September 28, 2021

Da li je Isus Božji Sin?

Zbog doktrine o trojstvu, većina crkava veruje da Isus Hrist nije doslovno rođeni Božji Sin, već da je on jednak, večni Bog zajedno sa Ocem. Učenje o trojstvu kaže da Isus nije imao početak i da su Otac, Sin i Sveti Duh tri ravnopravna, večna bića koja igraju svoje “uloge”. Drugim rečima, oni samo glume uloge Oca i Sina. Tako da su oni ili bukvalno Otac i Sin, ili samo igraju uloge.

Pogledajte sledeću zvaničnu izjavu Adventističkog Instituta za Biblijska istraživanja (koja je takođe objavljena u časopisu Adventistički Svet):

“Koncept otac-sin ne može se doslovno primeniti na odnos božanskog oca i sina unutar Božanstva (Godhead). Sin nije prirodni, doslovni Sin Oca … Pojam “sin” koristi se metaforički kada je primenjen na Božanstvo.” (Izvor Adventistički institut za biblijska istraživanja – takođe objavljen u zvaničnom časopisu ‘Adventistički svet’ Izvor)

Dakle prema današnjim crkvama koje su prihvatile Rimskog trojedinog boga, Isus kao “Sin Božji” je samo “SIMBOLIČKA” primena i On nije doslovni Sin Oca. Ali to uzrokuje suštinski problem u autoritetu Božje Reči i ISTINE u njoj. Znamo da je Isus jednom rekao: “Ja sam put, istina i život” (Jovan 14:6). Jakov 1:17 kaže da u Ocu nema senke promene. I Isaija 65:16 govori da je Bog “BOG ISTINE. To znači da ono što Otac i Njegov Sin izjave – to je istina!! – NE “simbolika” ili “igranje uloga”, nego ISTINA.

Bog Otac je objavio DVAPUT, u vezi Isusa …“OVO JE MOJ VOLJENI SIN” (Matej 3:17, Matej 17:5)

Sam Isus je potvrdio … “Ja sam SIN BOŽJI (Jovan 10:36, Jovan 11:4).

Apostol Jovan je potvrdio u Jovanu 17:17 … Tvoja reč JE ISTINA“. Isus je rekao da treba da živimo po “SVAKOJ REČI koja izlazi iz Božjih usta”. (Matej 4:4).

Znate li šta to znači pratelji? To znači da Bog Otac JESTE Otac Isusa Hrista. I da Isus Hrist JESTE doslovni Sin Boga Oca. Vidite, obojica su OD istine i pravde (Psalam 89:14). Dakle, ONI NE MOGU “igrati uloge”, jer gluma NIJE istina. Bog Otac i Njegov Sin Isus ne mogu biti ništa drugo osim onoga što su obojica izjavili, jer oni su ISTINA.

Oni koji ne veruju u svedočanstvo Oca nazivaju Boga LAŽOVOM … 1. Jovanova 5:9-10 … “Jer Božje svedočanstvo je u tome da je on posvedočio o svom Sinu. Ko veruje u Sina Božjeg, prihvata svedočanstvo koje mu je dato. Ko ne veruje Bogu, učinio ga je lažljivcem, jer ne veruje u svedočanstvo kojim Bog svedoči o svom Sinu.”

Ova istina o Ocu i Njegovom Sinu je TEMELJ istinske Crkve, baš kao što je Isus potvrdio učenicima.

“Petar je izjavio: »TI SI HRISTOS, SIN BOGA ŽIVOGA.” … Petar je izrazio ISTINU koja predstavlja TEMELJ VERE CRKVE i Isus ga je počastvovao kao predstavnika celoga tela sastavljenog od vernika.” (Čežnja vekova, 412-413)

Isus je izjavio: “Na ovoj STENI … “Sagradiću svoju Crkvu (Matej 16:18)

Čak je i Sotona znao istinu da je Isus Sin Božji, jer je upravo na toj tački Sotona iskušavao Isusa u pustinji…

Matej 4:3 … “A Kušač mu priđe i reče: „Ako si Sin Božiji, reci da ovo kamenje postane hleb.”

Matej 4:6 … “Pa mu reče: „Ako si Sin Božiji, baci se dole. Jer, zapisano je: „Narediće svojim anđelima za tebe, i oni će te nositi na rukama da nogom ne zapneš za kamen.”

Čak su i demoni (pali anđeli) vrlo dobro znali da je Isus bio Božji Sin kad su mu vikali u Mateju 8:29. Zašto onda ne možemo da verujemo da je Isus Hrist zapravo Božji Sin?

Mi smo okruženi sa tolikim oblakom svedoka o Sinu Božjem, POGLEDAJTE:

BOG OTAC – “Ovo je MOJ VOLJENI SIN.” (Matej 3:17)

ISUS Hrist – “JA SAM BOŽJI SIN”. (Jovan 10:36)

SOTONA – “Ako si SIN BOŽIJI , reci da ovo kamenje postane hleb.” (Matej 4: 3)

PALI ANĐELI – “„Šta mi imamo s tobom, ISUSE, SINE BOŽIJI?” povikaše. „Jesi li ovamo došao da nas pre vremena mučiš?” (Matej 8:29)

NAVUHODONOSOR – „Gle! Ja vidim četiri čoveka kako slobodno hodaju posred vatre, i nije im ništa, a četvrti kao da je SIN BOŽJI.”  (Danilo 3:25)

APOSTOLI – “A oni u čamcu se pokloniše Isusu, govoreći: „TI SI ZAISTA SIN BOŽIJI!” (Matej 14:33) – “Verujemo i sigurni smo da si ti Hrist, SIN ŽIVOG BOGA” (Jovan 6:69)

JOVAN KRSTITELJ – “Ja sam to video i svedočim da je on SIN BOŽJI.” (Jovan 1:34)

PAVLE – “A zatim je u sinagogama odmah propovedao Hrista, da je on SIN BOŽJI.” (Dela apostolska 9:20)
– ” Jer oni sami pričaju o tome kako smo došli kod vas i kako ste se od svojih idola obratili Bogu, da biste služili živom i istinitom Bogu i da biste čekali da s nebesa dođe NJEGOV SIN” (1. Solunjanima 1:9-10)

PETAR – “Simon Petar odgovori i reče: Ti si Hristos, SIN ŽIVOGA BOGA.”  (Matej 16:16)

JOVAN – “A ova su zapisana da biste verovali da je Isus zaista Hristos, Sin Božji, i da verujući imate život večni u imenu njegovom.”  (Jovan 20:31)

NATANAILO – “Natanailo mu reče: „Učitelju, ti si SIN BOŽJI, ti si kralj Izraela.” (Jovan 1:49)

FILIP I EVNUH – “A Filip mu reče: „Ako veruješ svim svojim srcem, možeš.” A on reče: „Verujem da je ISUS HRISTOS SIN BOŽJI.”  (Dela 8:37)

MARKO – “Početak jevanđelja Isusa Hrista, SINA BOŽJEGA.” (Marko 1:1)

STOTNIK I LJUDI NA GOLGOTI – “Stotnik i oni koji su s njim čuvali Isusa videše zemljotres i sve što se dogodilo pa se veoma uplašiše i rekoše: „Ovaj je zaista bio SIN BOŽJI!” (Matej 27:54)

S’obzirom da smo okruženi sa tolikim oblakom svedoka (Jevrejima 12:1), hajde da VERUJEMO! Hajde da verujemo NADAHNUTOJ Božjoj Reči, umesto sadašnjim crkvenim vođama koji su indoktrinirani učenjem Vavilona! Dakle, šta ostatak Božje Reči u Bibliji govori o ovome? Da li Biblija na bilo koji način sugeriše da Isus samo igra ulogu Božjeg Sina? Ili je On doslovni Sin? Pogledajmo još neke biblijske tekstove za dodatno razumevanje o tome ko je Hrist.

U Kološanima 1:15 rečeno nam je da je Isus prvorođeni pre svakog stvaranja.” A onda u sledećem stihu Pavle kaže … “Jer je kroz Njega sve bilo stvoreno.” Dakle, Pavle povezuje činjenicu da je Isus “prvorođeni pre svakog stvaranja” sa činjenicom da je On sve stvorio. Tako da činjenica da je On “prvorođeni” mora biti tačna i u večnoj prošlosti kada je počelo delo stvaranja. Zato je Isus zapravo „jedinorođeni“ Boga Oca, „prvorođeni na nebu“, PRE nego što je išta stvoreno, jer je kroz Njegovog Sina Bog sve stvorio.

Jovan 3:16 … “Jer Bog je toliko voleo svet da je dao svog jedinorođenog Sina, da niko ko veruje u njega ne bude uništen, nego da ima večni život.”

Rimljanima 8:3 … “Bog je, poslavši svog Sina u obličju grešnog tela, za greh osudio greh u telu”

Galatima 4:4 … “Ali kad se vreme navršilo, Bog je poslao svog Sina, rođenog od žene i rođenog pod Zakonom.”

Marko 12:1-8 … “Počeo je da im govori u poređenjima: „Jedan čovek je zasadio vinograd i postavio ogradu oko njega, iskopao je mesto za vinsku presu i podigao stražarsku kulu. Dao ga je u zakup vinogradarima i otputovao u tuđinu. Kad je došlo vreme, poslao je jednog slugu k vinogradarima da uzme od njih deo vinogradskog roda. Ali oni su ga uhvatili, istukli i poslali nazad praznih ruku. Poslao im je i drugog slugu. Njemu su razbili glavu i osramotili ga. Poslao je i trećeg, a njega su ubili. Tako i mnoge druge, od kojih su neke istukli, a neke pobili. Imao je još jednog, voljenog sina. Njega je poslednjeg poslao k njima, rekavši: ‘Poštovaće mog sina.’ Ali ti vinogradari su među sobom rekli: ‘Ovo je naslednik. Hajde da ga ubijemo, pa će nasledstvo biti naše.’ Tada su ga uhvatili, ubili i izbacili iz vinograda.”

Jeste li primetili gore u Jovanu 3:16 i Rimljanima 8:3, da je jasno rečeno da je Bog “dao” svog sina i Bog “poslao svog sopstvenog sina”? Sada pročitajte iznad parabolu iz Marka 12. glave, o Jevrejima. Šta piše? Da je vlasnik vinograda (Bog Otac) ‘IMAO JE JEDNOG SINA, Njegovog voljenog, POSLAO je Njega … rekavši da će poštovati MOG SINA.’ Ovo ukazuje na vreme PRE nego što je Isus poslat. I pokazuje da je Isus bio Božji Sin PRE nego što je došao na zemlju.

Jovan 5:25 … “Zaista, zaista, kažem vam, dolazi čas, i već je tu, kad će mrtvi čuti glas Sina Božjeg, i koji čuju, živeće.”

Jevrejima 4:14 … “Dakle, pošto imamo uzvišenog prvosveštenika koji je prošao nebesa, Isusa, Sina Božjeg, da se držimo priznanja vere.”

1. Jovanova 3:8 … “Ko čini greh, od Đavola je, jer Đavo greši od početka. Zato je došao Sin Božji, da uništi Đavolova dela.”

1. Jovanova 4:15 … “Ko god priznaje da je Isus Hristos Sin Božji, Bog nastava u njemu i on u Bogu.”

Jovan 20:17 … “Isus joj reče: „Nemoj me doticati, jer još nisam uzašao k Ocu mom, nego idi mojoj braći i reci im: ‘Uzlazim k svom Ocu i vašem Ocu, svom Bogu i vašem Bogu.’”

1. Solunjanima 1:9-10 … “Jer oni sami pričaju o tome kako smo došli kod vas i kako ste se od svojih idola obratili Bogu, da biste služili živom i istinitom Bogu i da biste čekali da s nebesa dođe Njegov Sin; i da biste čekali da s nebesa dođe njegov Sin, Isus, koga je podigao iz
mrtvih i koji nas izbavlja od gneva koji dolazi.”

Šta su pioniri adventizma verovali

Pioniri crkve adventista sedmog dana jasno su učili da je Isus doslovni Božji sin. Pogledajte sledeće citate.

“Ako uzmemo slobodu da kažemo da ne postoji doslovni Kovčeg na nebu, koji sadrži deset zapovesti, možemo ići samo korak dalje i poricati doslovni Grad, i doslovnog Sina Božjeg. Naravno, adventisti ne bi trebalo da biraju spiritističko gledište, umesto onog koje smo mi predstavili. Mi ne vidimo da se tu može praviti kompromis.” (Pregled i Glasnik, 9. jun 1851., tom 1, br. 13, str. 101)

“Hrist je jedini doslovni Božji Sin. Jedinorođeni od Oca. Jovan 1:14.” (J.G. Mateson, Pregled i Glasnik, 12. oktobar 1869)

“Istina je da ima mnogo sinova Božjih, ali Hrist je “jedinorođeni Božji Sin“, i zbog toga Božji Sin u smislu u kojem nijedno drugo biće nikada nije bilo i ne može biti. Anđeli su sinovi Božji kao što je bio Adam (Jov 38:7; Luka 3:38), nastali stvaranjem, hrišćani su Božji sinovi usvajanjem (Rimljanima 8:14,15), ali Hristos je Božji Sin rođenjem. Pisac dalje Jevrejima pokazuje da na poziciju Božjeg Sina Hrist nije uzdignut, već da mu ona po pravu pripada.” (E. J. Vagoner, Hrist i Njegova pravednost, strana 12, 1890)

“Postoji vreme kada je Hrist izašao i došao od Boga, iz naručja Očevog (Jovan 8:42; 1:18), ali to vreme je toliko daleko unazad u večnosti da je za naše ograničeno shvatanje praktično bez početka.” (E. J. Vagoner, Hrist i Njegova pravednost, str. 21, 22)

Bog je tako ljubio svet da je dao svog jedinorođenog Sina – ne sina koji je stvoren, kao što su anđeli, niti sin po usvojenju, kao što je grešnik kome je oprošteno, nego sin rođen sa jasnim obličjem – karakterom Očeve ličnosti.” (Elen Vajt, Znaci vremena, 30. maj 1895)

“Običaj da se prvorođeni posveti Bogu je nastao u najranim vremenima. Bog je obećao da će dati prvorođenog sa neba da spasi grešnika.” (Elen Vajt, Čežnja vekova, str. 51)

“Otac je bio veći od Sina po tome što je bio prvi. Sin je bio jednak Ocu u tome što je primio sve od Oca.” (Džejms Vajt, Pregled i Glasnik, 4. januar 1881.)

“On je rođen od svetog Duha. Drugim rečima, Isus Hrist je ponovo rođen. On je došao sa neba, Božji prvorođeni, na zemlju, i ponovo je rođen. Ali sve u Hristovom delu je suprotno zbog nas: On koji je bezgrešan je učinjen grehom, kako bi mi mogli da budemo učinjeni Božjom pravednošću u Njemu. On koji je život, princ i autor života, je umro da bi mi mogli živeti. On čiji su izlasci bili od vremena večnosti, prvorođeni od Boga, ponovo je rođen, da bi mi mogli da se ponovo rodimo.” (A. T. Džons, Pregled i Glasnik, 1. avgust 1899, tom 76, br. 31, str. 487)

“Kao što je Hrist dva puta rođen, jednom u večnosti, jedinorođeni od Ocai ponovo ovde u telu, ujedinivši božansko sa ljudskim u tom drugom rođenju, tako ćemo mi koji smo se već jednom rodili u telu, imati drugo rođenje, biti ponovno rođeni od Duha, kako bi naše iskustvo moglo da bude isto, – ljudsko i božansko biće ujedinjeni u savezu života.” (V. V. Preskot, Pregled i Glasnik, April 14, 1896, tom 73, br. 15)

“Samo još jedna misao. Isus je rođen dva puta. On je bio jedinorođeni od Oca. Zar to nije istina? I onda je došao i rođen je na ovoj zemlji. Zar i to nije istina? Isus je rođen dva puta i svaka duša koja ulazi u kraljevstvo moraće dvaput da bude rođena. Zar to nije tako? (J. G. Lamson, Čamac za spas, mart 1918, str. 80)

U ‘JASNOM OBLIČJU’ Oca

Mnogi hrišćani danas misle da kada Biblija kaže da je Isus “rođeni” Božji Sin, to ukazuje na Vitlejem kada je Isus rođen kao čovek. Ali ja ću vam pokazati iz nadahnutih spisa da je ovo NEMOGUĆE. Obratite pažnju na sledeći citat:

“Napravljena je potpuna žrtva, jer Bog je tako ljubio svet da je dao svog jedinorođenog Sina” – ne stvorenog sina, kao što su anđeli, niti sina po usvojenju, kao što je grešnik kome je oprošteno, NEGO SINA ROĐENOG U JASNOM OBLIČJU OČEVE OSOBE, I SVOJ SVETLOSTI I SLAVI NJEGOVOG VELIČANSTVA, onog koji je jednak Bogu u autoritetu, dostojanstvu i božanskom savršenstvu. U njemu prebiva sva punina Božanstva telesno.” (E.Vajt, Znaci vremena, 30. maj 1895)

Da li vidite šta ovo govori i šta to znači? Ovo je NAJVAŽNIJE da razumemo. Ali pre nego što objasnimo, hajde da pročitamo stihove u Jevrejima 1, na kojim se zasniva gornji citat.

Jevrejima 1:1-6 … “Bog, koji je u prošlosti mnogo puta i na mnogo načina govorio našim praočevima preko svojih proroka, u ovim poslednjim danima obratio se nama preko Sina, koga je postavio za naslednika svega i kroz koga i eone stvori. Koji budući sjajnost slave i jasno obličje bića Njegovog, i noseći sve u reči sile svoje, učinivši sobom očišćenje greha naših, sede s desne strane prestola veličanstva na visini, i postao je toliko veći od anđela koliko je ime koje je nasledio uzvišenije od njihovog imena. Jer kome je od anđela ikada rekao: „Ti si moj sin, ja te danas rodih”? I još: „Ja ću biti njegov otac, a on će biti moj sin”? I opet kad uvodi Prvorođenog U svet kaže: „Neka mu se poklone svi anđeli Božji.”

Da li vidite šta ovo govori? Jasno nam je rečeno da je Isus bio „rođen“ SA SAVRŠENOM SLIKOM Očeve ličnosti i u SVOM SJAJU NJEGOVOG VELIČANSTVA I SLAVE. Da li ovo ukazuje na Isusa kao onu skromnu ljudsku bebu, ROĐENU U ŠTALI u Vitlejemu među životinjama? Naravno da ne! Isus NIJE bio u ‘SAVRŠENOJ slici Očeve ličnosti’ i u ‘SVOM SJAJU Očevog VELIČANSTVA I SLAVE’ u Vitlejemu. Dakle, ovo NE MOŽE ukazivati ​​na Vitlejem.

Da li je Isus “postao toliko VEĆI OD ANĐELA” u Vitlejemu? NIJE! Pogledajte šta piše o Isusu koji dolazi kao čovek u Isaiji 53:

Isaija 53:2 … “Jer izniče pred njim kao šibljika, i kao koren iz suve zemlje; ne bi obličja ni lepote u njega; i videsmo ga, i ne beše ništa na očima, čega radi bismo ga poželeli.

Kada je Isus došao kao čovek, “NE BI OBLIČJA I LEPOTE U NJEGA” i On “NE BEŠE NIŠTA NA OČIMA, ČEGA RADI BISMO GA POŽELELI.” Da li to zvuči kao da je rođen u „SA SAVRŠENOM SLIKOM Očeve ličnosti“, i u „SVOM SJAJU NJEGOVOG VELIČANSTVA I SLAVE“ i „toliko VEĆI OD ANĐELA“? Nema šanse! Dakle, kada je Isus „rođen“ u „SA SAVRŠENOM SLIKOM Očeve ličnosti“? TO MORA BITI PRE nego što je počelo stvaranje:

Priče 8:23-25 ​​… “Nalivena sam još od davnina, od početka, od vremena pre nego što je zemlja nastala. Rođena sam kad još nije bilo bezdana vodenih, kad nije bilo izvora obilnih voda. Rođena sam pre nego što su gore utvrđene, pre nego što su brda nastala.”

Neko će reći: “O, ali Priče 8 glava govore samo o mudrosti, a ne o Hristu.”

A ko je ‘mudrost’? … 1. Korinćanima 1:24 … “Ali pozvanima – i Judejcima i Grcima – Hrista koji je Božja sila i Božja mudrost.” ISUS je mudrost Božja.

“Preko Solomona HRIST JE OBJAVIO – “Gospod me imao na početku svog puta, pre njegovih dela od starine. ROĐEN(A) SAM kad još nije bilo bezdana vodenih, kad nije bilo izvora obilnih voda. ROĐEN(A) SAM pre nego što su gore utvrđene, pre nego što su brda nastala…Kad je moru odredio granice koje vode njegove ne smeju preći, kad je određivao temelje zemlji, tada sam bila uz njega kao vešt graditelj, i dan za danom bila sam mu naročita radost, i veselila sam se pred njim sve vreme.” (E.Vajt, Znaci vremena, 29. avgust 1900)

Priče 30:4 … “Ko je izašao na nebo, pa može sići? Ko je uhvatio vetar u šake svoje? Ko je svezao vode u ogrtač svoj? Ko je podigao sve krajeve zemaljske? Znaš li kako mu je ime i kako je ime sinu njegovom?”

Mihej 5:2 … “A ti, Betleheme Efrato, koji si premalen da budeš među hiljadama Judinim, iz tebe će mi izaći onaj koji će biti vladar u Izraelu, čiji izlasci su od pre vremena, od eonskih dana.”

Ova reč “izlasci” u Miheju 5:2 je veoma interesantna, jer na originalnom hebrejskom ona znači da neko bukvalno “IZLAZI” iz nečega ili nekoga. Dakle, Mihej 5:2 potvrđuje da je negde u večnoj prošlosti Isus izašao iz nečega ili od nekoga. Da li je Isus ovo lično potvrdio? Da!

Jovan 16:27-28 … “Naime, sam Otac vas voli jer ste vi voleli mene i verovali ste da sam ja izašao od Boga. Izašao sam od Oca I došao na svet. Sada napuštam svet i odlazim k Ocu.”

Jovan 17:7-8 … “Sada su spoznali da je od tebe sve što si mi dao. Jer reči koje si dao meni ja sam dao njima, i oni su ih primili i zaista su spoznali da sam izašao od tebe, i poverovali su da si me ti poslao.”

Tako je Hrist potvrdio ono što je stoji u Miheju 5 i Pričama 8, da je izašao iz Boga Oca, kao istinski Sin, negde u večnoj prošlosti.

Prijatelji! Nadam se i molim se da ovde spoznate jasnu istinu. Biblija je veoma jasna da je Isus izašao od Oca u večnoj prošlosti, kada još ništa nije bilo stvoreno. Isus je izašao od Oca kao doslovni Sin. Ali sada su se crkve, uključujući i Crkvu adventista sedmog dana, odrekle ove važne istine i otišle u otpadništvo.

Da li je ovo važno?

Da li je toliko važno znati istinu o tome? Da li je zaista važno da li verujemo da je Isus bukvalni Božji Sin? Za početak, rekavši da Isus nije doslovni Božji Sin, vi zovete Boga Oca LAŽOVOM. Takođe uništavate suštinu poruke jevanđelja koja kaže … ‘”Jer Bog je TOLIKO VOLEO svet da je DAO svog jedinorođenog Sina, da niko ko VERUJE u njega ne bude uništen, nego da ima večni život. Jer Bog NIJE POSLAO SVOG SINA u svet da on osudi svet, nego da se svet spase kroz njega. Koji njega VERUJE ne sudi mu se, a koji NE veruje već je osuđen, jer nije verovao u ime jedinorođenog Sina Božijeg. (Jovan 3:16-18 ).

1. Jovanova 2:22 … “Ko je lažljivac, ako ne onaj koji poriče Isusa kao Hrista? To je antihrist, onaj koji poriče Oca i Sina.”

Da, ovo pitanje je veoma važno, jer kako Biblija jasno kaže u Jovanu 3:16, nas spasava jedinorođeni Sin Božji. Ako proverite originalne grčke i hebrejske stihove, videćete da je Isus bio “rođen” od Boga kao doslovni Sin. Dakle, ako ne verujete da je Isus Sin Božji, kako onda On može da vas spase? Ovo je vrlo ozbiljno prijatelji. I kao što 1. Jovanova 2 potvrđuje, ako poričete odnos Oca i Sina, onda ste “antihrist”.

Savremeni spiritizam, koji počiva na istom temelju, puko je oživljavanje novog oblika čarobnjaštva i obožavanja demona što ih je Bog osudio i zabranio u prošlosti … A Petar, opisujući opasnosti kojima će Crkva biti izložena u poslednjim danima, kaže da kao što je bilo lažnih proroka koji su Izraela vodili u greh, tako će biti i lažnih učitelja, „koji će kradom uneti pogubne jeresi i odreći će se Gospoda što ih je otkupio… Mnogi će poći za njihovom razuzdanosti. (2. Petrova 2:1-2) Ovde je apostol ukazao na jedno od očitih obeležja spiritističkih učitelja. Oni odbijaju priznati Hrista kao Božjeg Sina. Jovan kaže o takvim učiteljima: „Ko je grdni lažov, ako ne onaj koji poriče da je Isus Hristos? Ko poriče Oca i Sina, taj je AntiHrist. Ko god poriče Sina, nema ni Oca.” [1. Jovanova 2:22-23]. Spiritizam poricanjem Hrista poriče i Oca i Sina, a Biblija objavljuje da je to slika AntiHrista.” (Elen Vajt, Stvaranje, patrijarsi i proroci, str. 686)

Stubovi naše vere se danas odbacuju, a učenje trojstva iz Vavilona je prihvaćeno od strane gotovo svih crkava. Ovaj ‘ekumenski’ lažni trojedini bog je nešto što će u poslednjim danima ujediniti sve vavilonske crkve. Molim vas, nemojte dopustiti da budete i dalje prevareni. Ostanite na čvrstom temelju – Isus Hrist je Sin Božji, i Bog je dao svog jedinog Sina za vaše spasenje. Verujte u Božjeg Sina i bićete spašeni.

1. Jovanova 5:5 … “Ko pobeđuje svet, ako ne onaj koji veruje da je Isus Sin Božji?”

1. Jovanova 5:20 … “A znamo da Sin Božji dođe, i dao nam je razum da upoznamo Boga Istinitog, i da budemo u istinitom Sinu njegovom Isusu Hristu. Ovo je istiniti Bog i život večni.”

Matej 16:15-18 … “Tada ih on upita: „A šta vi kažete, ko sam ja?” Simon Petar mu odgovori: „Ti si Hristos, Sin Boga živoga.” „Blago tebi, Simone, sine Jonin”, reče mu Isus, „jer ti to nije objavio čovek, nego moj Otac, koji je na nebesima. A ja ti kažem: ti si Petar i na ovoj steni
sagradiću svoju crkvu, i vrata hada neće je nadjačati.”

Za više informacija o lažnom trojstvu i istinu o Svetom Duhu, pogledajte našu stranicu .. DA LI JE Trojstvo BIBLIJSKO.