December 1, 2022

Kako da se spasem?

Da li vidite šta se danas dešava u svetu? Mislite li da možda živimo u poslednjim danima? Ako ste došli na ovu stranicu tražeći istinu o poslednjim događajima, i želite znati kako da se spasite, onda pažljivo pročitajte ovu stranicu i saznajte istinu.

“Ali ja sam previše grešan da bih bio spašen/na!”  Ne! Nije bitno ko ste vi ili šta ste učinili. Isus Hrist je već platio za vaše grehe na krstu! Vi samo trebate prihvatiti ovaj veliki dar ljubavi i predati svoj život Hristu.

Jovan 1:29 … “Evo Jagnjeta Božjeg, koje uzima grehe sveta.”

Rimljanima 5:18 … “Zato, dakle, kao što je sagrešenjem jednog na sve ljude došla osuda, tako i pravdom jednog dođe na sve ljude opravdanje života.”

Biblija nam jasno govori da je Isus Hristos pomirio ceo svet (Kološanima 1:20, 2. Korinćanima 5:19), a ne samo neku grupu ljudi. I večni život je ponuđen za sve ljude. Znači li to da će ceo svet biti spašen? Ne. Zbog toga što moramo prihvatiti ovaj dar verom i prebaciti našu odanost iz kraljevstva Sotone (ovaj svet greha), u kraljevstvo Božje i pravednost u Hristu.

Uslovi za dobijanje Božije milosti su jednostavni i pravedni. Bog ne zahteva od nas da činimo tešku pokoru ili da napravimo neko veliko hodočašće, kao što bi crkva želela da verujete. Ne! Božja ljubav je tako kompletna, da moramo samo priznati i ostaviti naše grehe, i mi ćemo dobiti milost kroz Božjeg Sina koji je umesto nas primio kaznu.

O kakvu nam je ljubav Otac pokazao!  (1. Jovanova 3:1)

“Ako priznamo i ostavimo svoj greh; ako dođemo Isusu u poniznosti duše, priznajući našu nesposobnost da uklonimo jednu mrlju greha, i potpuno se oslonimo na zasluge razapetog Spasitelja, možemo očekivati ​​oprost; jer to je Njegov zavet sa nama. Rekao je da će oprostiti naše prestupe i izbrisati naše grehe. Moramo uvek razmišljati o nepojmljivoj ljubavi i saosećajnosti Isusa, a ne o vlastitoj nedostojnosti i grešnosti. Ako gledamo u sebe sve je tama, ali Isus je svetlost i život, a mi samo moramo ‘gledati i živeti’. Trebamo da upremo pogled u Isusa, koji i započinnje i završava našu veru, koji je zbog radosti koja je stajala pred njim podneo je krst ne mareći za sramotu. [Jevrejima 12:2] Kakva nežnost, kakva milost, kakva ljubav! (Radnici jevanđelja, str.437)

Isaija 43:25 … “Ja, ja radi sebe brišem tvoje prestupe i tvojih greha više se neću sećati.

Večni život je na dohvat ruke! Bog čeka da ti da ŽIVOT njegovog Sina! Posegni i uzmi ga!

Nemojte misliti da ste jedini grešnik, ili da ste gori od drugih ljudi. Biblija otkriva da su svi (osim Isusa Hrista) zgrešili … Rimljanima 3:23 … “Jer su svi sagrešili i nemaju slave Božje.” … A šta je greh? … 1. Jovanova 3:4 … “Ko god čini greh, on prestupa zakon, jer greh je prestup zakona” … Kog zakona? Božjeg moralnog zakona ljubavi, koji je dat u Deset zapovesti, i dve “najveće zapovesti” … “ljubite Gospoda svim srcem, dušom, umom i snagom i ljubite bližnjega svojega kao samog sebe” (Marko 12:30-31).

Koja je kazna za greh? … Rimljanima 6:23 … ‘Jer plata za greh je smrt.’

Dakle, ako smo svi zgrešili i “nemamo slave Božje”, svi mi zaslužujemo smrt, kako onda možemo biti spašeni? Možemo li zaraditi spasenje? … Rimljanima 6:23 … Jer plata za greh je smrt; ali dar Božji je život večni kroz Isusa Hrista Gospoda našeg.

Efescima 2:8 … “Tom blagodaću spaseni ste kroz veru. I to nije od vas, dar je Božji.“... Tako je spasenje (Božja milost – večni život) POKLON! Dakle, ako je to poklon, onda ga niko ne može zaraditi. Besplatan je i čeka da ga svako od nas prihvati. Bez obzira na to koliki su tvoji gresi. Bez obzira šta ste učinili u prošlosti, ovaj dar čeka da ga prihvatite. Kako ga onda prihvatiti?

Prvo, moramo da verujemo da je Isus Hrist Sin Božiji i da je došao na ovu zemlju kao čovek da umre za nas i naše grehe … 2. Korinćanima 5:21 … “Onoga koji nije znao greha, učini grehom nas radi, da mi postanemo pravda Božija u njemu.”  On je umro smrću koju mi zaslužujemo, tako da mi možemo imati život koji samo On zaslužuje. Moramo verovati da je Isus uskrsnuo iz mrtvih i da sada sedi na prestolu Božjem na Nebu … Jovan 20:31 … “A ovo je napisano da verujete da je Isus hrist, Sin Božiji, i da verujući da imate život kroz njegovo ime.”

Važno: Zašto je Isus Hrist jedini put? Zato što je postojala cena da se plati za naš greh protiv Boga i jedini način da se plati cena za kršenje božanskog zakona, bila je božanska žrtva. A jedini koji je jednak sa Velikim Zakonodavcem (Bogom Ocem), bio je Njegov sopstveni Sin, Isus Hrist. Božiji Sin je bio jedini koji nam je mogao otkriti pravi Božji karakter. “Niko osim Božjeg Sina nije mogao izvršiti naše otkupljenje, jer samo Onaj koji je bio u naručju Oca mogao je da ga objavi. Samo Onaj koji je znao visinu i dubinu Božje ljubavi, mogao je da je pokaže. Ništa manje od beskonačne žrtve koju je podneo Hrist u ime palog čoveka nije moglo da izrazi Očevu ljubav prema izgubljenom čovečanstvu.” (Put Hristu, str. 13-14)

Iako je milost Božija poklon koji je namenjen celom svetu, većina ljudi na svetu ga je odbacila i nastavila da robuje grehu u Sotoninom kraljevstvu … Rimljanima 6:16 … Zar ne znate da ako se nekome dajete u ropstvo i obavezujete na poslušnost, robovi ste onoga koga slušate – bilo greha, koji vodi u smrt, bilo poslušnosti, koja vodi u pravednost?” … Pa šta da radimo da prihvatimo ovaj dar? Moramo da “predamo sebe” Gospodu Isusu Hristu. Moramo otvoriti vrata Isusu i dozvoliti Mu da uđe u naš život, preuzme kontrolu i promeni nas … Otkrivenje 3:20 … ‘Evo stojim na vratima i kucam. Ako ko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večeraću s njim i on sa mnom.’

Važno: Isus nam je rekao da samo oni koji prihvate Božje kraljevstvo kao malo dete mogu biti spašeni (Marko 10:15). To znači da moramo da ponizno priđemo Božjoj Reči i prihvatimo je onakvom kakva jeste, baš kao malo dete. Ne smemo postati ‘naduveni’ u našoj ‘mudrosti’ i misliti da imamo nešto što možemo dodati Božjoj već jasnoj istini. Dakle, imajte to na umu, da su mnogi ljudi otpali od milosti i izgubili spasenje tako što su izgubili dečje poverenje prema Isusu i Njegovoj istini.

Pokajanje

Pokajanje za grehe je važan korak. Ali istinsko pokajanje može doći jedino od Duha Hrista. Zato zavapite Bogu na kolenima i zamolite ga da vam da Duha svoga Sina Isusa, da preuzme kontrolu nad vama, promeni vas i da vam da istinsko srce pokajnika. Nemojte da upoređujete svoj život i karakter sa drugima, jer onda nećete moći da se potpuno predate Isusovim putevima. Gledajte Božjeg Sina i uporedite svoj život i karakter sa Hristovim. Onda ćete videti svoju potrebu za Isusom.

Psalmi 139:23-24 … “Pronikni u mene, Bože, i upoznaj srce moje. Ispitaj me i vidi nespokojne misli moje, i vidi ima li u meni nešto što me na put boli navodi, i vodi me putem večnim.”

Matej 4:17 … “Otada Isus poče da propoveda i da govori: „Pokajte se jer se približilo Kraljevstvo nebesko.”

Luka 13:3 … “Nipošto, kažem vam, nego ako se ne pokajete, svi ćete tako izginuti.”

Dela 3:19 … “Pokajte se dakle i obratite se da se izbrišu vaši gresi, da bi od Gospodnjeg lica došla vremena okrepe.”

Dela 17:30 … “Istina, ne obazirući se na vremena neznanja, nego Bog sada poručuje ljudima da se svi svuda pokaju.”

Zabludeli sin predstavlja promenu koja se mora dogoditi u svima nama … “Ustaću, otići ću svome ocu i reći ću mu: ‘Oče, zgrešio sam nebu i tebi. Nisam više dostojan da se zovem tvojim sinom. Primi me kao jednog od svojih najamnika.’ …Dok je još bio daleko, otac ga je ugledao i sažalio se, pa je potrčao, zagrlio ga i izljubio… bio mrtav i oživeo je, bio je izgubljen i nađen je…” (Luka 15. glava)

Otac predstavlja Boga, a sin predstavlja nas ‘izgubljene’ grešnike. Oni koji pokažu istinsko pokajanje i vrate se našem Ocu videće ga sa otvorenim rukama spremnim da nas prihvati, kao sina ili ćerku, a ne kao slugu, što je zabludeli sin mislio. Kakva ljubav!

Istinsko pokajanje nije kad kažemo Bogu “izvini” i onda nastavimo da grešimo. Istinsko pokajanje je duboka žalost zbog greha, znajući ljubav koju su nam Otac i Njegov Sin iskazali. Sa poniznim srcem, trebamo tražiti Božji oproštaj i aktivno napustiti greh … 1. Jovanova 1:9 … “Ako priznamo svoje grehe, veran je i pravedan da nam oprosti grehe i očisti nas od SVAKE nepravednosti.

Dela 26:20 … “da se pokaju i obrate Bogu čineći dela koja dolikuju pokajanju.

Zašto se moramo pokajati i odvratiti od naših greha? … Galatima 5: 19-21 … “A dela telesna su očigledna. To su: blud, nečistota, besramnost, idolopoklonstvo, vračarstvo, neprijateljstva, svađe, ljubomora, srdnje, prepirke, podele, jeresi, zavisti, pijanke, razuzdane gozbe i tome slično. To vam unapred kažem, kao što sam vam već i rekao, da oni koji tako nešto čine neće naslediti Božje kraljevstvo.” … Jer nijedan greh ne može ući u Nebo. Božja milost ne pokriva osobu koja nastavlja živeti u poznatom, voljnom grehu, i takva osoba nikada ne bi mogla ući u Božje nebesko kraljevstvo.

Šta čini prava vera u Isusa? Prava vera u Isusa je vera poslušnosti. Ali ta poslušnost nije od nas samih. To je Hrist koji radi u nama, kroz svoj Duh koji prebiva u nama, ako mu dopustimo.

Jakov 2:17-18 … “Tako je i s verom – ako nema dela, mrtva je po sebi. Ali, neko bi mogao reći: „Ti imaš veru, a ja imam dela. Pokaži mi svoju veru bez dela, a ja ću tebi delima pokazati svoju veru.”  … Vidite, ako zaista želite da sledite Isusa i predate svoje srce Njemu, onda će vaša vera, kroz Hristovog Duha, proizvesti promenu u vama. Želećete da budete poslušni Bogu i da držite Njegove zapovesti i činite dobra dela.

Jovan 15:4-5 … “Ostanite u meni i ja ću u vama. Kao što loza ne može sama od sebe da donese plod ako ne ostane na čokotu, isto tako ne možete ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam čokot, a vi ste loze. Ko bude u meni i ja u njemu, on donosi mnogo ploda, jer bez mene ne možete činiti ništa.”

Rimljanima 8:1 … “Stoga sada nikakva osuđenja nema za one koji su u Hristu Isusu, koji ne hode po telu, već po Duhu.”

Galatima 5:16 … “Kažem vam dakle: Po Duhu živite, pa nećete udovoljavati požudi tela.”

Kome sada nema osude? Za one koji “veruju” u Isusa, ali nastavljaju živeti svetovni, grešni život? Ne! Samo onima koji ne hodaju po telu, već hodaju u Duhu Hristovom i ostaju u Hristu. Možemo li samo “verovati” bez stvarne promene naših starih načina i još uvek biti spašeni?

Jakov 2:19 … “Ti veruješ da postoji jedan Bog, zar ne? Sasvim dobro činiš. Ali i demoni veruju i drhte.” … Ne možemo jednostavno verovati u Isusa bez želje da promenimo naše puteve i ostavimo naše grehe i još uvek očekujemo da budemo spašeni. Đavoli veruju, ali jesu li spašeni? Ne. Tako da moramo da ŽELIMO promenu i da ŽELIMO Isusa u nama, koji će nas učiniti ponovo celim.

Sada kada imamo istinu koja spasava i posvećuje, ona se ne može zatvoriti u našim srcima. Ako smo obučeni Hristovom pravednošću i ispunjeni radošću Njegovog Duha koji živi u nama, nećemo moći da budemo mirni a da ne kažemo drugima … Rimljanima 10:9-10 … “Jer ako svojim ustima priznaješ da je Isus Gospod – i ako u svom srcu veruješ da ga je Bog podigao iz mrtvih, bićeš spasen. Jer se srcem veruje za pravednost, a ustima se priznaje za spasenje.”

Dakle, ako verujemo u svom srcu da je Isus Hrist Božji Sin i pozvali smo ga u naš život, istinski smo se pokajali za naše grehe, onda će On doći i biti u nama i promeniti nas… 2 Korinćanima 5:17 “Dakle, ako je neko u Hristu, on je novo stvorenje. Ono što je staro prošlo je, i evo, novo je nastalo.”  … Mi nemamo moć da promenimo sebe i ostavimo sav greh, ne, potrebna nam je sila Hrista Isusa koji boravi u nama. Uz pomoć Božjeg Duha Svetog koji živi u nama, naši stari grešni putevi mogu biti odbačeni, i mi ćemo hoditi u novom životu u Isusu Hristu.

Galatima 2:20 … “Sa Hristom se razapeh. Ne živim više ja, nego Hristos živi u meni. Jer život koji sada živim u telu, živim verom Sina Božjeg, koji me je voleo i predao sebe za mene. “

Jovan 14:23 … “Isus mu je odgovorio: „Ako me neko voli, držaće moje reči, i moj Otac će ga voleti, i doći ćemo k njemu i prebivaćemo s njim.”

Hristos čeka da vam da Njegov Duh – Njegov život, tako da se možete ujediniti sa božanskom prirodom i biti promenjeni u Njegovo obličje.

Ali gde da početi? Počnite tako što ćete pasti na kolena i izliti svoje srce svom Nebeskom Ocu. Priznajte svoje grehe i budite iskreni prema Bogu, jer On ionako sve zna. Tražite od Isusa da ostane u vama i promeni vas. I proučavajte Božju Reč u Bibliji. Potražite istinu i saznajte kako je Isus živeo. Učite iz Isusovog karaktera u Bibliji i sledite ga. I dok razmišljate o nebeskim stvarima, ostajući u Hristu, On će vas ispuniti svojim Duhom i promeniti vas.

Marko 14:38 …  Bdijte i molite se, da ne dođete u iskušenje. Duh je, doduše, srčan, ali je telo slabo.”

Krštenje

Marko 16:16 … “Ko veruje i krsti se, biće spasen, a ko ne veruje, biće osuđen.”

Dela 2:38 … “A Petar im reče: „Pokajte se i neka se svako od vas krsti u ime Isusa Hrista za oproštenje svojih greha, i primićete dar Svetog Duha.”

Dela 8:36-38 … “Dok su išli putem, došli su do neke vode, a dvoranin reče: „Evo vode! Šta me sprečava da se krstim?” A Filip mu reče: „Ako veruješ svim svojim srcem, možeš.” A on reče: „Verujem da je Isus Hristos Sin Božji.” Tada je zapovedio da kola stanu, pa su obojica sišli u vodu, i Filip i dvoranin, i Filip ga je krstio.”

Dela 22:16 … ‘”I zašto sad oklevaš? Ustani, krsti se, i operi svoje grehe, pozivajući se na Njegovo ime.”

Efescima 4:5 … “Jedan Gospod, jedna vera, jedno krštenje.”

Postoji nekoliko razloga za krštenje. Krštenje je simbol da smo sahranjeni sa Hristom kada smo potopljeni u vodu i da smo uskrsnuli sa Njim kada smo izašli iz vode. To je simbol da je naše staro “Ja” (naši grešni putevi) umrlo i ostalo u vodi, a mi izlazimo kao nova osoba. Mi smo kršteni u poslušnost prema Isusu, koji nam kroz Njegovu Reč zapoveda da se krstimo, kao što možete videti u gornjim stihovima. To je takođe i spoljašnji znak drugim ljudima da ste sada ‘nova osoba’, jer ostavljate svoje stare puteve iza sebe i živite novi život s Isusom.

Kao što smo već spomenuli, vlastiti napori nas ne spašavaju, jer je milost Božija poklon. Ali istinski odnos sa Isusom će izazvati promenu, moći ćemo da se okrenemo od naših greha i da činimo dobra dela za Njegovu slavu. Postajemo ljudi koji drže zapovesti … Otkrivenje 14:12 … “Ovde je trpljenje svetih, onih koji drže Božje zapovesti i veru Isusovu.”

Da li ste shvatili Otkrivenje 14:12? Ne kaže se da su sveti oni koji samo ‘veruju’ u Isusa. Nego oni koji DRŽE zapovesti Boga i veru Isusa. Drugim rečima, sveti su oni koji žive veru Isusa u svojim životima.

Niko od nas ne zna kada će biti naš poslednji dan, a možemo videti iz znakova kraja vremena koji se dešavaju širom sveta (vidi vesti o poslednjim danima) da ovaj svet postaje star i da će kraj ubrzo doći. Dakle, ako se još niste predali Isusu, molim vas da to učinite sada! Predajte svoj život Bogu Ocu i Isusu Hristu Njegovom Sinu, i kroz vašu veru, Isus će vam omogućiti da živite poslušno držeći zapovesti … i večni život na nebu i na novoj zemlji će biti vaš, u Isusu!

Jeremija 29:12-13 … ‘”Vi ćete me prizivati, k meni ćete dolaziti i molićete mi se, a ja ću vas uslišiti. Tražićete me i naći ćete me, jer ćete me tražiti svim svojim srcem.

Isaija 45:22 … “Obratite se k meni i bićete spaseni, vi koji živite po svim krajevima zemaljskim, jer sam ja Bog i nema drugog.”

Jovan 14:6 … “Isus mu reče:” Ja sam put, istina i život ; niko ne dolazi k Ocu, osim kroz mene.”

Matej 11:28-30 … “Dođite k meni, svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite moj jaram na sebe i učite od mene, jer ja sam krotkog i poniznog srca, i naći ćete odmor za svoju dušu. Jer, moj jaram je blag i moje breme je lako.”

Molimo vas da pročitate i našu povezanu stranicu, Hrist i Njegova pravednost.

Isus je jedini način. Predajte svoj život Njemu danas! Ako biste želeli da saznate više o davanju svog života Isusu, a zatim i o proučavanju Biblije, pročitajte ovu malu, lepu i jednostavnu knjigu – PUT HRISTU .