December 1, 2022

Mi smo kompletni (ispunjeni) u Hristu

Table of Contents

Ovo je VAŽNA poruka za današnji svet! Molim vas, molim vas, pročitajte i proučite ovu stranicu za sebe, jer su pred nama velike prevare.

Kološanima 2:8-10… “Pazite da vas neko ne odmami filozofijom i praznom prevarom, prema ljudskoj tradiciji, na načelima ovog sveta, a ne po Hristu. Jer u njemu nastava svaka punoća Božanstva telesno. I da budete ispunjeni u Njemu koji je glava svakom poglavarstvu i vlasti. “

Da li ste ikada razmišljali o ovom stihu iznad u Kološanima i smatrali da je to važno? Razlog zbog kojeg pitam je to što većina ljudi koji se izjašnjavaju kao Hrišćani ne uviđaju pravi značaj ove poruke. Pavle nam govori da se čuvamo filozofije i tradicije ljudi, jer su mnogi kroz istoriju bili zavedeni “ljudskom tradicijom”. Ovo je tako važna poruka za vreme u kojem živimo i povezana je sa poslednjim upozorenjima svetu iz poruka tri anđela iz 14. glave Otkrivenja. Dok većina ljudi ide za svetom, mi moramo biti oprezni! Hajde da prvo razmotrimo značenje reči ‘kompletan’.

Biti kompletan znači imati SVE potrebne delove.

Efescima 1:3 … ‘Blagosloven Bog i Otac Gospoda našeg Isusa Hrista, koji nas je blagoslovio svakim blagoslovom duhovnim na nebesima u Hristu;’

Kološanima 1:19 … ” Jer je [Očeva] volja bila da sva punoća prebiva u njemu;

” Hristos je sve primio od Boga, ali je uzeo da bi dao. (Tako u nebeskim dvorovima, u svojoj službi za sva stvorena bića: kroz ljubljenog Sina Očev život izliva se na sve; a preko Sina život se vraća, u hvali i radosnoj službi, kao plima ljubavi, velikom Izvoru svega.) I tako kroz Hrista krug dobročinstava se zatvara, predstavljajući karakter velikog Darodavca – zakon života.” (Čežnja vekova, str. 3)

To znači da u Hristu imamo SVE neophodne delove potrebne za život i pobožnost. Nema ničega što nedostaje kada smo u Isusu, mi smo KOMPLETNI u Njemu. I kad ovo sagledamo u svetlosti celog Svetog Pisma, onda ono što Pavle kaže ima smisla i jedina istina je da smo kompletni u Hristu. Biblija nam govori da je Bog Otac sve dao u ruke svoga Sina. Pogledajte sledeće stihove:

Jovan 3:35-36 … “Otac voli Sina i SVE JE PREDAO U NJEGOVE RUKE. Ko veruje Sina, ima večni život. Ko [tvrdoglavo] odbija Sina, neće videti život, nego Božji gnev ostaje na njemu.”

Luka 10:22 …  “Sve mi je predao moj Otac. Niko ne zna ko je Sin, osim Oca, i niko ne zna ko je Otac, osim Sina i onoga kome Sin hoće da ga otkrije.”

Matej 28:18 … “Tada im Isus priđe i reče: „Data mi je sva vlast na nebu i na zemlji.”

Pavle potvrđuje u 1. Korinćanima 1:24 da je ‘Hrist Božja sila i Božja mudrost’. Dakle, ako je Bog Otac dao svom Sinu sve, i kao što u Kološanima 2. glavi kaže da u Hristu boravi SVA punina Božanstva, zar to ne znači da Hrist ima SVE što nam se može dati, uključujući pouke, zapovesti, pobedu nad grehom i Svetog Duha?

Dakle, postoje dva pitanja koja traže odgovor:

1. Zašto većina hrišćana traže od svojih crkvenih vođa, popova, ili pape ili svetaca ili Marije istinu i spasenje kada smo kompletni u Hristu, i samo On ima sve što nam treba?

2. Zašto većina traži Svetog Duha od “treće ličnosti”, kada smo potpuni u Hristu, a sam Hrist ima sve što nam je potrebno?

Mi ćemo razmotriti oba ova pitanja na ovoj stranici i pružiti  dragocenu istinu koja je potrebna svakoj osobi na svetu danas. Ovo je tako važno prijatelji. Ne možemo dovoljno naglasiti koliko je ova istina važna. Molimo vas, obratite pažnju na ovu poruku.

Poruka za svet!

Jedan od najvećih problema sa Hrišćanima danas je ovo: umesto da traže istinu direktno od Hrista, oni su verni svojim crkvama i tu pokušavaju da je nađu. To je razlog zašto postoji toliko konfuzije, podela i prevara. I zbog toga će većina Hrišćana biti isključena iz nebeskog kraljevstva, baš kao i “lude devojke” (Matej 25:2).

ŠTA JE RAZLIKA IZMEĐU LUDIH DEVOJAKA I SVETIH? – Šta su lude devojke uradile? One su se oslonile na druge da im daju ulja, a ne na Hrista. Ovo je jako bitno razumeti.

Matej 25:7-10 … “Tada se sve one devojke probudiše i pripremiše svetiljke. A lude rekoše mudrima: ‘Dajte nam malo vašeg ulja jer nam se svetiljke gase.’ ‘Ne možemo’, odgovoriše mudre, ‘jer neće biti dovoljno i za nas i za vas. Zato bolje idite kod trgovaca i kupite sebi.I kad su one otišle da kupe, stiže mladoženja, pa one devojke što su bile spremne uđoše s njim na svadbu, a vrata se zaključaše.”

Dobro razmislite o ovome. Ulje predstavlja Svetog Duha, a Isus je rekao da će nas Sveti Duh “poučiti svemu”. (Jovan 14:26) Ali na koga su se lude devojke oslonile? Na Hrista? Ne! One su se oslanjale na DRUGE da ih nauče i da im daju ulja. Tako da mudre devojke u suštini govore: “oslanjali ste se na druge (crkve / popove) za učenje i spasenje, vratite im se i vidite šta možete dobiti od njih.” I dok su lude devojke bile zauzete praćenjem drugih, pokušavajući da postignu spasenje kroz razne crkve i vođe, umesto da gledaju u Hrista, vrata su bila zatvorena i one su bile zauvek izgubljene!

Ali to nije tako sa svetima! Oni gledaju samo na Hrista i oslanjaju se samo na Njega!

Otkrivenje 14:1,4-5 … “To su oni koji se nisu onečistili sa ženama, koji su sačuvali svoje devičanstvo. Oni slede Jagnje kuda god ono pođe. Otkupljeni su od ljudi kao prvine Bogu i Jagnjetu, i u njihovim ustima ne nađe se prevara, jer su bez mane pred prestolom Božjim.”

Istinski Božji sveti, oni koji su primljeni u kraljevstvo Božje, oni nisu ‘oskvrnjeni’ raznim crkvama, jer gledaju samo na Hrista i ‘slede ga gde god On ide’. Oni ne idu za crkvom, oni slede svog Otkupitelja!

To je poruka koju treba da čuje ceo svet, da smo kompletni u Hristu. Da li znate šta to znači? To znači da pravoslavci i katolici ne moraju gledati na svoju crkvu, popove, svece ili papu, ili Mariju, jer smo potpuni u Hristu. Svi drugi Hrišćani, bez obzira na to kojoj denominaciji ili crkvi pripadaju, ne moraju da traže od crkve i vođa/propovednika da ih nauče i spasu, jer smo potpuni u Hristu.

U istinskoj veri, NIŠTA nam ne nedostaje sa Hristom u nama. Nama ne treba nikakva druga osoba ili crkvena denominacija da nas spase, jer je Bog Otac dao svu moć Svom Sinu. I ne treba nam ni jedan čovek da bi smo naučili i razumeli, jer Hrist JEDINI ima sve da nam pruži. Bog nije dao svu moć bilo kojoj crkvi, muškarcu ili ženi. Sve je dao Svom jedinorođenom Sinu Isusu Hristu

Dakle, ako ljudi i dalje traže pomoć od crkve i crkvenih vođa, pa čak i od mrtvih ljudi poput Marije i ‘svetaca’, oni neće NIKADA biti kompletni, ali ĆE biti prevareni. Možemo biti potpuni samo u Hristu.

Jovan 4:14 … “A ko bude pio od vode koju ću mu ja dati, nikada neće ožedneti, nego će voda koju ću mu ja dati postati u njemu izvor vode koji teče u večni život.

Prijatelji! Ovo je tako važna istina koja svima treba u ovim poslednjim danima. Toliko je obmana svuda oko nas. Crkve i religije se ujedinjuju u ekumenski pokret pod sotoninom zastavom propagirajući lažni ‘mir’ (1. Solunjanima 5:3). Naša jedina sigurnost je da pijemo vodu života od HristaNijedan čovjek ili crkva vam ne mogu dati tu vodu života. Jedini način da se dobije je direktno od samog Sina Božjeg .

Jovan 15:4-5 … “Ostanite u meni i ja ću u vama. Kao što loza ne može sama od sebe da donese plod ako ne ostane na čokotu, isto tako ne možete ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam čokot, a vi ste loze. Ko bude u meni i ja u njemu, on donosi mnogo ploda, jer bez mene ne možete činiti ništa.

To je poruka ‘trećeg anđela’ iz 14. glave Otkrivenja. Upozorenje da nas ne prevari “moć zveri”. Upozorenje da se ne uzdamo u čoveka i da tražimo ljudsko tumačenje, jer će nas čovek prevariti. Radije se potpuno predajte Isusu Hristu i POTPUNO VERUJTE u Njega i učite samo od Njega .

Hrist u tebi, nada slave. Ovo je večno jevanđelje. To je poruka trećeg anđela.” (A.T. Džouns, Bilten generalne konferencije, 1893, str. 150)

Zašto mislite da je Isus rekao da se niko ne bi trebao zvati ‘rabin’ ili učitelj (Matej 23:8)? Isus je potvrdio u tom stihu, da je On naš jedini učitelj i gospodar. Isus je znao da ako se pouzdamo u nauku čoveka, onda ćemo biti prevareni, jer su misli čoveka ‘zle’ (Jeremija 17:9) i čovek nije sposoban da pruži razumevanje Pisma na način na koji Gospod može.

Da li Biblija kaže da smo kompletni ako pripadamo nekoj crkvi? Da li ikada kaže da treba da sledimo crkvenu organizaciju gde god ona ide? Ne. Biblija nam govori da smo samo u Hristu potpuni i da moramo slediti Hrista gde god On ide:

Otkrivenje 14:1-5 … “I pogledao sam, kad gle – Jagnje stoji na gori Cionu i s njim sto četrdeset i četiri hiljade onih koji imaju njegovo ime i ime njegovog Oca napisano na svojim čelima … To su oni koji se nisu onečistili sa ženama, koji su sačuvali svoje devičanstvo. Oni slede Jagnje kuda god ono pođe. Otkupljeni su od ljudi kao prvine Bogu i Jagnjetu.”

Žalosna je činjenica da većina Hrišćana nikada neće biti potpuna i nikada neće primiti Očevo ime (pečat) na čelo, jer oni odlučuju da slede svoje crkve i svoje vođe umesto da slede Hrista. Oni se pouzdaju u čoveka i na kraju će biti prevareni da prime žig zveri. Ali, kao što je Jovan potvrdio gore, samo oni koji slede Hrista gde god On ide, primaju pečat Boga Oca.

Takođe bih želeo da kažem nešto i mojoj adventističkoj braći. Vi nećete biti spaseni sa razmišljanjem “biću uz Adventističku crkvu”. Članstvo u ovoj crkvi neće pomoći više vašem spasenju, nego što papa može pomoći katolicima. I tu su mnogi adventisti sedmog dana potpuno prevareni. Oni slede reči svojih vođa pre nego Reč Božju. Kada žele da saznaju istinu, pitaju propovednike, umesto da pitaju samu Reč (Hrista). I mnogi misle da im članstvo u ovoj denominaciji donosi sigurnost, a jedina sigurnost koju možemo imati je u zagrljaju Isusa Hrista našeg Gospoda i Spasitelja. I ja sam (bivši) adventista sedmog dana. Ali Isus, Sin Božji, je moj Spasitelj, a ne crkva. Naročito kada je aktuelna denominacija u velikom otpadu .

Dakle šta nam je činiti prijatelji? Moramo da prestanemo da stavljamo naše poverenje u crkvene vođe i predamo sve Isusu Hristu, jer On ima sve što nam je potrebno za život i pobožnost:

2. Petrova 1:2-4 … “Neka vam se umnože blagodat u poznanju Boga i Isusa, našeg Gospoda, jer nam je njegova božanska snaga darovala sve što je potrebno za život i pobožnost kroz poznanje onoga koji nas je pozvao slavom i čestitošću; kroz koje nam je dao dragocena i najuzvišenija obećanja, da kroz njih postanete učesnici u božanskoj prirodi, umaknuvši pokvarenosti koja je u svetu zbog požude.”

Kroz koga postajemo “učesnici božanske prirode”? Kroz Isusa Hrista, Božjeg Sina. I kroz Isusa možemo da izbegnemo požude sveta i da dobijemo potpunu pobedu nad svim grehom, jer Isus ima sve što nam je potrebno za život i pobožnost. Tu je uključen i Sveti Duh. Vidite, Isus je onaj koji zna svaku našu slabost. On je taj koji zna šta nam je potrebno u ovoj paloj ljudskoj prirodi, jer je uzeo našu palu prirodu (Jevrejima 2:16-18, Rimljanima 1:3, Rimljanima 8:3) – i pobedio! Zato je Bog Otac sve dao Sinu, jer samo kroz Hrista se možemo obnoviti i vratiti Bogu.

Da li shvatate da i mi možemo imati puninu Boga u nama? Pavle potvrđuje u Efescima 3:19-20 …“I poznati ljubav Hristovu koja prevazilazi razum, da biste se ispunili svakom punoćom Božijom. A onome koji svojom silom koja deluje u nama može učiniti neizmerno više od svega što molimo ili zamislimo.”  Ovo je neverovatna istina i obećanje! Hristos živi Svoj život u nama! Sva punina Boga [Oca] prebiva u Hristu. Tako da sa Hristom koji živi u nama, i mi možemo imati Božju puninu u nama.

To je poruka jevanđelja prijatelji! Ovo je ‘večno jevanđelje’ iz poruke tri anđela (Otkrivenje 14). Ali velike prevare su u svetu i još veće prevare dolaze, baš kao što otkriva 13. glava Otkrivenja. I kao što nam je Pavle rekao u 2. Solunjanima 2. glavi, onima koji nemaju ljubavi za istinu, biće dopušteno da budu obmanuti dolaskom „snažne zablude“ i zauvek će biti izgubljeni!

Tako da moramo izaći iz VAVILONA, izaći iz zbrke raznih crkava, i ujediniti se sa Gospodom Isusom!

Naša sigurnost nije ujedinjenje sa različitim crkvama. Naša sigurnost nije gledanje na vođe da nas nauče i vode, jer imamo samo jednog istinskog Učitelja i Vođu, a to je naš Gospod Isus Hrist, Sin živog Boga (Matej 23:8). Zato je Pavle rekao za nas da se “PAZIMO” u 2. glavi Kološanima. Zato što su svet i crkve puni “filozofije” i “tradicije”, kojima je većina ljudi prevarena. Zato zapamtite Božje reči. Nijedna crkva nas ne spašava. Nije potrebno da budemo članovi bilo koje crkve ili da sledimo bilo koju osobu. I ne trebamo da tražimo Svetog Duha od “neke druge” ličnosti, jer smo KOMPLETNI U HRISTU!

Kološanima 2:8-10…”Pazite da vas neko ne odmami filozofijom i praznom prevarom, prema ljudskoj tradiciji, na načelima ovog sveta, a ne po Hristu. Jer u njemu nastava svaka punoća Božanstva telesno. I da budete ispunjeni u njemu koji je glava svakom poglavarstvu i vlasti.”

Otkrivenje 3:20 … “Evo stojim na vratima i kucam. Ako ko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večeraću s njim i on sa mnom.”

Hristov Duh

Razmotrimo sada Svetog Duha. Većina crkava uči da je Sveti Duh „treća osoba“ „trojstva“. Ali ipak, Biblija kaže da je Otac DAO SVE u ruke Njegovog Sina i da smo POTPUNI U Hristu. Sada nam treba Sveti Duh za život i pobožnost? Ali ako treba da taj Duh tražimo od neke druge ‘osobe’, onda ne možemo biti ‘potpuni’ u Hristu, kao što Pavle kaže gore. Pogledajmo ovo. Pogledajte šta je Petar rekao na dan Duhova:

Dela apostolska 2:32-33 … “Tog Isusa Bog je uskrsnuo, čemu smo svi mi svedoci. Dakle, pošto ga je Bog Otac uzvisio i dao mu da sedi njemu zdesna i dao mu obećani Sveti Duh, izlio je na nas taj Duh, kao što vidite i čujete.”

Sveti Duh se upravo “izlio” na dan Duhova i Petar sada govori mnoštvu koje se okupilo. I šta im Petar govori o Duhu koji je upravo dat? On potvrđuje da je to bio sam Isus koji je primio Svetog Duha OD OCA, a Isus je sada ‘izlio’ ovog Duha. Zadivljujuće! Da li Isus ima sve što nam treba? Da!

Jovan 20:19-22 … Uveče tog istog dana, na prvi od šabata, premda su zbog straha od Judejaca vrata su bila zaključana tamo gde su se učenici okupili, Isus je došao, stao na sredinu i rekao im: „Mir vama!” Kad je to rekao, pokazao im je svoje ruke i svoj bok. I učenici su se obradovali što vide Gospoda. Zato im je Isus ponovo rekao: „Mir vama! Kao što je Otac mene poslao, tako i ja šaljem vas.” I ovo rekavši, DUNUO JE i rekao im: „PRIMITE SVETI DUH“.

Sada pogledajte što je Jovan video u viziji od Boga:

Otkrivenje 5:1,6,7 … ‘”U desnici Onoga koji je sedeo na prestolu video sam svitak ispisan iznutra i spolja, zapečaćen sa sedam pečata … I video sam kako uz presto i usred četiri bića i usred starešina stoji Jagnje koje kao da je bilo zaklano. Ono je imalo sedam rogova i sedam očiju, koje predstavljaju sedam Božjih duhova poslatih po celoj zemlji. Jagnje je otišlo i uzelo svitak iz desnice Onoga koji sedi na prestolu.”

Dakle, Jovan vidi Hrista (Jagnje) koje je IMA Duha Svetog (7 Duhova Božjih), kao deo Sebe. Ne postoji ‘treća osoba’. To je samo Bog Otac i Njegov Sin Isus koji IMA Duha Svoga Oca koji daje nama. Zbog toga Biblija kaže da smo potpuni u Hristu i da je sve dato u Hristove ruke.

Ako Hristos nema u Sebi Svetog Duha, a Sveti Duh je ‘druga osoba’, onda ne bismo mogli biti potpuni u Hristu i Hrist ne bi mogao imati sve kao što govore drugi stihovi iz Biblije.

Ali mi znamo istinu, da Hristos zaista ima sve, a mi smo potpuni u Njemu, jer je Bog Otac dao sve u ruke Njegovog voljenog Sina. I da to još bolje utvrdimo, pogledajmo još nekoliko biblijskih stihova:

Matej 18:20 … “Tamo gde se dvojica ili trojica skupe u moje ime, tu sam ja među njima.”

Jovan 14:16-21 … I ja ću zamoliti Oca i on će vam dati drugog utešitelja da bude s vama uvek, Duha istine, koga svet ne može primiti, jer ga ne vidi i ne poznaje. A vi ga poznajete, jer stoji i biće u vama. Neću vas ostaviti kao siročiće. Doći ću k vama. Još malo i svet me više neće videti, ali vi ćete me videti, jer ja živim, a i vi ćete živeti. U taj dan ćete spoznati da sam ja u Ocu svom, i vi u meni, i ja u vama. Ko ima moja uputstva i drži ih, taj me voli. A ko voli mene, njega će voleti moj Otac, i ja ću ga voleti i objaviću mu se.

Neverovatno je koliko se ljudi zaustavlja na rečima: ” dati drugog utešitelja”. I tako propuštaju kontekst onoga što je Isus rekao. Jasno je da je Hrist govorio o SEBI!

Jovan 20:19-22 … Uveče tog istog dana, na prvi od šabata, premda su zbog straha od Judejaca vrata su bila zaključana tamo gde su se učenici okupili, Isus je došao, stao na sredinu i rekao im: „Mir vama!” Kad je to rekao, pokazao im je svoje ruke i svoj bok. I učenici su se obradovali što vide Gospoda. Zato im je Isus ponovo rekao: „Mir vama! Kao što je Otac mene poslao, tako i ja šaljem vas.” I ovo rekavši, DUNUO JE i rekao im: „PRIMITE SVETI DUH“.

Titu 3:4-6 … “Ali kad je naš Spasitelj, Bog, pokazao svoju dobrotu i ljubav prema čoveku, spasao nas je – ne zbog pravednih dela koja smo mi učinili, nego po svom milosrđu – kupanjem preporođenja i obnovom Duha svetog. Taj Duh se obilno izlio na nas kroz Isusa Hrista, našeg Spasitelja, da bismo, opravdani njegovom blagodaću, postali naslednici večnog života koji očekujemo.”

Galatima 4:6 … “A pošto ste sinovi, Bog je u naša srca poslao Duh svog Sina koji viče: „Aba, Oče!” “

2. Korinćanima 3:17 … ‘Gospod je Duh, a gde je Gospodnji Duh, tamo je sloboda.”

Filibljanima 1:19 … “Jer znam da će to dovesti do spasenja posredstvom vaših molitvi i pomoću Duha Isusa Hrista.

Ovo je zaista divno prijatelji! Hrist je taj koji ‘živi u našem srcu’ (Efescima 3:17). Hrist je taj koji živi u nama (Galaćanima 2:20). To je Hrist u nama, taj “Duh” koji nam daje život (Rimljanima 8:10-11). Hrist ima sve što nam treba! Ne moramo da tražimo kod ‘drugog’, jer je Bog Otac sve dao Sinu, uključujući i Njegov Duh! To čini Hrista POTPUNIM , a to i nas čini potpunim u Hristu (Kološanima 2:10).

Galatima 2:20 … ‘Sa Hristom se razapeh. Ne živim više ja, nego Hristos živi u meni. Jer život koji sada živim u telu, živim verom Sina Božjeg, koji me je voleo i predao sebe za mene.’

Kološanima 1:27 … “kojima je Bog hteo da obznani slavno bogatstvo ove tajne među neznabošcima. Ta tajna je Hristos u vama, nada slave.”

Isus je čak preuzeo i našu palu prirodu, da bi mogao biti POTPUNI SPASITELJ za nas. Pogledajte našu stranicu za istinu o tome. A za još više informacija o tome da je Sveti Duh sam Hristos, pogledajte našu stranicu KO JE SVETI DUH?

Za više informacija o Svetom Duhu i doktrini lažnog trojstva, pogledajte naše stranice ispod:

KO JE SVETI DUH      TROJSTVO JE BIBLIJSKO?