September 30, 2022

Hristova Pravednost

Stanje u crkvama

Ovo su verovatno najvažnije poruke koje svi koji se izjašnjavaju kao Božji narod treba da čuju i obrate pažnju. Molimo vas da odvojite malo vremena da ovo pročitate uz molitvu, proučite i razmislite o ovoj važnoj poruci i povezanim temama.

Mnogi ljudi koji tvrde da čekaju drugi dolazak Isusa Hrista, nemaju na sebi haljinu Hristove pravednosti. I šta je Isus rekao o onima koji nemaju odgovarajuće odelo? … Matej 22:11-13 … “A kad je kralj ušao da vidi goste, ugleda onde jednog čoveka koji nije bio obučen u svadbenu odeću pa ga upita: ‘Prijatelju, kako si ušao ovamo bez svadbene odeće?’ A ovaj je ćutao. Tada kralj reče slugama: ‘Vežite mu ruke i noge i izbacite ga napolje u tamu, gde će biti plač i škrgut zuba. Isus je potvrdio da će oni koji nemaju pravo svadbeno odelo (Hristovu pravednost) zauvek biti izgubljeni i bačeni u ognjeno jezero. Mi možemo “da priznajemo” da smo Isusovi sledbenici, zbog čega je čovek iz priče zapravo na svadbi. Ali samo priznanje ne čini ništa za nas. Moramo imati Hristovu haljinu pravednosti da bi se spasili.

Poruka jevanđelja – o Isusu koji uzima ljudsku prirodu, umire za naše grehe i daje nam Njegov život kao unutrašnje, posvećujuće prisustvo, postala je toliko je pogrešno shvaćena, da više nema sile u našim crkvama!

2 Timoteju 3:5 … “I imaju formu pobožnosti, ali se odriču njene sile. Takvih se kloni.”

Zar ne shvatate šta su Bog Otac i Njegov sin Isus Hrist učinili za nas? Njihova velika žrtva bi trebala da slomi svako srce i natera nas da padnemo na kolena i zavapimo: “Oče, ja sam tvoj! I sve što imam je tvoje! Šta želiš da činim?”

Sin Božji, veliki Nebeski Knez, naš Stvoritelj, napustio je svoj uzvišeni položaj pored Oca na nebu i spustio se na ovu jadnu, grehom opterećenu zemlju i preuzeo našu palu prirodu. Njegovo Veličanstvo, Nebeski Knez, je odbačen od Njegovih ljudi, koje je izveo iz ropstva. A onda se On toliko ponizio da je nosio sramotu krsta. Isus nije samo umro za nas, umro je na krstu, između dva lopova!

Kakva ljubav! Pogledajte Jagnje Božje! Ta Božja ljubav i žrtva moraju biti naše svakodnevno razmišljanje. I dok mi gledamo kakvu nam je ljubav Otac dao” (1. Jovanova 3:1), bićemo privučeni bliže našem blagoslovenom Spasitelju. I Isus će doći da živi u nama i izleči nas.

Razlog zašto su crkve Laodikeje (današnje crkve) tako jadne i bolesne, je što oni koji se ispovedaju kao Božji narod imaju samo “površinsko znanje” istine. Oni nisu uspeli da to znanje pretvore u živu i aktivnu veru u Isusa Hrista. Oni misle da su “bogati” zato što imaju znanje istine. Ali u stvarnosti, zato što njihova vera nije živa, istinska vera koja obnavlja karakter, oni su jadni i siromašni, i ovo stanje je potpuno odbojno našem Svetom Bogu.

Bez Isusa koji živi u našim srcima i umovima, naša religija je mrtav formalizam!

“Nisu li simptomi moralnog nazadovanja i propadanja bolno vidljivi u današnjim hrišćanskim crkvama? Duhovna smrt je zahvatila ljude koji bi trebalo da ispoljavaju život i revnost, čistoću i posvećenje, najiskrenijom odanošću prema istini. Činjenice koje pokazuju ​​stvarno stanje Božjeg naroda, govore glasnije od njihovog ispovedanja vere, i pokazuju da je neka sila presekla kabl koji ih je usidrio u Večnu Stenu, i da oni plutaju ka morskoj pučini, bez mape ili kompasa.” (Pregled i Glasnik, 24. jul 1888)

Otkrivenje 3:16 … “Ali, pošto si mlak, a nisi ni vruć ni hladan, izbljuvaću te iz svojih usta.”

“Kako se oluja približava, velika grupa koja je ispovedala veru u poruku trećeg anđela, ali nije bila posvećena poslušnošću istininapušta svoj položaj i prelazi u redove protivnika Svi koji prisvajaju ukrase Svetinje ali nisu obučeni u Hristovu pravednost, pojaviće se u sramoti svoje golotinje.” (Maranata, str. 196)

Dakle, šta moramo učiniti da popravimo ovo stanje? Moramo ući u pravi lični odnos, pomoću vere, sa našim Otkupiteljem, tako da On može preokrenuti naše živote od siromašnih i jadnih, u pravednost u Njemu … Otkrivenje 3:18 … “Savetujem ti da od mene kupiš zlata pročišćenog u vatri i tako se obogatiš, i bele haljine da se obučeš i da se ne pokaže sramna golotinja tvoja. Kupi i očne masti da namažeš oči, pa da progledaš.”

Danas u našim crkvama ima mnogo ljudi koji misle da imaju ‘znanje’ o opravdanju verom, ali im nedostaje najvažniji deo – ISKUSTVO. Samo ‘znanje’ Hristove pravednosti neće nas odvesti nikuda, jer ćemo samo ako u imamo Hrista koji živi u nama dobiti večni život. Svako može imati znanje o tome, ali je druga stvar imati istinsko životno ISKUSTVO, to je ono što nedostaje u crkvama. I zato i dalje čekamo da se dogode konačni događaji na kraju vremena, jer nas Bog još čeka! Mi još uvek nemamo stalno ISKUSTVO Hristove pravednosti u našim životima. Umesto toga, nastavljamo da se držimo sveta i držimo se GREHA, što nas stavlja u Sotonino carstvo, a ne u kraljevstvo Božje.

U našim crkvama je takođe mnogo onih koji misle … “Verujem u Isusa, opravdan sam Hristovom pravednošću, POSAO ZAVRŠEN!… I oni ne shvataju da je ovo samo prvi korak u opravdanju verom. Ima mnogo onih u crkvama koji nisu otišli dalje od prvog koraka ‘verovanja’, koji neće biti više opravdani pred Bogom je od nevernika! I presuda će ih otkriti kao takve. Apostol Pavle je u Rimljanima 1:17 potvrdio da se ”pravednost Božja otkriva iz vere u veru”. Idemo napred iz vere u veru, uvek rastući u Hristovoj pravednosti, do savršenstva.

Hrist i Njegova pravednost

Postoje mnogi elementi Hristove pravednosti, ali dve glavne tačke se odnose na opravdanje i posvećenje. Kroz veru u našeg Gospoda i Spasitelja, Njegova pravednost nam je “imputirana” i čini nas opravdanim. Drugim rečima, Hristova pravednost nam je “pripisana”, mi smo “učinjeni pravednima” i samo kroz Hrista dobijamo “pravo” na nebo. Tada nam je Hristova pravednost “pružena” i posvećuje nas. Drugim rečima, kroz veru, Hrist postaje stalno prisutan u nama i  dovodi do savršenstva karaktera i poslušnosti celom Božjem zakonu. To je naša ‘spremnost’ za nebo. Ova dva glavna elementa idu ruku pod ruku i ne mogu se razdvojiti, jer će prava vera činiti dobra dela i biti poslušna.

Ko je u Hristu činio dela? … “Otac koji stoji u meni čini svoja dela.” (Jovan 14:10). A koja su dela Božja? Pravednost! (Psalam 145:17). Hrist je rekao da će On i Otac prebivati u nama (Jovan 14:23). Prema tome, kakav život ćemo živeti sa Hristom i Njegovim Ocem koji živi u nama po Svetom Duhu? Pravedan život!

Danilo 9:7 … ‘Kod tebe je, Gospode, pravednost.‘  Jeremija 23:6 … “A on će se zvati ‘GOSPOD JE NAŠA PRAVEDNOST.‘”

Matej 5:6 … ‘Blago gladnima i žednima pravednosti, jer oni će se nasititi’

Pitanje je, da li ste ste vi „GLADNI I ŽEDNI pravednosti“ ? Ili pokušavate da ostanete u  grehu?!

Sofonija 2:3 … “Tražite Gospoda, svi krotki na zemlji, koji izvršavate zakon njegov! Tražite pravednost, tražite krotost, i možda ćete biti zaštićeni u dan gneva Gospodnjeg!

Jovan 7:37-39 … “„Ako je neko žedan, neka dođe k meni i pije! Ko bude verovao u mene, kao što je rečeno u Pismu, iz njegovog tela poteći će reke žive vode.” A rekao je to za Duh koji je trebalo da prime oni koji veruju u njega. Tada, naime, Duh još nije bio dat, jer Isus još nije bio proslavljen.”

Ovo je jedini lek za bolest u današnjoj crkvi. Gospod nas savetuje da se obučemo u Njegovu haljinu (Otkrivenje 3:18), tako da kada nas Bog vidi na svadbenoj gozbi, On nas vidi kroz pravednost Sina. Pitanje je da li nosite ‘belu haljinu’ Isusa Hrista? Da li samo ‘čekate’ dolazak Gospoda, ili već i dopuštate Hristu da u vama prebiva dan za danom, kroz NJEGOV DUH , menjajući vas u Njegovo obličje?

Galatima 2:20 … “Sa Hristom se razapeh. Ne živim više ja, nego Hristos živi u meni. Jer život koji sada živim u telu, živim verom Sina Božjeg, koji me je voleo i predao sebe za mene.”

Naši životi moraju biti sakriveni u Hristu. Sada moramo živeti veru Sina Božjega. Hrist, koji je dao svoj život za nas, može živeti u nama, kroz Njegovog Svetog Duha i “nego se preobrazite obnavljanjem svog uma, da utvrdite šta je Božja volja – šta je dobro, ugodno i savršeno.” (Rimljanima 12:2)

Efescima 4:23-24 … “I da se obnovite u duhu uma svojega, i da obučete novog čoveka, koji je po Bogu stvoren u pravednosti i istinskoj svetosti.

Kao što je apostol Pavle potvrdio u Rimljanima 3:10, ne postoji niko koji je pravedan sam od sebe, i u 1. Korinćanima 6:9, on potvrđuje da nijedna nepravedna osoba neće ući u kraljevstvo Božje. Zato je imperativ da budemo očišćeni od naše nepravednosti i obučeni u haljine pravde Isusa Hrista. Božja Reč nam jasno govori da ne možemo učiniti ništa da sami sebe spasemo. Ovo spasenje, ova blagodat našeg nebeskog Oca je darovana nama, jer je Njegov sopstveni Sin podneo punu kaznu za naš greh. Opet, koliko nas je samo ljubio Otac!

“Problem je u tome što mnogi ljudi pokušavaju da dobiju Božju pravednost iz zakona po zakonu … kada ljudi uprave svoje umove na dela i dela i dela umesto na Isusa Hrista kako bi radili, oni izopačuju celu stvar.” (A.T. Džouns, Bilten generalne konferencije, 1893.)

Zakon ukazuje na greh, ali nas ne može izbaviti od greha, zbog čega je pripisana Božja pravednost bez naših dela (Rimljanima 4). Zakon nas proglašava grešnicima, a to nas usmerava ka Isusu Hristu. Nijedno delo zakona koje činimo u svojoj sili ne može da nas opravda (Rimljanima 4). Samo verom možemo biti proglašeni pravednima kroz Hrista.

“Ko će onda činiti dela koja su uvek dobra dela? Čitajmo opet: “Ako Hrist prebiva u našim srcima, On će raditi u nama ‘od svoje volje i činiti iz zadovoljstva’. Radićemo kao što On radi, mi ćemo pokazati isti duh. I tako, ljubeći ga i ostajući u Njemu, ‘uzrašćemo u Njemu u svemu, što je glava, čak i Hrist’. Dakle to je ono što Gospod želi, to je ono što je Hristov um.” (A.T. Džouns, Bilten generalne konferencije, 1893, str.298)

Zato nam je potrebno obnavljanje, novo rođenje. Zato što smo rođeni sa palom ljudskom prirodom zbog greha ‘prvog Adama’ (Rimljanima 5:12). Dakle, moramo biti ‘nanovo rođeni’ iz ove pale prirode, u drugu prirodu. Bez ovoga, grešnik će ostati pod osudom Božjeg nepromenljivog, svetog zakona. Kao što Reč Božja potvrđuje, samo oni koji su u Hristu Isusu, koji ne hodaju po telu neće biti osuđeni. Da li ti dragi čitaoče živiš svaki dan U našem Gospodu i Spasitelju? Da li ti dragi čitaoče hodaš po Duhu, a ne po svetu?

Rimljanima 8:1-6 … “Stoga sada nikakva osuđenja nema za one koji su u Hristu Isusu, koji ne hode po telu, već po Duhu. Jer zakon Duha koji daje život u Hristu Isusu oslobodio me je zakona greha i smrti. Budući da je Zakon bio nemoćan, jer je zbog tela bio slab, Bog je, poslavši svog Sina u obličju grešnog tela, za greh osudio greh u telu, da bi se pravedni zahtevi Zakona ISPUNILI NA NAMA koji ne hodimo po telu, nego po Duhu. Jer oni koji žive po telu razmišljaju o onome što je svojstveno telu, a oni koji žive po Duhu o onome što je svojstveno Duhu. Jer ishod upravljanja po telu je smrt, a ishod upravljanja po duhu život i mir.

Vidite li šta Pavle kaže gore? On kaže da će se pravednost zakona ispuniti u nama. Drugim rečima, baš kao što je Hristos živeo u palom telu i savladao sve grehe, tako ćemo i mi savladati sav greh u ovom telu sa Hristom koji živi u nama.

Ne možemo se spasiti svojim vlastitim delima zakona, ne možemo biti spašeni bez poslušnosti zakonodavcu, Jehovi. Ali ta poslušnost nije od nas samih, to je Hristova poslušnost koja radi U nama, kroz naše svakodnevno podvrgavanje Njemu, uzrokujući da činimo Njegovu dobru volju i zadovoljstvo. “Nijedno pokajanje nije istinsko ako ne uzrokuje reformu u srcu i umu. Hristova pravednost nije neki “plašt” za pokrivanje greha koji nisu priznati i ostavljeni. Ona ne pokriva trajni voljni grijeh (Jevrejima 10:26). Ona je princip života koji transformiše karakter i kontroliše ponašanje. Svetost je celovita predaja Bogu, to je potpuna predaja srca i života unutrašnjim nebeskim principima.” (Čežnja vekova, str. 555-556)

Isaija 51:7 … “Slušajte me, vi koji znate šta je pravedno, narode kome je moj zakon u srcu. Ne bojte se kritike smrtnih ljudi, nemojte se obeshrabriti od njihovih poruga.”

Rimljanima 6:1-2, 15-16 … “Dakle, šta ćemo reći? Hoćemo li ostati u grehu da bi se blagodat pokazala u još većoj meri? Nipošto! Budući da smo umrli grehu, kako da i dalje živimo u njemu? … Dakle, šta sada? Zar da grešimo zato što nismo pod zakonom nego pod blagodaću?Nipošto! Zar ne znate da ako se nekome dajete u ropstvo i obavezujete na poslušnost, robovi ste onoga koga slušate – bilo greha, koji vodi u smrt, bilo poslušnosti, koja vodi u pravednost?

1. Korinćanima 15:34 … “Otreznite se čineći što je pravo i ne grešite, jer neki ne poznaju Boga.”

1 Petrova 2:21-24 … “A na to ste i pozvani, jer je i Hristos propatio za vas i ostavio vam primer kako da u svemu idete njegovim stopama. On nikakav greh nije počinio, niti se prevara našla u njegovim ustima. Kada su ga vređali, nije uzvraćao uvredom. Kada je patio, nije pretio, nego se prepustio onome koji pravedno sudi. Koji je sam poneo grehe naše u telu svom na drvo, da bismo prekinuli s gresima i živeli za pravednost. „Njegovim se ranama isceliste.”

1. Jovanova 5:17 … “Svaka nepravednost je greh.”

Jevrejima 1:9 … “Voleo si pravednost i mrzeo nepravdu.”

Kada se potpuno predamo Hristu, nova moć zauzima srce. Dolazi je do promene koju čovek nikada ne može da uradi sam. To je natprirodno delo (Psalam 51:10). Ali mi se moramo predati ovoj sili koja nas menja da bismo bili pokriveni Hristom i Njegovom pravednošću. Biće prisutan spoljašnji dokaz o unutrašnjem Duhu i pravednosti Isusa Hrista. Oni koji su posvećeni istinom će imati samokontrolu i hodaće Hristovim stopama, koji nije činio greh. Oni će postati “sluge pravednosti” (Rimljanima 6:18) – sluge pravednih postupaka, a ne sluge greha.

Ali postoji nešto što sprečava većinu da bude obučena pravednošću Isusa Hrista. Ljubav prema svetskoj muzici, zabavi, televiziji, filmovima, nezdravoj hrani i drugim bezbožnim stvarima zamaglila je umove, držeći nas kao robove grehu i sotoni, i sprečavajući ovo novo rođenje i obnovu u Duhu i životu Hrista. Srce koje je zauzeto u svetovnim interesima NE MOŽE se predati Bogu, i zbog toga ne može biti pod potpunim uticajem Hrista. Zbog toga trebamo da ISPRAZNIMO sebe i da UMREMO ovom telu i grehu (Rimljanima 6:2,11).

Molim vas, nemojte ignorisati ovo. Razlog zašto Isus danas mnoge od nas ne može ispuniti svojim Duhom je taj što smo još uvek puni ‘smeća’ sveta. Šta je Isus uradio da bi nas spasao? Kao što Filipljanima 2:7 kaže, On se “ispraznio Sebe” i postao jedan od nas. I to je ono što mi moramo da učinimo da bi Hrist mogao da živi u nama. Moramo da se ISPRAZNIMO i predamo sve Njemu. Tada Hrist može doći i naseliti se u nama.

Zato se moramo „NANOVO RODITI“ – „stari čovek“ (grešni um) mora da umre, da bi „novi čovek“ (um Hrista) živeo u nama.

“Niko ne može da pokrije svoju dušu haljinama Hristove pravednosti dok čini poznate grehe ili zanemaruje poznate dužnosti. Bog zahteva CELOKUPNU predaju srca, duše, uma i tela pre nego što se desi opravdanje (Matej 22:37). Da bi mogli zadržati opravdanje, mora postojati stalna predaja i poslušnost Isusu Hristu, u živoj veri koja deluje putem ljubavi da bi očistila dušu.” (Pregled i Glasnik, 4. novembar 1890)

Jakov 2:21-22 … “Zar se nije Abram, naš otac, opravdao delima kad je na oltar prineo svog sina Isaka? Vidiš da je vera delovala zajedno s delima, i delima se vera usavršila.

Ovaj rast u Hristu i odvajanje je ono što nazivamo posvećenjem. Svakodnevnim pokoravanjem Božjoj volji, Isus će nas posvetiti i predstaviti nas pravednima pred Bogom u Sebi … ‘Svoje zakone staviću u njihova srca i upisaću ih u njihov um.’ „Više se neću sećati njihovih greha i bezakonja.”  (Jevrejima 10:16-17)

Ali nemojte se obeshrabriti ako počinite greh. Jer imamo Zastupnika kod Boga u Isusu Hristu, pravedniku … 1. Jovanova 2:1 … ‘Dečice moja, ovo vam pišem da ne biste počinili kakav greh. Ali ako neko i počini greh, kod Oca imamo zastupnika – Isusa Hrista, pravednika.  … Ipak, mi ćemo MRZETI greh koji je prouzrokovao patnju našeg dragog Spasitelja, i nastojaćemo da više ne grešimo kroz Hrista.

Kada se potpuno predamo Isusu Hristu, naše srce je ujedinjeno sa Njegovim srcem. Naša volja je ujedinjena sa Njegovom voljom. Naš um postaje jedno sa Njegovim umom, i sve naše misli su dovedene u zarobljeništvo Njemu (2. Korinćanima 10:5), i Njegov život živi u nama (Galaćanima 2:20). Ovo znači biti obučen u haljine Hristove pravednosti. Onda kad Bog gleda na nas, on više ne vidi odelo od smokvinog lista kojim su Adam i Eva pokušali da se pokriju, ni golotinju uzrokovanu deformacijom greha, već Hristovu vlastitu haljinu pravednosti koja je u savršenoj pokornosti velikom i sveti Jehovinom zakonu.

Ova poruka treba da pred svetom istakne podignutog Spasitelja i žrtvu koju su On i Njegov Otac podneli za grehe čitavog sveta. Ova poruka predstavlja garanciju opravdanja kroz veru; Isus poziva ljude da prime Njegovu pravednost, koja donosi plod u poslušnosti svim Božjim zapovestima.

Trebalo bi naglasiti da ovu poruku treba ‘proglasiti’ ne samo rečima, nego kroz ISKUSTVO, što je još bitnije. Pogledajte samo 144.000 iz Otkrivenja 14 … ‘I pogledao sam, kad gle – Jagnje stoji na gori Cionu i s njim sto četrdeset i četiri hiljade onih koji imaju njegovo ime i ime njegovog Oca napisano na svojim čelima. … pevali su kao novu pesmu … I niko nije mogao da nauči tu pesmu osim onih sto četrdeset i četiri hiljade, koji su otkupljeni sa zemlje. To su oni koji se nisu onečistili sa ženama, koji su sačuvali svoje devičanstvo. Oni slede Jagnje kuda god ono pođe. Otkupljeni su od ljudi kao prvine Bogu i Jagnjetu, i u njihovim ustima ne nađe se prevara, jer su bez mane pred prestolom Božjim.

Koja je razlika između ovih i ostatka hrišćanskog sveta? Ova grupa peva novu pesmu koju niko drugi nije mogao da nauči. Oni prate Jagnje gde god On ide. Oni nemaju lukavstvo u ustima i oni su bez mane pred Božjim prestolom. Zaista je JASNO da ova grupa 144.000 svetaca predstavlja one koji ne samo da “znaju” Hristovu pravednost, oni je ŽIVE, zadobili su POTPUNU POBEDU nad grehom i đavolom, dok su se ostali ljudi zadržali u Laodikejskom, grešnom stanju!

To je ono što Bog čeka. On čeka da ima grupu ljudi koja će PROSLAVITI Njegov karakter pred đavolom i univerzumom. Ljude koji DRŽE Božje zapovesti I veru Isusovu. Bog ne čeka da ljudi “shvate” istinu. On čeka na nas da je ISKUSIMO (Jakov 1:22).

Kada Hristov karakter bude savršeno reprodukovan u Njegovom narodu, On će doći da ih uzme kao svoje.” (Hristove lekcije str. 69)

Mnogi su izgubili Isusa iz vidokruga. Mi trebamo da upravimo naše oči na Njegovu božansku ličnost, Njegove zasluge i Njegovu nepromenljivu ljubav prema ljudskoj rasi. Sva vlast je predata u Njegove ruke (Matej 28:18), On može podeliti bogate darove ljudima, dajući nam neprocenjivi dar Njegove vlastite pravednosti nama bespomoćnim ljudima. Ovo je poruka za koju je Bog zapovedio da bude data svetu. To je poruka trećeg anđela, koja treba da bude proglašena jakim glasom i praćena velikom silom Božjeg Duha.

2. Korinćanima 5:15,21 … “On je umro za sve da oni koji žive ne žive više za sebe, nego za onoga koji je umro za njih i bio uskrsnut … Onoga koji nije znao greha, učini grehom nas radi, da mi postanemo pravda Božija u njemu.”

U svakom srcu koje je dotaknuto Hristovom ljubavlju, stvorena je želja za poslušnošću i radom za Gospoda. Ta dela su ujedinjena sa verom i ona su plod nekoga ko je u spasonosnom odnosu sa Hristom.

“Hajde sada da kažemo i ovo, i to će biti najbolja završnica sa kojom mogu dati večeras. Put  Hristu, strana 79: “Srce koje najpotpunije počiva u Hristu biće najiskreniji i najaktivniji radnik za Njega. Amin … Ne zaboravite to. Nemojte misliti da je čovek koji kaže da on potpuno počiva u Isusu Hristu bilo fizički ili duhovni besposličar. Ako on pokazuje besposlenost u svom životu, on se uopšte odmara u Hristu, nego se oslanja na samog sebe. Ne, gospodine, srce koje najpotpunije počiva u Hristu biće najiskreniji i najaktivniji radnik za Njega. To je prava vera. To je vera koja će vam doneti izlivanje poznog dažda; to je vera koja će vama i meni doneti učenje pravednosti po pravednosti – živu prisutnost Isusa Hrista – da nas pripremi za glasnu viku i objavljivanje poruke trećeg anđela.” (A.T. Džouns, Bilten Generalne konferencije, 1893, str. 302)

Prava opasnost doktrine Trojstva

Doktrina trojstva je zbunila mnoge umove o tome ko nas to teši i pomaže. Pa ipak, Božja Reč je veoma jasna po pitanju toga ko je to ko živi u nama, obnavljajući nas u sliku Božju. To je sam Isus! Pogledajte šta je Isus rekao u vezi ‘utešitelja’…

Jovan 14:16-17 … “I ja ću zamoliti Oca i on će vam dati drugog utešitelja da bude s vama uvek, Duha istine, koga svet ne može primiti, jer ga ne vidi i ne poznaje. A vi ga poznajete, jer stoji i biće u vama. Neću vas ostaviti kao siročiće. Doći ću k vama. Još malo i svet me više neće videti, ali vi ćete me videti, jer ja živim, a i vi ćete živeti. U taj dan ćete spoznati da sam ja u Ocu svom, i vi u meni, i ja u vama.

Vidite li ovu čudesnu istinu prijatelji? Da li je Isus rekao da će poslati “trećeg Boga iz Božanstva”? Ne! Isus je potvrdio da će to biti on sam, preko svog Duha, kao utešitelj.

I to je jako važno prijatelji, jer ne samo da doktrina trojstva uči da Isus NIJE doslovni Sin Božji, i time umanjuje odnos Oca, Sina i bezgraničnu ljubav Oca, koji nam je ‘dao svog jedinorođenog Sina’. Trojstvo takođe uči da “treća ličnost” dolazi k nama dok je Isus na nebu. A ipak, ko je to ko treba da prebiva u nama, da bi nadvladali greh i iskušenje? To je Isus Hrist, a ne ‘drugo biće’.

Jovan 15: 4-5 … “Ostanite u meni i ja ću u vama. Kao što loza ne može sama od sebe da donese plod ako ne ostane na čokotu, isto tako ne možete ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam čokot, a vi ste loze. Ko bude u meni i ja u njemu, on donosi mnogo ploda, jer bez mene ne možete činiti ništa.”

Razmislite o ovoj važnoj tački: Ko je jedino božansko biće koje je takođe preuzelo palu ljudsku prirodu? (Jevrejima 2:14-18)

Ko je jedino božansko biće koje je iskušano u svim stvarima kao što smo mi? (Jevrejima 4:15).

Ko je božansko biće koje zna kroz šta prolazimo i koje je u stanju da nam zaista pomogne da sve prevaziđemo? (Jevrejima 2:18). To je Isus Hrist, pravedni Sin Božji!

“Uticaj Svetog Duha je Hristov život u duši. Mi sada ne vidimo Hrista i pričamo s Njim, ali Njegov Sveti Duh je jednako blizu nas na jednom mestu kao i na drugom. On radi u svakome i kroz svakoga ko primi Hrista. Oni koji poznaju Duha koji prebiva u njima, otkrivaju plodove Duha, “ljubav, radost, mir, dugo trpljenje, blagost, dobrotu, veru.” (Biblijski eho, 17. jun 1901.)

Molim vas da shvatite ovu činjenicu od životnog značaja. Ako nemamo Isusa Hrista u nama, onda On neće moći da nam pruži svoj život i pravednost, i mi ćemo biti izgubljeni. Doktrina trojstva oduzima Isusa od nas i stavlja “drugog boga” u nas. Drugi ‘bog’ nam ne može pomoći da prevaziđemo greh. Ali takođe razumite, da postoji “drugi bog” koji želi da nas kontroliše … Sotona!

“Ali to nije ono što moja crkva uči!”

Onda prestanite da se oslanjate na svoju crkvu za spasenje i počnite da se oslanjate na Jedinog koji nas može spasiti – Isusa Hrista.

Gledajući svojim proročkim okom na poslednje vreme, Isus je rekao: “Ali kad Sin Čovečiji dođe, hoće li naći veru na zemlji?” (Luka 18:8). Isus je mogao da vidi jadno stanje u kome će se nalaziti crkve koje ispovedaju Hrišćanstvo. Mogao je da vidi da će većina crkve otpasti od istine OPRAVDANJA VEROM. I mogao je da vidi da će većina završiti sledeći Vavilon i osloniti se na svog ‘lažnog boga’ (treću ličnost trojstva) kao svog ‘utešitelja’.

Učenje trojstva oduzima od Hrista posao koji samo On može da uradi u nama. Poslušnost je sprovedena za nas i sa nama i u nama od lično Onoga koji je sam podelio našu palu prirodu dok je bio na zemlji. Da Hrist nije došao u našoj grešnoj prirodi sa svim njenim nasleđenim slabostima, On ne bi mogao, kao Spasitelj koji prebiva u nama, da nam obezbedi silu da se odupremo iskušenju. Isto važi i ako zamenimo Hrista sa „drugim bogom“ u nama kao našim utešiteljem. I tako naša “nada slave” nestaje! Nije ni čudo što danas u crkvama nema sile! Okrenuli su se od JEDINOG ŽIVOTA koji ih može spasiti i tražili od ‘drugog boga’ da im pomogne!

Kološanima 1:26-27 … “Tajnu koja je bila sakrivena tokom proteklih vekova i naraštaja, a sada je objavljena njegovim svetima, kojima je Bog hteo da obznani slavno bogatstvo ove tajne među neznabošcima. Ta tajna je Hristos u vama, iščekivanje slave.

To je “misterija” koja je bila sakrivena u prošlim vremenima i koja nam se sada otkriva. To je HRIST U NAMA, a ne neka ‘treća ličnost’. Mi postajemo učesnici božanske prirode Hrista, i ako mu dopustimo, Hrist će živeti Njegov život u nama. Tek tada možemo biti smatrani pravednima!

Isus Hrist je naš put do Oca (Jovan 14:6) 
Isus Hrist je istina (Jovan 14:6) 
Isus Hrist je naš život (Jovan 14:6; 11:25; Kološanima 3:4) 
Isus Hrist je naša snaga (1. Korinćanima 1:24) 
Isus Hrist je naša mudrost (1. Korinćanima 1:24) 
Isus Hrist je naš mir (Efescima 2:14) 
Isus Hrist je naš večni život (1. Jovanova 5:12) 
Isus Hrist je naš živi hleb (Jovan 6:48-51) 
Isus Hrist je naša vera (Otkrivenje 14:12) 
Isus Hrist je naše svetlo (Jovan 8:12) 
Isus Hrist je naša Reč istine (Jovan 1:14) 
Isus Hrist je naše posvećenje (1. Korinćanima 1:30) 
Isus Hrist je naše otkupljenje (1. Korinćanima 1:30) 
Isus Hrist je naša pravednost (1. Korinćanima 1:30) 
Isus Hrist je naš utešitelj (Jovan 14:18)

“Mi primamo obećanje Duha kroz veru, ali šta je one što ga donosi? Duh Božji; i kad to imamo, Hrist prebiva u srcu. Onda je Sveti Duh to što donosi ličnu prisutnost Isusa Hrista, donoseći nam Njegovo lično prisustvo, On donosi Sebe. Onda je to Hristov um, koji nam daje da možemo shvatiti, istražiti i uživati ​​u dubokim Božjim stvarima koje On spušta i unosi u naše razumevanje i postavlja ih pred nas u svoj njihovoj jednostavnosti i jasnoći. To je ono što moramo imati, da bi imali Hristovu prisutnost , da bi imali Hristovu pravednost, da bi mogli da dobijemo pozni dažd, da bi mogli da napravimo glasnu viku.” (A.T. Džouns, Bilten Generalne konferencije 1893, str. 246)

Molimo vas da tražite istinu prijatelji, i da pogledate našu veoma važnu stranicu o tome KO JE SVETI DUH .