March 30, 2023

Dragi čitaoče! Sve što je Božja Reč prorekla da će se dogoditi, dogodilo se. Znakovi se ispunjavaju i konačni događaji kraja ovog sveta su tu. “Mnoštva, mnoštva su u dolini odluke, jer je blizu dan Gospodnji u dolini odluke.” (Joilo 3:14) Jesi li spašen? Pročitaj ovde: Kako da se spasem?

Upozorenje: Mnoge crkve i religije sarađuju kako bi ujedinile sviet pod sotoninom zastavom. Čovek je uzdignut umesto Hrista i čitav svet ‘ide za zveri’. Naša jedina sigurnost je da budemo u Isusu Hristu. Molim vas, molim vas, pročitajte i proučite ovu najbitniju poruku završnog vremena – MI SMO KOMPLETNI U HRISTU.

Proročanstvo o kraju vremena se brzo ispunjava. “Sat kušnje, koji će doći na ceo svet, da bi se iskušali oni koji žive na zemlji.” (Otkrivenje 3:10) dolazi na nas, i svi koji nisu čvrsto utemeljeni na Božjoj Reči i pravednosti Isusa Hrista će biti prevareni i pobeđeni. Sotona “radi sa silnim delima i znakovima i lažnim čudesima … sa svakom nepravdom i prevarom” (2. Solunjanima 2:9-10 ) da bi stekao kontrolu nad čovečanstvom, i njegove obmane će se povećavati sve do samog kraja. Molim vas, predajte svoj život Isusu Hristu, Sinu Božjem.

Isus Hrist je u središtu biblijskih proročanstava. Jedino On je naša pravednost i spasenje. On je istina. Otkrivenje 14:12 nam govori da sveti nisu oni koji imaju samo veru u Isusa. Nego oni koji ‘ drže Božije zapovesti  i veru Isusovu’. Drugim rečima, oni svojim životom pokazuju Isusovu veru.

DA LI HRIST ŽIVI U TEBI? (Galatima 2:20) DA LI  SI OBUČEN/NA U NJEGOVU PRAVEDNOST?

Man of SinSvako ko misli da može da pronikne Sotonine obmane bez istine o Hristu i Njegove pravednosti, je u smrtnoj zabludi. Samo oni koji iskreno traže istinu i nastoje da očiste svoje duše kroz poslušnost, tako što izvršuju Božje Reči, naći će sigurnu zaštitu u Jehovi. “Pošto si držao reč mog strpljenja, i ja ću tebe sačuvati.” (Otkrivenje 3:10), to je Hristovo obećanje. Konačni događaji su tu. Vreme je da ostavimo naše grehe i da svoj život potpuno predamo Isusu Hristu.

“Sada je vreme kada treba da se blisko povežemo sa Isusom, da se možemo sakriti pod Njegovim krilima kad se na svet izlije žestina Božjeg gneva. Odlutali smo od starih biblijskih vrednosti. Vratimo se. Ako je Gospod Bog, služi Njemu, ako je Bal, služi njemu. (Svedočanstva za Crkvu br. 5, str 137)

Ovde objavljujemo toliko potrebnu istinu o biblijskim proročanstvima i najnovijim vestima u vezi sa poslednjim vremenom. Ovaj svet se nalazi na samoj ivici večnosti i uskoro ćemo videti “veliki i strašni dan Gospodnji”, kada će Isus Hrist sa svim Njegovim svetim anđelima doći na svet sa velikom slavom da bi preuzeo ono što mu sa pravom pripada. Takođe pišemo o tome kako treba živeti u ovim poslednjim danima, neposredno pre drugog Isusovog dolaska.

Isaija 58: 1 … “Viči glasno , ne usteži se, digni svoj glas kao trubu, i pokaži mom narodu njegov prestup, a domu Jakovljevu grehe.”

“U našem radu, trebaju nam ljudi koji su moralno nezavisni, nezagađeni i slobodni, tako da kada je princip religije ili dužnosti u pitanju oni će stajati čvrsto u odbrani istine. Trebaju nam ljudi koji neće biti mirni kada vide zlo koje dolazi i nepravdu koja se čini . Trebaju nam ljudi koji će odbiti da ćutanjem daju pristanak na nepravedne radnje. (E.Vajt, Prepisi, Br.9, Pismo 116, 1905)

Biblija sadrži neka od najsvečanijih upozorenja, i mi smo tu da to prenesemo svetu. Mi zaista živimo u poslednjem vremenu, i kao što Biblija otkriva u Otkrivenju 12, Sotona je sišao na ovu zemlju sa “velikim besom” znajući da je njegovo vreme kratko, i on koristi svu svoju moć da nas prevari i odvrati od Isusa Hrista. MORAMO da učinimo svaki napor da uđemo u Božje Kraljevstvo i kroz Hristovu pravednost da pobedimo zlog. Mi nećemo biti potaknuti svetovnim uzbuđenjem ili lažnim duhovnim probuđenjima, zato što su naši umovi fiksirani na Nebesku Svetinju, gde Isus boravi. Ovo je vreme velike duhovne opasnosti, i mi smo pozvani da se okrenemo od greha i živimo svetim životom za našeg Boga Stvoritelja.

antihrist
666mark
slika zveri

Vreme je da se spremimo

Mi smo u poslednjem satu, dan Gospodnji je blizu, i vreme je da se spremimo. Konačni pozivi idu u svet. Bog se priprema da izlije svoj Duh na svoj narod i mi moramo biti usrdni u molitvi da taj Duh padne na nas. Moramo napustiti greh, poniziti naša srca i pasti pred Onoga koji nas može spasiti, našeg Gospoda, Spasitelja i ubrzo dolazećeg Kralja, Isusa Hrista, Sina živoga Boga. Mnogi hrišćani ne znaju koliko je hitno stanje. Tema čitave Biblije je hitnost vraćanja Bogu i napuštanje greha, posebno u ovom poslednjem vremenu u kojem živimo.

“Svi koji tvrde da su deca Božja, sada moraju shvatiti da živimo u opasnim vremenima. Kraj svih stvari je blizu. Znakovi se brzo ispunjavaju, a čini se da malo ko shvata da dan Gospodnji dolazi brzo i tiho kao lopov u noći. Mnogi govore: “Mir i sigurnost”. Ako ne budu pazili na svog Gospoda, oni će biti uhvaćeni u zamku.” (Rukopisi Br.19, str. 371)

Izrael u poslednjim danima

Danas postoji velika zabluda među učenicima i propovednicima proročanstva da je biblijsko proročanstvo o kraju vremena samo o Bliskom istoku, a posebno o izraelskoj naciji. Oni ne vide jasnu istinu da su proročanstva iz Biblije za dobrobit svih ljudi, da nas upozore na stvari koje dolaze na CEO svet, a ne samo na doslovni Izrael. Da, još uvek postoje proročanstva koja će se ispuniti u Izraelu, kao što sledeće stranice otkrivaju:

KRALJ SEVERA IZ DANIJELA 11 
BORBA ARMAGEDONA

Iako o Izraelu i dalje postoje proročanstva koja treba da se ispune, kao prethodna dva, glavni događaji proročanstva na kraju vremena videće se širom sveta, u rukama dve zveri iz Otkrivenja 13, papske crkve u Rimu (prva zver) i Amerike (druga zver). I kroz ove dve ”zveri ” širom sveta će biti nasilno nametnut žig zveri (nedeljni zakon).

Problem je u tome što mnogi ljudi još uviek veruju da su bukvalni Jevreji i doslovni Izrael još uvek izabrani od Boga, dok nam Biblija jasno govori da “više nije Jevrejin ili Grk … nego smo svi jedno u Hristu Isusu“.

Znaci poslednjeg vremena

Svet se trese pod velikim pritiskom. Zemljotresi, cunamiji, šumski požari, tornada, masovno izumiranje životinja. Ove stvari su samo delić uništavajućih sila koje divljaju u našem svetu. Priroda nije jedina stvar koja se urušava. Čini se da i sve ostalo ide užasno pogrešno. Ratovi, terorizam, ekonomski problemi, povećanje greha i bezbožnosti. Konfuzija i svađa danas vladaju svuda u ovom svetu. Bog povlači svog Duha sa zemlje koja je spremna za poslednje dane i Sotona dobija sve više kontrole.

Svet je u takvom haosu da čak i ljudi koji nisu vernici počinju razmišljati o tome što se događa i kuda vodi sve ovo. A šta je odgovor? Zašto se sve to događa u našem vremenu? Odgovor se može naći samo kroz knjigu koju je većina ljudi zaboravila … BIBLIJU! Kada proučavate Božju Reč, videćete da su ove stvari bile prorokovane odavno. Onda počinje misterija da se razjašnjava i naše oči počinju da se otvaraju zbog čega je ovaj svet u tako užasnom stanju.

Molim vas pročitajte ovaj sajt i saznajte velike istine o poslednjem vremenu koje je Bog otkrio svom narodu. ISTINA će vas osloboditi!