže, a ipak da bude nevidljiv svetu, bila je misterija za učenike. Oni nisu mogli da razumeju Hristove reči u duhovnom smislu. Razmišljali su o spoljašnjoj, vidljivoj manifestaciji. Oni nisu mogli da shvate činjenicu da mogu imati Hristovo prisustvo u sebi, a da je ipak On nevidljiv svetu. Oni nisu razumeli značenje duhovne manifestacije. “ (E.Vajt, Južni pregled, 13. septembar, 1898.)

“Hrist treba biti poznat po blagoslovenom imenu Utešitelj.” (E.Vajt, Rukopis 7, 26. januar 1902.)

“Spasitelj je naš Utešitelj. Dokazala sam da je to On.” (E.Vajt, 8MR 49)

“Neka prouče sedamnaestu glavu Jovana, i nauče kako da se mole i kako da žive Hristovu molitvu. On je Utešitelj. On će ostati u njihovim srcima, čineći njihovu radost punom.” (E.Vajt, Pregled i Glasnik, 27. januar 1903)

Ne postoji utješitelj kao Hristos, tako nežan i tako istinit. Dotaknut je našim osećanjima slabosti. Njegov Duh govori srcu.” (E.Vajt, Pregled i Glasnik, 26. oktobar 1897)

“Sveti Duh je utešitelj, kao lična prisutnost Hrista u duši.” (E.Vajt, Pregled i Glasnik, 29. novembar 1892)

Više o ovome pogledajte na našoj stranici – sveti Duh DAT ISUSU

Jovan 7:37 … “Poslednjeg i najvažnijeg dana praznika, Isus je ustao i povikao: „Ako je neko žedan, neka dođe k meni i pije!”