September 28, 2021

Da li je Trojstvo Biblijska Istina?

Nakon što uz molitvu i razmišljanje pročitate celu ovu stranicu, možete doći samo do jednog ishoda. Onda se postavlja pitanje – šta vam je važnije – vaša “crkva”, ili Jahve i Njegova istina? Za početak, pogledajte sledeće citate o doktrini trojstva.

“Nijedna doktrina nije fundamentalnija ili naglašenija u pokretu Masona od one o Trojstvu.” (Izvor)

“Misterija Trojstva je centralna doktrina katoličke vere. Na njoj su zasnovana sva ostala učenja crkve.” (Priručnik za današnje katolike, str. 11)

“Naši protivnici ponekad tvrde da se nijedna tačka vere ne sme održavati dogmatski, da nije izričito napisana u Pismu. Ali protestantske Crkve su i same prihvatile takve dogme, kao što je Trojstvo, za koje u Jevanđeljima ne postoji precizan autoritet.”(Graham Grin, [poznati katolički autor], Magazin “Life”, 30. oktobar 1950, str. 51 – Izvor )

“Kao fundamentalne zablude, možemo svrstati sa ovim falsifikovanim danom odmora i ostale greške koje su protestanti doneli iz Katoličke crkve, poput prskanja pri krštenju, TROJSTVO, svesnost mrtvih i večni život u patnji. Mase koje su držale ove fundamentalne zablude, su bez sumnje to učinile u neznanju; ali da li se može pretpostaviti da će Hristova crkva nositi sa sobom ove greške sve dok scene sudova ne izbiju na Zemlji? Mi mislimo da ne.” (Džejms Vajt, Adventni pregled i subotnji glasnik, 12. septembar 1854, tom 6, br. 5, str. 36.7)

Informacije o ekumenizmu i trojstvu potražite na našoj stranici EKUMENSKI BOG RIMA

Dakle, kao što vidite, trojstvo je “centralna” doktrina masona i katolika, a prihvatilo ga je gotovo celo hrišćanstvo, ali ipak ćemo dokazati da ne potiče iz Biblije, kao što je g. Grin ispravno rekao. Naprotiv, ono dolazi iz Vavilona. Dakle, ako ste spremni da dopustite da vas Jahve nauči istini, tada ćete videti nakon čitanja ove stranice da je učenje o trojstvu u stvari lažno učenje. I nije samo lažno učenje, već je i opasno, jer je jedno od glavnih pitanja poslednjeg vremena povezano sa tim koga mi obožavamo – ovo je ozbiljno pratelji!

“Ustati u odbranu istine i pravednosti kad nas većina napusti, voditi bitke za Gospoda kada je prvaka malo – to će biti naš ispit.” (Pregled i glasnik, 11. januar 1887.)

Biblijsko božanstvo

Efescima 1:17 … “Da bi vam Bog našeg Gospoda Isusa Hrista, Otac slave, dao Duha mudrosti i otkrivenja kako biste ga upoznali…”

Glavni nedostatak nauke o trojstvu je taj što Biblija nikada ne govori … “Bog je Otac, Sin i Sveti Duh”. Nigde nećete ovakvu izjavu pronaći u Bibliji. Nikada nećete naći čak ni izraze “Bog Sin” i “Bog Sveti Duh”. Nigde ih nema u Pismu! Dakle, ko je Bog, prema Bibliji? Ako želimo biti narod Biblije, onda treba da se utemeljimo na onome što Pismo govori o Bogu, a ne na onome što crkveni čelnici i propovednici kažu. Pa šta kaže Biblija o Bogu?

1. Korinćanima 8:6 … “Za nas postoji jedan Bog Otac od koga je sve, i mi u Njemu, i jedan Gospod Isus Hrist, kroz koga je sve, i mi kroz Njega.”

Jovan 17:1-3 … “Oče … ovo je život večni, da upoznaju tebe jedinog istinitog Boga i Isusa Hrista koga si poslao.”

1. Timoteju 2:5 … “Jer jedan je Bog, i jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovek, Hristos Isus.”

Filipljanima 2:11 … “I da svaki jezik prizna Isusa Hrista za Gospoda, na slavu Boga Oca.”

Jevrejima 9:24 … “Jer Hristos nije ušao u sveto mesto načinjeno rukama, koje je kopija onog stvarnog, već u samo nebo, da se sada pojavi pred Božjim licem za nas.”

Otkrivenje 21:22-23 … “U gradu nisam video hram, jer su njegov hram Gospod Bog Svemoćni, i Jagnje. Gradu nisu bili potrebni ni sunce ni mesec da mu svetle, jer ga je obasjavala Božja slava, a svetiljka mu je bila Jagnje.” 

Jovan 20:17 … “Isus joj reče: „Nemoj me doticati, jer još nisam uzašao k Ocu mom, nego idi mojoj braći i reci im: ‘Uzlazim k svom Ocu i vašem Ocu, svom Bogu i vašem Bogu.’”

Je li nam Isus ikad rekao da je Bog iz “3 dela”? (Kasnije ćemo se pozabaviti 28. glavom Mateja) … Marko 12:28-30 … “Jedan od književnika, koji je prišao i čuo njihovu raspravu, znajući da im je dobro odgovorio, upitao ga je: „Koji je nauk prioritetniji od svih?” Isus je odgovorio: „Prvi nauk ispred svih je: ‘Čuj, Izraele, Gospod Bog naš, Gospod je jedini, i ‘Voli Gospoda, svog Boga, svim svojim srcem i svom svojom dušom i svom svojom snagom.’” … Dakle, Isus je rekao da je naš Bog JEDINI Gospod, Otac. Ne tri. Ne jedan iz tri dela, već jedan! I ko je taj “jedini Bog” po učenju Isusa i apostola iznad? To je Bog Otac.

Razmislimo o tome. Ako u 1. Timoteju 2:5 stoji da je Isus Posrednik između jedinog Boga i čoveka, to znači da Isus ne može biti taj Bog, jer je On Posrednik između jedinog pravog Boga i čovečanstva. To je osnovna logika. I koliko ličnosti ima u Božanstvu prema gore navedenim stihovima? DVE, a ne tri. Da bi to još bolje potvrdili, pogledajte kome apostoli uvek u svojim poslanicama daju hvalu i čast:

Rimljanima 1:7-8 … “Blagodat i mir od Boga, našeg Oca, i od Gospoda Isusa Hrista. Najpre, zahvaljujem svom Bogu kroz Isusa Hrista za sve vas.”

1. Korinćanima 1:3-4 …”Blagodat vam i mir od Boga, našeg Oca, i od Gospoda Isusa Hrista. Uvek zahvaljujem Bogu za vas zbog Božje blagodati koja vam je ukazana u Hristu Isusu.”

Efescima 1:3 … “Blagosloven Bog i Otac Gospoda našeg Isusa Hrista…”

Efescima 6:23 … “Mir braći i ljubav, s verom, od Boga, Oca, i od Gospoda Isusa Hrista.”

Jakov 1:1 … “Jakov, sluga Boga i Gospoda Isusa Hrista.”

2. Petrova 1:2 … “Neka vam se umnože blagodat u poznanju Boga i Isusa, našeg Gospoda.”

2. Jovanova 1:3 … “Neka s nama bude blagodat, milosrđe i mir od Boga Oca i od Gospoda Isusa Hrista, Očevog Sina, u istini i ljubavi.”

“Blagodat vam i mir od Boga, našeg Oca, i od Gospoda Isusa Hrista.” (1. Korinćanima 1:3)

“Blagodat vam i mir od Boga, našeg Oca, i od Gospoda Isusa Hrista.”  (Galatima 1:3)

“Blagodat vam i mir od Boga, našeg Oca, i od Gospoda Isusa Hrista.”  (Efescima 1:2)

“Blagodat vam i mir od Boga, našeg Oca, i od Gospoda Isusa Hrista.”  (Filipljanima 1:2)

“Blagodat vam i mir od Boga, našeg Oca, i od Gospoda Isusa Hrista.”  (Kološanima 1:2)

“Blagodat vam i mir od Boga, našeg Oca, i od Gospoda Isusa Hrista.”  (1. Solunjanima 1:1)

Uzorak stihova iznad je primer onoga što je napisano u poslanicama apostola u Bibliji. Vidite li kome daju priznanje i obožavanje? Oni odaju priznanje Bogu Ocu i Gospodu Isusu Hristu. Oni ne daju priznanje nikakvoj trećoj osobi Božanstva. Samo dvojici! A koga zovu “Bog”? OCA. Zapamtite, mi treba da koristimo CELU Božju reč, a ne samo nekoliko stihova.

Takođe imamo i druge stranice s više informacija o povezanim pitanjima. Zato slobodno pregledajte i sledeće stranice: KO JE SVETI DUH? – DA LI JE ISUS ​​BOG? ISUS ​​U STAROM ZAVETU – DA LI ELOHIM ZNAČI TROJSTVO? – KOLIKO IMA OSOBA U BOŽANSTVU? – DA LI JE ISUS DOSLOVNI BOŽJI SIN?

Važna poenta: učenje o trojstvu poriče Isusa kao doslovnog Božjeg Sina, jer uči da je Isus samopostojeći, večni Bog ZAJEDNO sa Ocem, da nije “rođen” OD Oca kao doslovni Sin. Molim vas imajte na umu, 1. Jovanova 2:22-23 kaže da je onaj koji “poriče Oca i Sina” antihrist. Tako da je ovo pitanje mnogo važnije nego što ljudi misle. Jovan 3:16 … “Jer Bog je toliko voleo svet da je DAO svog jedinorođenog Sina, da niko ko veruje u njega ne bude uništen, nego da ima večni život.”  Bog je uistinu poslao Svog vlastitog Sina da umre za naše grehe! Kolika LJUBAV!

Jovan 16:27-28 … “Naime, sam Otac vas voli jer ste vi voleli mene i verovali ste da sam ja izašao od Boga. Izašao sam od Oca I (onda) došao na svet. Sada napuštam svet i odlazim k Ocu.”

Jovan 17:7-8 … “Sada su spoznali da je od tebe sve što si mi dao. Jer reči koje si dao meni ja sam dao njima, i oni su ih primili i zaista su spoznali da sam izašao od tebe, i poverovali su da si me ti poslao.”

Rimljanima 8:3 … “Bog je, poslavši svog Sina u obličju grešnog tela, za greh osudio greh u telu”

Vidite li ovu divnu istinu o tome da je Isus doslovni Sin Božji? On nije postao Sin Božji prilikom svog rođenja na ovoj zemlji. Oni ne igraju uloge. Ovo je stvarnost pratelji i istina je jasna svima koji imaju oči da vide. Primetimo jasan redosled o kom Isus govori. Izašao je od Oca i ONDA je Otac poslao Isusa NJEGOVOG SINA na ovu zemlju.

Priče 8:23-25 ​​… “Nalivena sam još od davnina, od početka, od vremena pre nego što je zemlja nastala. Rođena sam kad još nije bilo bezdana vodenih, kad nije bilo izvora obilnih voda. Rođena sam pre nego što su gore utvrđene, pre nego što su brda nastala.”

“Preko Solomona HRIST JE OBJAVIO – “Gospod me imao na početku svog puta, pre njegovih dela od starine. ROĐEN(A) SAM kad još nije bilo bezdana vodenih, kad nije bilo izvora obilnih voda. ROĐEN(A) SAM pre nego što su gore utvrđene, pre nego što su brda nastala…Kad je moru odredio granice koje vode njegove ne smeju preći, kad je određivao temelje zemlji, tada sam bila uz njega kao vešt graditelj, i dan za danom bila sam mu naročita radost, i veselila sam se pred njim sve vreme.” (E.Vajt, Znaci vremena, 29. avgust 1900)

Mihej 5:2 … “A ti, Betleheme Efrato, koji si premalen da budeš među hiljadama Judinim, iz tebe će mi izaći onaj koji će biti vladar u Izraelu, čiji izlasci su od pre vremena, od eonskih dana.”

Ova reč “izlasci” u Miheju 5:2 je veoma interesantna, jer na originalnom hebrejskom ona znači da neko bukvalno “IZLAZI” iz nečega ili nekoga. Dakle, Mihej 5:2 potvrđuje da je negde u večnoj prošlosti Isus izašao iz nečega ili od nekoga. Isus to sam potvrđuje u Jovanu 16. i 17. glavi iznad. Izašao je od Boga Oca kao istiniti Sin!

1.Jovanova 5:5 … “Ko pobeđuje svet, ako ne onaj koji veruje da je Isus Sin Božji?

Priče 30:4 … “Ko je izašao na nebo, pa može sići? Ko je uhvatio vetar u šake svoje? Ko je svezao vode u ogrtač svoj? Ko je podigao sve krajeve zemaljske? Znaš li kako mu je ime i kako je ime sinu njegovom?”

“Običaj da se prvorođeni posveti Bogu je nastao u najranijim vremenima. Bog je obećao da će dati prvorođenog sa neba da spasi grešnika.” (Elen Vajt, Čežnja vekova, str. 51)

VIDITE: Nakon što je Isus vaskrsao iz mrtvih i ponovno dobio svoju božansku prirodu, šta je rekao Mariji na grobu? … Jovan 20:17 … “Isus joj reče: „Nemoj me doticati, jer još nisam uzašao k Ocu mom, nego idi mojoj braći i reci im: ‘Uzlazim k svom Ocu i vašem Ocu, svom Bogu i vašem Bogu.’”  Dve stvari su bitne. Prvo, Isus čak i u svojoj božanskoj prirodi naziva Oca SVOJIM BOGOM. I drugo, Sveti Duh još nije bio poslan. Pa zašto Isus uzlazi ka JEDNOM biću? Jednostavno zato što Sveti Duh nije odvojeno biće od Oca i Sina.

Ali šta je sa Isaijom 9:6 gde se Isus naziva “večnim Ocem”? Šta kaže ovaj stih? Kaže da će Isusa “zvati” večnim Ocem. Dakle, ovo govori o BUDUĆEM vremenu. Na koje buduće vreme bi se to moglo odnositi? Na ono kada će Isus nama postati “Otac” U LJUDSKOM OBLIČJU i kroz žrtvu koju je prineo na krstu. I šta je Isus postao na krstu? “AUTOR večnog života” (Jevrejima 5:9) i “ZAČETNIK našeg spasenja” (Jevrejima 2:10). Dakle, da, Isus je naš „otac“ večnog života, jer kako Biblija kaže, Bog je „sve pokorio pod njegove noge“ (Jevrejima 2:8). A Isus izjavljuje da smo “deca” koju je Bog Otac dao Isusu (Jevrejima 2:13). Dakle, ovo proročanstvo u Isaiji predviđa vreme kada će Isus u našoj ljudskoj prirodi nama postati “Otac”. Ali On nije Bog Otac. Biblija je po tom pitanju vrlo jasna.

Pogledajte ovaj citat … “Koliko god pastir može voleti svoje ovce, On još više voli svoje sinove i kćeri. Isus nije samo naš pastir, On je »otac večni«. On kaže: »Znam svoje, i moje mene znaju. Kao što mene otac i ja znam oca.« (Jovan 10,14.15) Kakva je to izjava – jedinorodni Sin, On koji je u Očevom naručju, On koga je Bog objavio kao »čoveka druga mojega« (Zaharija 13,7) – zajednica između Njega i večnog Boga prikazuje zajednicu između Hrista i Njegove dece na Zemlji! Isus nas voli zato što smo dar Njegovog Oca i nagrada za Njegov rad. On nas voli kao svoju decu. (E.Vajt, Čežnja vekova, str. 483)

Da li vidite šta je rečeno iznad? Isus se odnosi ka nama kao “Otac”, i to je PRIKAZ istog odnosa između Njega i Njegovog Oca koji je Bog Otac, jedini istinski Bog. Tako možemo videti da Isaija 9:6 ne prorokuje da Isus „JESTE“ Otac. Isaija prorokuje da će Isus “postati” “Otac”  u našem ljudskom obličju. Biće nam “očinska figura”.

Molimo pogledajte našu stranicu PRIRODA Hrista za više informacija o tome kako je Isus uzeo našu palu prirodu.

Nas zanima šta kaže CELA Božja reč, a ne jedan ili dva stiha koji će izgraditi lažnu doktrinu. Takođe, radije nego da sledimo ono što većina ljudi veruje, mi sledimo ono što Bog uči i koristimo CELU Božju reč kao naš autoritet.

Osnovna logika: Ako pročitamo izvorne hebrejske i grčke reči videćemo da one otkrivaju jasnu istinu u mnogim slučajevima gde naš prevod ne otkriva. Pogledajte ovo … “Gospod Bog” ili “Bog Otac” na izvornom hebrejskom ili grčkom jeziku znači “BOG, BOŽANSTVO” i “OTAC“. „Isus Hrist“ na izvornom grčkom znači „Bog je spasenje“ i „BOŽJI POMAZANIK“, što upućuje na Isusa kao Mesiju i Sina Božjeg. Dakle, imamo BOGA i SINA BOŽJEG. Sada pogledajte izvorno značenje “Svetog Duha“. I na hebrejskom i na grčkom znači “DAH, UM , KARAKTER“. A to znači šta? ŽIVOT! Dakle, Božji Duh je Božji ŽIVOT koji nam On daje. Pogledajte što su Jov i Psalmista potvrdili:

Jov 33: 4 … “Duh Božji stvorio me je, i dah svemogućega dao mi je život.”

Psalmi 33:6,9 … “Rečju Gospodnjom nebesa su stvorena, i duhom usta njegovih sva vojska njihova. Jer on reče, i postade; on uredi, i pokaza se.”

Da li je dah osoba? Da li je život osoba? Ne, to su ATRIBUTI neke osobe, a ne sama osoba. Na originalnom hebrejskom i grčkom jeziku Sveto pismo jasno otkriva da postoje dva doslovna božanska bića – Bog Otac i Isus Hrist, njegov Sin. A Duh je “dah, um i karakter” (ŽIVOT) NEKE OSOBENije sam doslovno biće tj. osoba. A čiji je Duh “dah, um i karakter”? To je dah, um i karakter (ŽIVOT) Boga Oca i Isusa. To je NJIHOV Duh. NJIHOV ŽIVOT!

Da li biste se složili da je Božanstvo (eng. Godhead) ili takozvana doktrina “trojstva” “stub” crkve? To je jedno od osnovnih učenja koje ćete naći u osnovnim tačkama vere crkava širom sveta. A osnovna doktrina MORA biti jasno podržana od Starog zaveta, jer u protivnom nema temelj. Dozvolite mi da vam dam primer. Doktrina o Isusu Hristu kao spasitelju sveta. Doktrina o suboti, Božjem zakonu, stanju umrlih, istina o paklu i tako dalje, SVE su jasno podržane od Starog zaveta. Da li je “trojstvo” podržano? Stari zavet je NEM po tom pitanju!! Nijedan stih iz Starog zaveta ne podržava učenje o trojstvu!

Da li se reč “Trojstvo” nalazi bilo gde u Bibliji? Ne, nema je. Da li postoji fraza “Bog Otac, Bog Sin i Bog Sveti Duh” u Bibliji? Šta kaže Biblija?

OTAC: “Bog Otac” 13 puta; “Svevišnji Bog” 11 puta; “Svevišnji” 6 puta; “Jedini istiniti Bog” 1 put.

ISUS HRIST:  “Sin Božji” 48 puta; “jedinorođeni” 6 puta; Božji “Sveti sin” 2 puta; Njegov “prvorođeni” 4 puta.

SVETI DUH:  “Božji Duh” 26 puta; “Duh Božji” 9 puta; “Tvoj duh” 4 puta; “Duh tvog oca” 1 put; “Duh Hristov” 2 puta.

TROJSTVO: “Bog Sveti Duh” 0 puta; “Bog Sin” 0 puta; “Bog u tri osobe” 0 puta; “trojstvo” ili “trojedini Bog” 0 puta.

Gore navedene informacije preuzete sa www.trinitytruth.org

Dakle, imamo ogroman problem sa učenjem o trojstvu sa obzirom da ga ne nalazimo nigde u Starom zavetu, a ipak se ono smatra “stubom” hrišćanske vere. Ne govorim samo o izrazu “trojstvo”, govorim o konceptu postojanja tri osobe u Božanstvu. Nigde u Starom zavetu ta ideja nije podržana. Kao što smo gore spomenuli, neki ljudi koriste stih iz 1. Mojsijeve (Postanka) gde Bog kaže “da načinimo čoveka po svojemu obličju” za odbranu trojstva. Ali ovo je čisto hvatanje za slamku, jer “mi” u tom stihu ne znači tri osobe. Reč “Elohim” odnosi se na Božje  veličanstvo, a ne na broj 3. Drugo, otkad reč “množina” treba da znači 3? Zašto ne 4 ili 5. Zašto ne 100? Imamo li 100 bogova? Ne, moramo ovo da razmatramo koristeći Bibliju i logiku. Elohim se odnosi na DVE osobe, Boga Oca i Isusa Hrista, Njegovog Sina. To je ono „mi“. A to je biblijsko stanovište, POGLEDAJTE:

Jovan 1:1-3 … “U početku je bila Reč, i Reč je bila sa Bogom, i Bog je bio Reč. Ona je bila u početku sa Bogom. Sve je kroz Nju postalo, i bez Nje ništa nije postalo što je postalo.”

“Nakon što je stvorena zemlja i zivotinje na njoj, Otac i Sin izvršili su svoj plan, koji je bio zamišljen pre pada Sotone, da naprave čoveka po njihovom obličju. Bili su ujedinjeni u stvaranju zemlje i svakog živog bića na njemu. I tada je Bog rekao svom Sinu: “Načinimo čoveka po svojemu obličju.” (Duhovni darovi, tom 3, str. 33)

Za više detalja o Elohimu, pogledajte našu stranicu – DA LI ELOHIM ZNAČI TROJSTVO?

DA LI STE ZNALI? – 3 roga (plemena) koje je mali rog (papstvo) uništio u Danilu 7. glavi bili su Heruli, Vandali i Ostrogoti. A ova 3 plemena podržavala su aranizam. Znate li šta je aranizam? To je vera BEZ trojstva. Tako je Rimokatolička crkva uništila ta 3 plemena koja su se suprotstavila katoličkom trojstvu i sada se ceo svet “čudi iza zveri” i sledi katoličku doktrinu o trojstvu.

Napomena: Mnogi danas kažu da je Arius verovao da je Isus stvoreno biće. Ovo je lažna optužba protiv svakoga ko odbaci učenje o trojstvu, kao što je to činio i Arius. MOLIMO PROČITAJTE OVU STRANU, koja pokazuje da je Arius verovao da je Hrist rođen od Boga, a NE stvoren.

Ko ili Šta je Sveti Duh?

Da bismo istinski saznali ko je ili šta je Sveti Duh, moramo se poslužiti CELOM Božjom rečju, a ne samo sa nekoliko stihova kao što to čine mnogi ljudi. Pa šta Biblija kaže o Duhu Svetom? Krenimo od Starog zaveta. Ali pre nego što to učinimo, još jednom da napomenemo. Svaka velika tj. osnovna doktrina koju podučavamo MORA biti podržana od Starog zaveta. Ne možemo podučavati doktrinu koja se temelji samo na nekoliko stihova iz Novog zaveta. Pa pogledajmo ove starozavetne stihove:

1. Mojsijeva 1:2 … “Duh Božji je treperio nad površinom voda.”

Joilo 2:28 … “A posle toga izliću svoj Duh na svako telo, i prorokovaće vaši sinovi i vaše kćeri. Vaši starci sanjaće snove, a vaši mladići imaće vizije.”

1. Mojsijeva 41:38 … “Zato je rekao svojim slugama: „Možemo li naći nekoga kao što je ovaj čovek, u kome je Božji Duh?”

1. Samuilova 10:10 … “Kada su odatle krenuli na brdo, u susret mu je dolazila grupa proroka. Božji Duh je odmah došao na njega pa je zajedno s njima proricao.”

Psalam 51:11 … “Nemoj me odbaciti od lica svoga (eng. Tvoje prisutnosti), i Sveti Duh svoj nemoj uzeti od mene.”

Isaija 63:11-12 … “‘Gde je onaj koji ih je izveo iz mora s pastirima svog stada? Gde je onaj koji je U njega stavio svoj Sveti Duh, onaj koji je svojom divnom mišicom vodio Mojsijevu desnicu, onaj koji je pred njima razdvojio vode da bi sebi stekao večno ime…”

Ako pretražite ceo Stari zavet, nećete naći nijednu referencu na treću osobu Božanstva. Ono što ćete pronaći su mnoge reference na Boga Oca i Isusa Hrista kojeg će On poslati da nas spase. SVE reference na Svetog Duha otkrivaju da je to Duh od Boga. Sveti Duh je Očev vlastiti duh koji je DAO Njegovom Sinu Isusu – primer iz Isaije 42:1… “Evo mog sluge, koga  podupirem, izabranika moga, koji je po volji duše moje. Na njega sam stavio svoj Duh, i on će narodima doneti pravdu.”

Dalje, Novi zavet i nadahnuće podržavaju i još bolje pojašnjavaju ono što Stari zavet uči i jasno i konkretno nam pokazuje da je Sveti Duh i Hristov Duh.

Rimljanima 8:9 … “Ali vi niste u telu, nego u Duhu, ako Božji Duh zaista prebiva u vama. Ali ako neko nema Hristov Duh, taj nije Njegov.”

1. Petrova 1:11 … “Ispitujući u kakvo ili u koje vreme javljaše Duh Hristov U njima, unapred svedočeći za Hristove muke i za slavu koja će uslediti.”

Galatima 4:6 … “A pošto ste sinovi, Bog je u naša srca poslao Duh svog Sina koji viče: „Aba, Oče!”

“Sveti Duh je Božji Duh; to je i Duh Hristov. To je ona božanska, tajanstvena emanacija kroz koju sprovode svoje veličanstveno i beskonačno delo.” (Urija Smit, Bilten Generalne Konferencije, 18. mart 1891, str. 146-147)

“Ovde nalazimo da je Sveti Duh i Duh Božji i Hristov duh.” (E. J. Vagoner, Hrist i njegova pravednost, str. 23. 1890.)

“Mi učimo od ovog jezika, da kada govorimo o Božjem Duhu zaista govorimo o njegovoj prisutnosti i moći.” (J. N. Louborou, Pregled i Glasnik, 20. septembar 1898.)

Sveti Duh je Hristov Duh koji je poslat svim ljudima da im da sve što je potrebno da pomoću Njegove milosti budu potpuni u Njemu.” (Elen G. Vajt, Objave rukopisa 14, str. 84)

“Dok Isus služi u nebeskoj svetinji, On takođe služi i u Crkvi na Zemlji preko svoga Duha. On je sakriven od naših očiju, ali Njegovo obećanje dato na rastanku ispunjava se: »Evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka veka.« (Matej 28,20) Iako svoju silu prenosi svojim slugama, Njegovo prisustvo koje daje snagu, još je u Njegovoj crkvi.”  (Elen G. Vajt, Čežnja vekova, str. 166)

Primetimo šta apostol Pavle kaže u 1. Korinćanima 2:11 … “Jer ko od ljudi zna šta je u nekom čoveku, osim duha čovečijeg koji je u njemu? Isto tako, niko ne zna šta je u Bogu, osim Duha Božjeg.” … Dakle, Pavle govori da ISTO KAO ŠTO nas niko ne poznaje osim našeg SOPSTVENOG duha koji je U NAMA, isto tako nijedan čovek ne poznaje Boga, osim Božjeg vlastitog Duha koji je u Njemu. Pavle kaže da je to isti koncept. Božji Sveti Duh nije drugo biće, nego Božji vlastiti Duh.

Matej i Luka govore o određenom događaju. Pogledajte kako kažu obojica … Luka 12:11-12 … “Kad vas dovedu na saslušanje i pred poglavarstva i vlasti, ne brinite se kako ćete se braniti ili šta ćete reći, jer će vas Sveti Duh u tom času poučiti šta treba da kažete.” Sada ćemo čitati isti deo Isusovog govora koji je zabeležio Matej, ali zapazite reči kojima je opisao Svetog Duha. Matej 10:19-20 … “Ne brinite se kako ćete i šta ćete reći jer će vam tog časa biti dato šta da govorite. Nećete, naime, govoriti vi, nego će u vama govoriti Duh vašega Oca.” Dakle, Luka kaže da će nas Sveti Duh naučiti, ali Matej otkriva da je taj “Duh” jednostavno Duh Boga Oca.

Hajde sada da vidimo Isusove vlastite reči … Jovan 14:10 … Zar ne veruješ da sam ja u Ocu i da je Otac u meni? Ono što vam ja govorim ne govorim sam od sebe, nego Otac koji stoji u meni čini svoja dela.”  Vidite? Isus Hrist i Otac. A to je OTAC koji prebiva u Isusu i u nama. Drugim rečima, Duh Oca koji prebiva u nama.

Pogledajte i ono što je Isus rekao dok se molio Ocu … Jovan 17:21 … “Da svi jedno budu, kao ti, Oče, što si u meni i ja u tebi; da i oni u nama jedno budu, da i svet veruje da si me ti poslao.” Gde je tu takozvana treća osoba trojstva? Isus jasno otkriva Božanstvo kao Oca i Sina, to je to! Nema treće božanske osobe jednake sa njima, samo Otac i Sin. I oni su jedno u duhu i umu, baš kao što su i vernici jedno u duhu i umu.

Molimo pogledajte našu posebnu stranicu KO JE SVETI DUH kako biste videli još više dokaza da je Sveti Duh u stvari božanski Duh Isusa Hrista, koji je primio od Boga Oca.

Dakle, nije bilo “treće osobe” Božanstva koja je prebivala u Božjem narodu. Bio je to Duh Božji i Hristov Duh, koji je isti Duh, jer oni dele Jedan Duh. Pogledajte sledeće stihove koji ovo potvrđuju:

Efescima 4:4 … “Jedno je telo i jedan duh – kao što je i jedna nada na koju ste pozvani…”

1. Korinćanima 12:13 … “Zaista, jednim Duhom svi smo kršteni da budemo jedno telo – bili Judejci ili Grci, bili robovi ili slobodni – i svi smo jednim Duhom napojeni.”

Efescima 2:18 … “Jer kroz njega i jedni i drugi imamo pristup Ocu u jednom Duhu.”

“Imaju jednog Boga i jednog Spasitelja; i jednog Duha DUHA HRISTOVOG – koji uvodi jedinstvo u njihove redove.” (E.G. Vajt, Svedočanstva za crkvu, tom 9 str.189)

Objašnjenje Stihova koje Trinitarci koriste

Pogledajmo neke od stihova koji se koriste u prilog doktrine o trojstvu, da postoje tri osobe Božanstva, i da je Sveti Duh zasebno božansko biće. Možda ćete se iznenaditi jednostavnom biblijskom istinom u vezi sa tim.

Matej 28:19 … “Zato idite i naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetog Duha.”

Kada bi ovaj stih uzeli samostalno, onda bi mogli učiti da postoje tri osobe Božanstva, zar ne? Ali to ne možemo, jer moramo da koristimo čitavu Božju Reč. Šta uči velika većina Božje Reči? Da je Sveti Duh Božji Duh i da postoje samo dve osobe Božanstva, Bog Otac i Isus Hrist Njegov Sin. Stoga mora postojati problem sa ovim biblijskim stihom u Mateju 28. glavi. Da bismo to potvrdili, pogledajmo kako apostoli krštavaju:

Dela 2:38 … “A Petar im reče: Pokajte se i neka se svako od vas krsti u ime Isusa Hrista.”

Dela 8:16 … “Naime, Duh još nije bio sišao ni na koga od njih, nego su samo bili kršteni u ime Gospoda Isusa.”

Dela 8:36-38 … ” …Šta me sprečava da se krstim?” A Filip mu reče: „Ako veruješ svim svojim srcem, možeš.” A on reče: „Verujem da je Isus Hristos Sin Božji.” Tada je zapovedio da kola stanu, pa su obojica sišli u vodu, i Filip i dvoranin, i Filip ga je krstio.”

Dela 10:48 … “Tako ih je uputio da se krste u ime Isusa Hrista.”

Dela 19:5 … “Kad su to čuli, krstili su se u ime Gospoda Isusa.”

Dela 22:16 … ” I zašto sad oklevaš? Ustani, krsti se, i operi svoje grehe, pozivajući se na Njegovo ime.”

Rimljanima 6:3 … “Ili zar ne znate da smo svi mi koji smo kršteni u Hrista Isusa, kršteni u njegovu smrt?”

Ovi biblijski stihovi otkrivaju dve mogućnosti. Da postoji problem sa stihom iz Mateja 28, ili da je opšteprihvaćeno tumačenje pogrešno, jer apostoli očito nisu krštavali u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Zašto su onda učenici krštavali samo u Isusovo ime? Razmislimo o tome. Apostol Pavle je rekao da smo kršteni u “Hristovu smrt” (Rimljanima 6:3). Da li je Bog Otac umro? Da li je umro Sveti Duh Božji? Ne. Hrist je umro, zbog čega smo kršteni u Hrista i zato su apostoli krštavali samo u Isusovo ime.

Takođe, 1. Jovanova 2:23 potvrđuje da … “ko priznaje Sina, ima i Oca.” … Jer ako priznate Isusa kao Božjeg Sina, tada automatski imate i Oca. I kao što smo gore saznali, Sveti Duh je Duh Hristov i Očev. Njihov je Duh. Tako krsteći se samo u Isusovo ime, kao što su to učinili učenici, automatski priznajete Oca, Sina i njihov Duh!

Jovan 14:16 … “…I ja ću zamoliti Oca i on će vam dati drugog utešitelja da bude s vama uvek…”

Zato što je Isus rekao da će Otac poslati „DRUGOG (allos) Utešitelja“, ljudi to automatski shvataju kao drugu osobu koja nije Hrist. Ali ne uspevaju da shvate DVE BITNE stvari u vezi sa tim. Jedna se odnosi na način na koji je Jovan pisao, a druga da je Isus često govorio o sebi u trećem licu. Prvo, da vidimo kako je Jovan upotrebio reč “DRUGI” (allos) u drugom odlomku koji kaže:

Jovan 18:15-16 … “Simon Petar i jedan DRUGI (allos) UČENIK išli su za Isusom. Taj učenik je bio poznat prvosvešteniku, pa je s Isusom ušao u prvosveštenikovo dvorište, a Petar je stajao napolju kod vrata. Zato je taj DRUGI tj. PREOSTALI (allos) učenik, koji je bio poznat prvosvešteniku, izašao i razgovarao s vratarkom, pa je uveo Petra.”

Grčka reč prevedena kao DRUGI i (PRE)OSTALI u Jovanu 18. je „ALLOS“. Ista grčka reč se koristi u stihu o “DRUGOM” Utešitelju u Jovanu 14. Setite se da je Jovan ovo napisao i pogodite koga Jovan naziva “DRUGIM” učenikom? SEBE! Jovan je bio taj “DRUGI” učenik, a ipak on piše o SEBI – u trećem licu. Ovakvim stilom piše Jovan, kao što vidite u Jovanu 13:23-25 ​​i Jovanu 21:23-24.

A kako Isus govori o sebi? Ono što mnogi ne shvataju je da je Isus mnogo puta pričao o SEBI u trećem licu. Pogledajte … Jovan 17:1-2 … “Oče, došao je čas. Proslavi svog Sina, da tvoj Sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svim ljudima (On) da večni život svima koje si mu dao.”  Vidite? Isus je o SEBI govorio u trećem licu. Dakle, Isus koji naziva utešitelja “On” i “drugi” Utešitelj, uopšte nije dokaz da je to druga osoba. U stvari, ako pogledate i ove stihove – Jovan 4:10, Jovan 6:27, Matej 20:28, Jovan 5:19, videćete da je Isus u mnogim prilikama pričao o SEBI u trećem licu. A tako se i Jovan izražavao, govoreći o ISTOJ OSOBI.

VAŽNA NAPOMENA: U Marku 16:12 piše: „ Zatim se pokazao u DRUGOM OBLIČJU dvojici od njih dok su išli u polju.“ – Ne propustite ovo! Ovaj stih potvrđuje da se ISUS ​​LIČNO pojavio učenicima u DRUGOM obliku. Što pokazuje da bi Isus mogao reći da je Utešitelj “drugi”, ali ipak ON LIČNO.

Jovan 14:16-20 … “I ja ću zamoliti Oca i on će vam dati drugog utešitelja da bude s vama uvek, Duha istine, koga svet ne može primiti, jer ga ne vidi i ne poznaje. A vi ga poznajete, jer stoji i biće u vama. Neću vas ostaviti kao siročiće. Doći ću k vama. Još malo i svet me više neće videti, ali vi ćete me videti, jer ja živim, a i vi ćete živeti. U taj dan ćete spoznati da sam ja u Ocu svom, i vi u meni, i ja u vama.”

Vidite li ovu divnu istinu? Sveti Duh u tom trenutku nije bio poslat, a ipak je Isus rekao .. Vi ga poznajete jer stoji u vamaTada reče Isus .. Neću vas ostaviti kao siročiće. DOĆI ĆU K VAMA. Isus je govorio o SEBI. Govorio je o svom Duhu koji će poslati. Želite li još stihova da to potvrde?

Galatima 4:6 … “A pošto ste sinovi, Bog je u naša srca poslao Duh svog Sina koji viče: „Aba, Oče!”

2. Korinćanima 3:17 … ” Gospod je Duh, a gde je Duh Gospodnji, tamo je sloboda.”

Isus je govorio da će poslati svog vlastitog Duha, koji je isti Duh kao i Očev Duh, jer su oni jedno u duhu i umu! Zaista dobro razmislite o Jovanu 14:16-17. Uz molitvu razmislite o tome i istina će zasijati!

Jovan 7:39 … “A rekao je to za Duh koji je trebalo da prime oni koji veruju u njega. Tada, naime, Duh još nije bio dat, jer Isus još nije bio proslavljen.” … Zašto je Isus trebalo da bude proslavljen pre nego što je Duh mogao biti poslat? Zato što je Bog Otac svojim Duhom trebao da pomaže svog Sina (Jevrejima 1:8-9). Bog je trebao da pomazanjem svom Sinu Isusu da svu silu kako bi Isus mogao da pošalje svog božanskog Duha da nas uteši.

Jovan 14:22-23 … “Na to mu je Juda, ali ne Iskariotski, rekao: „Gospode, kako to da nameravaš da se objaviš nama, a ne svetu?” Isus mu je odgovorio: „Ako me neko voli, držaće moje reči, i moj Otac će ga voleti, i doći ćemo k njemu i prebivaćemo s njim.”

NAPOMENA: Grčka reč za “utešitelja” je “parakletos”, što znači “posrednik, advokat, utešitelj”. Ako pogledate 1. Jovanovu 2:1, stih kaže da je Isus Hrist naš “zastupnik”. Grčka reč koja se koristi za zastupnika u ovom stihu je takođe “parakletos” koja se koristi za utešitelja u drugim stihovima koji se tiču ​​Duha. 1. Timoteju 2:5 takođe potvrđuje da kod Oca imamo samo JEDNOG posrednika (advokata), a to je Isus Hrist. Dakle, šta je to “poslato” kao naša uteha? Duh Hristov.

“Spasitelj je naš Utešitelj. Dokazala sam da je to On.” (E. Vajt, 8MR 49)

“Dok Isus služi u nebeskoj svetinji, On takođe služi i u Crkvi na Zemlji preko svoga Duha. On je sakriven od naših očiju, ali Njegovo obećanje dato na rastanku ispunjava se: Evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka veka.” (E.Vajt, Čežnja vekova, str. 166)

“Neka prouče sedamnaestu glavu Jovana i nauče kako da se mole i kako da žive Hristovu molitvu. On je UtešiteljPrebivaće u njihovim srcima, čineći njihovu radost potpunom.”  (Elen Vajt, Pregled i Glasnik, 27. januar 1903.)

Govoreći o Sotoni, Elen Vajt kaže … “On je tražio kako da ukloni Isusa iz njihovog vidika kao Utešitelja, kao onog koji ukorava, koji upozorava, koji ih opominje govoreći: “Ovo je put, njime hodite.” (E.Vajt, RH, 26. avgust 1890.)

“Vama nije presudno da budete u stanju da definišete tačno šta je Sveti Duh. Hrist nam govori da je Sveti Duh Utešitelj, a Utešitelj Sveti Duh, “Duh istine koji će Otac poslati u Moje ime. “I ja ću zamoliti Oca i on će vam dati drugog utešitelja da bude s vama uvek, Duha istine, koga svet ne može primiti, jer ga ne vidi i ne poznaje. A vi ga poznajete, jer stoji i biće u vama.” [Jovan 14:16,17]. To se odnosi na sveprisutnost Hristovog Duha, zvanog Utešitelj.” (E.Vajt, Objave rukopisa 14, str. 179)

Za koga Otkrivenje 1:13 govori da hoda među svećnjacima (crkvama)? Neka treća osoba? Ne, to je sam Isus Hrist!

Jovan 16:7-8 … “Govorim vam istinu: Za vaše je dobro što ja odlazim. Jer ako ne odem, utešitelj neće doći k vama, ali ako odem, poslaću ga k vama. A kad (On) dođe, razotkriće svetu šta je greh, i pravednost, i sud.”

Mnogi ljudi gledajući na ove stihove kažu: “Vidite! Isus ovde govori o drugoj osobi, jer Isus kaže “(NJE)GA i “ON” misleći na Svetoga Duha.” … Već smo gore pokazali da je Isus govorio o sebi u trećem licu. Pogledajte sledeću molitvu Isusa Ocu nebeskom u Jovanu 17. glavi:

Jovan 17:1-3 „Oče, došao je čas. Proslavi svog Sina, da tvoj Sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svim ljudima da večni život svima koje si mu dao.” A ovo je život večni: da upoznaju tebe jedinog istinitog Boga i Isusa Hrista koga si poslao.”

Pogledajte i ove stihove koji pokazuju i da je Isus govorio o sebi u trećem licu – Jovan 4:10, Jovan 6:27, Matej 20:28, Jovan 5:19.

“Nisu ni pomišljali da najvažnija ličnost njihovog razgovora korača kraj njih, JER JE HRISTOS GOVORIO O SEBI KAO O DRUGOJ OSOBI.” (E.Vajt, Čežnja vekova, str. 800)

Vidite? Isus govori o sebi u trećem licu. Dakle, Jovan 16:7-8 nije nikakav dokaz Utešitelja kao treće osobe. Isus upravo govori o sebi i svom Duhu koji će poslati. I zašto je Isus morao prvo otići na nebo pre nego što je mogao da pošalje Svetoga Duha? Ako je Sveti Duh takođe “Bog” iz Božanstva, onda bi mogao i sam doći u bilo kada. Ali jednostavna istina je da je Isus morao prvo otići na nebo pre nego što je poslao Duha, jer to je Hristov SOPSTVENI Duh koji prima od Oca. Zato Duh nije mogao doći dok Isus nije bio na nebu s Ocem.

Takođe pogledajte ovo … Jovan 15:26 … “Kad stigne utešitelj koga ću vam ja poslati od Oca, Duh istine, koji izlazi od Oca, to će svedočiti o meni…”  Ta reč “izlazi” na izvornom grčkom znači doslovno IZAĆI iz nekoga. Tako Duh koji je Isus trebao da pošalje doslovno izlazi od Oca. To je Božji vlastiti Duh!

1. Jovanova 5:7 … “Jer je troje što svedoči na nebu: Otac, Reč i Sveti Duh. Ovo troje je jedno.”

Ima mnogo stručnjaka koji smatraju da ovaj stih nije nadahnuti stih, nego da ga je dodao čovek. I zapravo je u suprotnosti sa onim što je Isus sam rekao u Jovanu 8:16-18, gde kaže da postoje samo DVOJICA koja svedoče – On i Bog Otac. Ali čak i ako je ovaj stih validan, a za koji nemam saznanja ni autoritet da kažem ni jedno ni drugo, i njega lako možemo objasniti. Pogledajte sledeće:

Ko je “OTAC”? – Jovan 17:1-3, 1. Korinćanima 8:6, Jovan 20:17 i drugi stihovi govore nam da je Otac istinski Bog.

Ko je “REČ”? – Jovan 1, Jovan 3:16, Rimljanima 8:3 i drugi stihovi govore nam da je “Reč” Sin Božji .

Ko je “SVETI DUH”? – Dela 2:33, Otkrivenje 5:6, Galatima 4:6 i drugi stihovi govore nam da je “Duh” Hristov Duh koji je primio od Oca. Dakle, 1. Jovanova 5:7, kada se sagleda u svetlu CELOG Svetog Pisma, lako se može shvatiti da govori o “tri” sile nebeske: Bog Otac, Isus Hristos Sin Božji i NJIHOV božanski Duh.

Rimljanima 8:10-16 … “A ako je Hristos u vama, telo vam je doduše mrtvo zbog greha, ali Duh vam donosi život zbog pravednosti. A ako Duh onoga koji je Isusa podigao iz mrtvih prebiva u vama, onaj koji je Hrista Isusa podigao iz mrtvih oživeće i vaša smrtna tela svojim Duhom koji prebiva u vama. Dakle, braćo, dužnici smo, ali ne telu, da živimo po telu. Jer ako po telu živite, umrećete, ali ako Duhom telesne postupke morite, živećete. Jer svi koje vodi Božji Duh sinovi su Božji. Jer niste primili duh ropstva da se opet bojite, nego ste primili Duh posinjenja, koji nas podstiče da vičemo: „Aba, Oče!” Taj Duh svedoči s našim duhom da smo Božja deca.”

Ne mogu ovo dovoljno da naglasim. Ne smemo stvoriti doktrinu iz samo nekoliko stihova koji zapravo protivreče ostatku Pisma.

Sve mi je predao moj Otac. Niko ne zna ko je Sin, osim Oca, i niko ne zna ko je Otac, osim Sina i onoga kome Sin hoće da ga otkrije.” (Luka 10:22)

Jovanova Vizija na Patmosu

Želio bih da sa vama podelim još tri vrlo važna biblijska stiha. Na Patmosu Jovanu je dato otkrivenje Isusa Hrista i Oca. Jovanu je data vizija Novog Jerusalima koji će prebivati ​​na novoj zemlji tokom večnosti. Dakle, ovo je vizija budućeg novog neba i zemlje kada ova prva zemlja prođe. A sad pogledajte šta on vidi:

Otkrivenje 21:22-23 … “U gradu nisam video hram, jer su njegov hram Gospod Bog Svemoćni, I Jagnje. Gradu nisu bili potrebni ni sunce ni mesec da mu svetle, jer ga je obasjavala Božja slava, a svetiljka mu je bila Jagnje.”

Otkrivenje 22:1 … “I pokazao mi je reku vode života, bistru kao Hristal, kako teče iz Božjeg I Jagnjetovog prestola…”

Otkrivenje 5:13 … “I čuo sam svako stvorenje koje je na nebu i na zemlji i ispod zemlje i na
moru, i sve što je u njima, kako govori: „Onome koji sedi na prestolu I Jagnjetu neka je  blagoslov i čast i slava i moć u vekove vekova.”

Kao što jasno možete videti, u Novom Jerusalimu ne postoji treća osoba Božanstva kojoj bi se klanjali u večnosti koja dolazi. Samo Bog Otac i Isus Hrist “Jagnje”. Ovo potvrđuje jasno biblijsko učenje da se Božanstvo sastoji samo od Boga Oca i Isusa Hrista, Njegovog Sina. Zapamtite, mi moramo uzeti celu Božju reč za dokazivanje bilo koje doktrine. Da, ako uzmemo jedan ili dva stiha samostalno, mogli bismo verovati da u Božanstvu postoje tri osobe. Na primer, ako uzmemo nekoliko stihova samostalno, doktrina “uznesenja”  bi mogla izgledati istinito, ili bi se doktrina večne vatre pakla mogla činiti istinitom. Ali znamo da ako velika većina Biblije protivreči nekoliko stihova, onda to MORA BITI nerazumevanje tih nekoliko stihova. A ovo se odnosi na lažnu doktrinu o trojstvu.

Imena i Titule Boga i Isusa Hrista

Ako obratite pažnju, videćete da kroz celu Bibliju i Bog Otac i Njegov Sin Isus Hrist imaju PRAVA IMENA. Obojica govore jedan o drugom u STVARNIM LIČNIM ODNOSIMA. Dakle, ako je Sveti Duh Božji posebno, božansko, jednako biće Božanstva, zašto onda nema pravo lično ime poput Oca i Sina? Razmislite o tome. Kako se zove Duh? Zove se Duh ili Sveti Duh. Nikad mu nije dodeljeno ime ili titula, već se samo zove Duh, što nije ime, to je upravo ono što jeste. Reč Sveti takođe nije ime, ona samo opisuje kakav je Božji Duh, da je svet. Dakle, ako dobro razmislite o ovome, uz sve ostale biblijske dokaze, možete doći samo do jednog zaključka, da Sveti Duh nije odvojena osoba od Boga Oca i Njegovog Sina Isusa Hrista.

Rimljanima 8:10-16 … “A ako je Hristos u vama, telo vam je doduše mrtvo zbog greha, ali Duh vam donosi život zbog pravednosti. A ako Duh onoga koji je Isusa podigao iz mrtvih prebiva u vama, onaj koji je Hrista Isusa podigao iz mrtvih oživeće i vaša smrtna tela svojim Duhom koji prebiva u vama. Dakle, braćo, dužnici smo, ali ne telu, da živimo po telu. Jer ako po telu živite, umrećete, ali ako Duhom telesne postupke morite, živećete. Jer svi koje vodi Božji Duh sinovi su Božji. Jer niste primili duh ropstva da se opet bojite, nego ste primili Duh posinjenja, koji nas podstiče da vičemo: „Aba, Oče!” Taj Duh svedoči s našim duhom da smo Božja deca.”

Vidite li kako su nadahnuti pisci Biblije jasno otkrili Svetog Duha kao Duha Božjeg i Hristovog? To su Bog i Isus koji prebivaju u nama kroz njihov DUH, koji je jedan Duh koji oni dele, a ne druga božanska osoba.

Mnogi kažu budući da Duh može biti ožalošćen (Efescima 4:30; Matej 12:31), to znači da mora imati vlastiti um i biti još jedno odvojeno božanstvo. Ali opet, ovo je u suprotnosti sa brojnim biblijskim dokazima o tome šta je Sveti Duh. Razmislite o tome. Kako nas Bog Otac i Isus Hrist podstiču i vode? Kroz Njihov Sveti Duh. Dakle, ako odvratimo i odbacimo opomene Božjeg Duha, tada nam se to ne može oprostiti. Pogledajte sledeće zanimljive biblijske stihove:

Isaija 40:13 … “Ko usmerava Gospodnji Duh? Ko ga kao savetnik može nečemu poučiti?”

Rimljanima 11:34 … ” Jer „ko je upoznao Gospodnji um, ko je njegov savetnik”?”

Možete li videti kako Pavle citira upravo iz Isaije i jasno je shvatio da je Duh Gospodnji kao Gospodov um? Oni su jedna te ista stvar. Zbog čega izvorne hebrejske i grčke reči za “duha” (ruwach i pneuma) u celoj Bibli upućuju na SILU bića tj. “dah, misli, um”, a ne na samo biće.

Zaključak

Ako se posavetujete sa CELOM Božjom reči u vezi sa ovom naukom o trojstvu, otkrićete da je to lažno učenje. Šta je Sveti Duh? To je Duh Božji i Hrista Isusa. To nije još jedna božanska osoba u Božanstvu, jer postoje samo dve, Bog Otac i Njegov Sin Hrist, naš Gospod i Spasitelj, što je u Luki 10. glavi potvrdio i sam Isus:

Luka 10:22 ... “Sve mi je predao moj Otac. Niko ne zna ko je Sin, osim Oca, i niko ne zna ko je Otac, osim Sina i onoga kome Sin hoće da ga otkrije.”

Na kraju, pogledajte sledeći nadahnuti citat od ponizne žene Božje … “Kralj svemira je okupio  sva nebeska bića da u njihovoj prisutnosti može objasniti pravi položaj svog Sina i pokazati kakav odnos održava sa svim stvorenim bićima. Božji Sin je delio Očev presto, a slava večnog, samopostojećeg Boga okruživala je obojicu. Oko prestola su se okupili sveti anđeli, veliko, nebrojeno mnoštvo … najuzvišeniji anđeli, kao sluge i podanici, radujući se svjetlosti koja ih je obasjavala iz božanske prisutnosti. Pred okupljenim stanovnicima Neba Kralj je objavio da samo Hristos, Božji jedinorodni Sin, može u celosti shvatiti njegove namere te je Njemu bilo povereno da izvrši moćne naredbe njegove volje. Božji Sin je stvaranjem svih nebeskih bića izvršio Božju volju, a Njemu je, kao i Bogu, pripadalo njihovo poštovanje i vernost.”  (E.Vajt, Stvaranje, patrijarsi i proroci, str. 36)

“Sotona je nekad bio visoko cenjeni anđeo na nebu, odmah do Hrista. Lice mu je, kao i u  drugih anđela, bilo blago i nežno, i izražavalo je sreću. Njegovo visoko i široko čelo odavalo je veliku inteligenciju. Obličje mu je bilo savršeno, a držao se plemenito i dostojanstveno.  Međutim, kad je Bog (prilikom stvaranja) rekao svom Sinu: „Da načinimo čoveka po svojemu obličju, kao što smo mi“, sotona je postao ljubomoran na Isusa.” (E.Vajt, Rani spisi, str. 145)

Da li vidite neku treću božansku osobu u citatima iznad? Ne, postoje samo dve!

Jovan 17:3 … “A ovo je život večni: da upoznaju tebe jedinog istinitog Boga i Isusa Hrista koga si poslao.”

Za adventiste sedmog dana

Kako je doktrina o trojstvu ušla u adventističku crkvu, kad su je pioniri jasno odbacili? Možemo da zahvalimo gospodinu LiRoj-u Frumu (LeRoy Froom) za to. Za koga postoje tvrdnje da je rimokatolički jezuitski infiltrant. Pogledajte ovaj VIDEO u vezi sa njim.

Pogledajte samo šta je on rekao o Svetom Duhu zbog jasnog nedostatka podrške za trojstvo u spisima naših pionira … Bio sam primoran da istražim niz vrednih knjiga koje su napisali ljudi izvan naše vere – koji su prethodno napomenuti – za početne tragove i sugestije.” (Pokret sudbine, strana 322) … Tako je LiRoj Frum uzeo učenja vavilonskih crkava radi “informacije” o trojstvu! I on je uveo vavilonske nauke u adventističku crkvu. Ali i pored toga, istina je toliko jasna ako imate oči da vidite.

MOLIMO POSETITE OVU STRANU – OBMANA KOJA JE PROMENILA CRKVU ADVENTISTA

Pogledajte ovu VIZIJU OD BOGA, koju je 1846. zapisala Elen Harmon … “Videla sam one što su ustali kad se Isus podigao sa prestola sledili su Ga verom gore u svetinju nad svetinjama i molili se: „Oče, daj nam Tvoga Duha.“ Isus im je udahnuo Sveti Duh u kome je bilo svetlosti, snage i mnogo ljubavi, radosti i mira. ” (Dnevna zvezda, 14. marta 1846, 1. stav)

Kao što je već napomenuto na vrhu ove stranice, pokazali smo vam da u Otkrivenju 5. glavi Jovan vidi viziju Božjeg prestola, sa Jagnjetom koje ima “sedam očiju”, a to su “sedam Duhova Božjih”. Jasno je da je to referenca na Svetog Duha koji Isus IMA U SEBI i koji će poslati u svet. A jeste li znali da se čak i Adventistički komentar poziva na tih “sedam Duhova Božjih” kao na Svetog Duha? Komentar to čak povezuje sa Utešiteljem u Jovanu 14 i 15! Znači Sveti Duh je Hristov duh! Nije zasebna osoba!

A šta je Elen Vajt rekla o Otkrivenju 5. glavi? … “Peto poglavlje Otkrivenja treba pomno proučavati. Ono je od velikog značaja za one koji će raditi u Božjem delu ovih poslednjih dana.” (Elen Vajt, Bilten Generalne konferencije, 1. jun 1909.)

Često čujemo adventističke vođe kako se pozivaju na nekoliko citata Elen Vajt u kojima se navode „tri osobe“ i „tri najviše sile“. I oni se zadržavaju na tim izjavama kao da Elen Vajt nema ništa drugo napisano o ovoj temi. Oni rade isto što i ne-adventisti koji se hvataju za nekoliko citata koji se tiču ​​„pakla“, „subote“ i „zakona“ itd. Ali kad pročitate mnoge druge citate Elen Vajt (neke možete videti i na donjem linku), jasno ćete videti da je Elen Vajt smatrala da je Sveti Duh Isusova “ličnost”, a NE zasebna ličnost. Pogledajmo njene citate:

“Trebamo shvatiti da Sveti Duh, koji je isto toliko osoba koliko je Bog osoba, HODA našom zemljom, NEVIDLJIV ljudskim očima; da je Gospod Bog naš čuvar i pomagač. On čuje svaku reč koju izgovorimo i zna svaku pomisao koja dolazi na um.” (Elen Vajt, Propovedi i razgovori, sveska 2, str. 136-137, 1899.)

Ko je tačno ova “NEVIDLJIVA OSOBA KOJA HODA” na zemlji sa nama?

“NEVIDLJIVI HRIST HODA našim ulicama. Sa porukama milosrđa On dolazi u naše domove.”  (Elen Vajt, Služba iscjeljenja, str. 107)

“Kako malo njih shvata da ISUS, NEVIDLJIV, HODA sa njima! Koliko njih bi bilo sramota kad bi čuli Njegov glas kako im govori, i kad bi znali da je čuo sve njihove bezumne, svetovne razgovore!” (Elen G. Vajt, 14 MR 125.3)

To je Isus, koji kroz svoga Duha, koji je nevidljiv hoda sa nama po zemlji!

“Princ sila zla može biti zadržan JEDINO SILOM Božjom u Njegovoj trećoj Osobi
Božanstva, silom svetog Duha.” 
– (Posebna svedočanstva, Serija A, br. 10, str. 37, 1897 – Evangelizam str. 617)

Ko je ta “treća osoba” koja nam može pomoći da prevaziđemo greh i zaustavimo zlo?

“U vama nema snage osim HRISTA, ali je vaša privilegija da Hrist boravi u vašem srcu verom i ON može POBEDITI GREH u vama kada sarađujete sa Njegovim naporima.” (Elen G. Vajt, Naš visoki poziv, 76,5)

“Kada se senka iskušenja nadvije nad dušom, setite se Hristovih reči, setite se da je On nevidljiva prisutnost u osobi Svetog Duha.” – (E.G. Vajt, DG 185.2, 1897.)

“Sa NJEGOVIM Duhom, HRIST šalje pomirljivi uticaj i silu koja oduzima GREH.” (Elen G. Vajt, Pregled i Glasnik, 19. maja 1904.)

“Reči koje sam vam govorio Duh su i  život su (Jovan 6:57, 63). Hrist ovde ne govori o svojoj nauci, već o svojoj osobi, o božanskoj prirodi svog karaktera.” (E.G. Vajt, 1 Izabrane poruke, str. 249)

“Ovo je naš posao za ovo vreme, da otvorimo Isusu vrata i ON će tako ispuniti dušu da neće biti mesta za sebe i sebičnost … Želimo to potpuno i savršeno razumevanje koje samo Gospod može dati. Nije sigurno dobiti duha od drugogŽelimo Svetog Duha, a to je Isus Hrist.” (E.Vajt, pismo 66, 10. april 1894., odeljak 17-18)

“U davanju Njegove misije Svojim sledbenicima, Hrist im nije rekao da će biti ostavljeni sami. On ih je uverio da će On biti pored njih. On je govorio o SVOJOJ SVEPRISUTNOSTI na poseban način. ‘Idite svim narodima’ rekao je On. ‘Idite u najdalje delove naseljene planete, ali znajte da će Moje prisustvo biti tamo. Radite u veri i sigurnosti, jer nikada neće doći vreme kada ću vas ostaviti.“ (E.Vajt, Ms138, 1897 (2. decembar 1897.) stav 21.)

Hrist je uzeo ljudsku prirodu kako bi ljudi mogli biti jedno s njime kao što je On jedno s Ocem, kako bi Bog mogao ljubiti čoveka kao što ljubi svog jedinorođenog Sina, kako bi ljudi mogli biti učesnici božanske prirode i biti potpuni u Njemu. Sveti Duh, koji izlazi iz Božjeg jedinorođenog Sina, veže telo, duh i dušu ljudskog bića za savršenu, božansko-ljudsku Hristovu prirodu. To jedinstvo slikovito je prikazano jedinstvom čokota i loze. Ograničen čovek ujedinjen je s Hristovom ljudskošću. Kroz veru, ljudska priroda stapa se s Hristovom prirodom. U Hristu, postajemo jedno s Bogom.” (E.Vajt, Izabrane poruke 1, str. 250)

Sveti Duh je Hristov Duh koji je poslan svim ljudima da im da sve što je potrebno da bi pomoću Njegove milosti bili potpuni Njemu.”  (E.G. Vajt, Objave rukopisa 14, str. 84)

“Imate jednog Boga i jednog Spasitelja i jednog Duha – DUHA HRISTOVOG – Koji će doneti jedinstvo u vaše redove.” (E.G.Vajt, Svedočanstva za crkvu 9, str.189)

“Ograničen ljudskom prirodom Hristos nije mogao da na svakom mestu bude istovremeno lično prisutan. Zato je svima bilo od koristi, da ih ostavi, da bi otišao kod Svog Oca, i poslao im svetog Duha kao Njegovog zastupnika na zemlji. Sveti Duh je lično On, odvojen od Svog ljudskog personaliteta i zato nezavisan od njega. Sam ON je SVEPRISUTAN kroz svog svetog Duha.” (E.G.Vajt, Objave rukopisa 14, str.23)

“On im [Isus] daje svoj Sveti Duh, manifestaciju Njegove prisutnosti i naklonosti.” – (E.G. Vajt, 9T 230.3, 1909)

ZA MNOGO VIŠE JASNIH CITATA OD ELEN WHITE MOLIMO VIDITE OVU STRANICU.

Dakle, ako ove citate sastavimo, umesto da ih uzmemo pojedinačno, uspećemo da steknemo jasno razumevanje onoga što je Elen Vajt zapravo mislila. Da je “treća osoba” Božanstva ustvari “ličnost i prisutnost” Isusa Hrista kroz Njegov Duh. A NE zasebna fizička osoba. Elen Vajt pisala je pisma doktoru Kelogu zbog njegovog „novog“ verovanja u Božanstvo i naročito u vezi podrške trojstvu. Pogledajte šta je rekla…

“Niste definitivno jasni u pogledu Božje ličnosti, a to je nama kao narodu sve. Vi ste praktično uništili samog Gospoda Boga.” (Elen G. Vajt, pismo 300, 1903.)

Vaše su ideje toliko mistične da uništavaju samu suštinu, a umovi nekih postaju zbunjeni kad su u pitanju temelji naše vere. Ako dopustite da vam se um na taj način skrene, daćete pogrešan kalup delu koje je od nas učinilo ono što jesmo – adventiste sedmog dana.” (Elen G. Vajt, pismo 52, 1903.)

Da podržimo ovo sa izjavama još dva naša pionira…

“Doktrina o trojstvu koju je u crkvi uspostavio savet iz Niceje, 325. AD. Ova doktrina uništava ličnost Boga i Njegovog Sina Isusa Hrista, Gospoda našeg.” (J.N. Endrujz, Pregled i Glasnik, 6. mart 1855., str. 185)

“Ovdje bismo mogli spomenuti Trojstvo, koje uklanja ličnosti Boga i Njegovog Sina Isusa Hrista.” (Džejms Vajt, Pregled i Glasnik, 11. decembra 1855.)

“Otac i Sin jedini moraju biti uzvišeni.”  (E.G. Vajt, Instruktor za mlade, 7. jula 1898.)

“Naša je zajednica s Ocem i sa Sinom Njegovim Isusom Hristom.” (1. Jovanova 1:3)

Pogledajte i sledeće videozapise.