September 28, 2021

Spaseni U grehu ili OD greha?

Prijatelji, informacije na ovim stranicama su od presudnog značaja za današnji svet. Molim se da ih pažljivo pročitate, proučite za sebe i zatražite obećanje za sebe. U današnjim hrišćanskim crkvama preovlađuje mišljenje da ćemo SVI nastaviti da grešimo sve dok se Isus ne vrati, i da niko ne može živeti bezgrešno, kao hrišćanin. Da li je ovo ispravan stav zasnovan na Bibliji? Ne, to nije samo nebiblijska, već veoma opasna pozicija. Pozicija koja, ako se održava u vašem životu, može uzrokovati gubitak vašeg spasenja. Toliko je važno. Šta je onda ISTINA?Počnimo sa nekim nadahnutim rečima apostola Petra:

2. Petrova 1:2-4 … “Neka vam se umnože blagodat u poznanju Boga i Isusa, našeg Gospoda, jer nam je njegova božanska snaga darovala sve što je potrebno za život i pobožnost kroz poznanje onoga koji nas je pozvao slavom i čestitošću; kroz koje nam je dao dragocena i najuzvišenija obećanja, da kroz njih postanete učesnici u božanskoj prirodi, umaknuvši pokvarenosti koja je u svetu zbog požude.”

Pre svega, šta ovaj biblijski stih jasno otkriva? Da li kaže da nam se daje ‘PONEŠTO’ od onoga što nam treba za pobožnost? Ne, nego potvrđuje da kroz Isusa Hrista imamo na raspolaganju SVE ŠTO NAM JE POTREBNO, što uključuje silu da pobedimo greh. A takođe potvrđuje da možemo biti i učesnici božanske prirode! Neverovatno! Upravo sada? Učesnici božanskog? Da! Ali kako je to moguće? Dobro razmislite o ovome…

Pre nego što je Isus došao na zemlju pre 2000 godina, kakva je bila Njegova priroda? On je bio Božansko Biće. Kada je Isus došao na ovu zemlju, kakva je bila njegova priroda? On je bio potpuno čovek (Filipljanima 2:6-8). Dakle, kakva je sada Isusova priroda, nakon njegove smrti, uskrsnuća i vaznesenja na nebo? On je Božansko Ljudsko Biće, što znači da je On učestvovao u božanskoj prirodi I ljudskoj prirodi, i da ga je Otac proslavio i uzvisio da sedi desno od Boga. (Filipljanima 2:9, Dela 2:33)

Dakle, kako mi smrtni ljudi možemo biti učesnici božanske prirode? Možemo zato što imamo ‘zastupnika’ na nebu koji ima deo i božanske i ljudske prirode. Imamo ‘zastupnika’ na nebu koji je živeo na zemlji u potpuno ljudskom telu, koji je iskušan u svim tačkama kao i mi, ali nije sagrešio (Jevrejima 4:15). Zato je Isus Hrist sposoban da nama (ljudima) pruži silu da učestvujemo u božanskom, jer je On sam božansko ljudsko biće, koje zna kako je to imati palu prirodu koju imamo, a ipak PREOVLADATI kroz Duhom ispunjen život vere i poslušnosti Ocu.

Efescima 3:14-20 … Zato savijam kolena pred Ocem našeg Gospoda Isusa Hrista, po kome se zove svaka porodica na nebu i na zemlji. Da bi vam prema bogatstvima svoje slave omogućio da se utvrdite kroz Duha njegovog u unutrašnjem čoveku, i da Hristos prebiva kroz veru u vašim srcima, da budete u ljubavi ukorenjeni i utemeljeni, kako biste u potpunosti mogli razumeti, zajedno sa svima svetima, šta je širina i dužina i visina i dubina i poznati ljubav Hristovu koja prevazilazi razum, DA BISTE SE ISPUNILI SVAKOM PUNOĆOM BOŽIJOM. A onome koji svojom silom koja deluje u nama može učiniti neizmerno više od svega što molimo ili zamislimo,”

To je ‘Očevo obećanje’ koje je Isus potvrdio da će On dati učenicima u Luki 24:49. Obećanje da će im (i nama) poslati Hristov Duh koji će nam omogućiti da budemo “učesnici božanskog”.

Galatima 2:20 … “Sa Hristom se razapeh. Ne živim više ja, nego Hristos živi u meni. Jer život koji sada živim u telu, živim verom Sina Božjeg, koji me je voleo i predao sebe za mene.”

Pitanje je, da li ste zaista prihvatili ovaj dar? Da li učestvujete u božanskoj prirodi, dopuštajući Hristu da živi u vama kroz Njegovog Duha, omogućavajući vam da živite Njegovim životom i da pobedite greh? Prijatelji, ovo je toliko važna istina koja se mora razumeti, jer mnogi ljudi hrišćanske veroispovesti se kreću pravo prema ognjenom jezeru, misleći da mogu samo ‘verovati’ u Isusa, a ipak nastaviti u grehu. Ali Petar je bio veoma jasan da možemo da budemo učesnici božanskog, i da ne postoji način da nastavimo u voljnom grehu ako imamo udela u Hristovoj božanskoj prirodi, to je nemoguće!

Ne kažemo da ćete prestati da grešite odmah nakon što predate svoj život Isusu Hristu. Još možemo pasti u iskušenje, a ako se to desi, onda imamo zastupnika kod Oca, Isusa Hrista, pravednika (1. Jovanova 2:1). Ono što mi govorimo je da će doći do promene u vašem životu sa Isusom, i vi ćete postati savršeni u Njemu. To je proces posvećenja u Hristu. I ono što mi govorimo je da nam je dostupna sila koja nam omogućava da se odvratimo od greha.

Juda 1:24 … “A onome koji vas može sačuvati od pada i neuprljane postaviti, u velikoj radosti, pred svoju slavu”

Rimljanima 8:37 … “Ali u svemu tome nadmoćno pobeđujemo posredstvom onoga koji nas je voleo.”

Rimljanima 8:1-8 … “Stoga sada nikakva osuđenja nema za one koji su u Hristu Isusu, koji ne hode po telu, već po Duhu. Jer zakon Duha koji daje život u Hristu Isusu oslobodio me je zakona greha i smrti. Budući da je Zakon bio nemoćan, jer je zbog tela bio slab, Bog je, poslavši svog Sina u obličju grešnog tela, za greh osudio greh u telu, da bi se pravedni zahtevi Zakona ispunili na nama koji ne hodimo po telu, nego po Duhu. Jer oni koji žive po telu razmišljaju o onome što je svojstveno telu, a oni koji žive po Duhu o onome što je svojstveno Duhu. Jer ishod upravljanja po telu je smrt, a ishod upravljanja po duhu život i mir. Zato je upravljanje po telu neprijateljstvo Bogu, jer se ne pokorava Božjem Zakonu, niti zapravo može. Stoga, dakle, oni koji su u telu ne mogu ugoditi Bogu.” 

Jovan 8:11 … I reče joj Isus: “Ni ja te ne osuđujem. Idi i više ne greši.”

Prijatelji, uskoro dolazi vreme kada će se vrata milosti prema grešnicima zauvek zatvoriti. Baš kao u Nojevim danima, kada je Bog zatvorio vrata barke, a ljudi napolju nisu shvatili da im je vreme za pokajanje isteklo. Vidite, ako nastavimo u grehu i prihvatimo većinski stav da ne možemo živeti bez greha u Isusu, onda postajemo vrsta ljudi o kojima nas je upozorio apostol Pavle u 2. poslanici Timoteju:

2. Timoteju 3:1-5 … “A ovo znaj: u poslednjim danima nastaće naročito teška vremena. Jer ljudi će biti sebični, pohlepni za novcem, umišljeni, oholi, hulnici, neposlušni roditeljima, nezahvalni, neverni, bezosećajni prema drugima, mirolomci, klevetnici, neobuzdani, okrutni, prezrivi prema dobroti, izdajnici, tvrdoglavi, ponosni, koji više vole užitke nego Boga, i imaju formu pobožnosti, ali se odriču njene sile. Takvih se kloni.”

Vidite li šta je problem ovde? To je ono što je pre svega i prouzrokovalo pad Adama i Eve. To je ono što je prouzrokovalo Luciferov pad i ono što drži svet I crkve u ropstvu grehu! SEBIčnost! Mi gledamo na sebe umesto na Isusa Hrista.

Prijatelji, mi ne možemo pristati uz glavno gledište da ćemo nastaviti u grehu. Mi MORAMO da se uhvatimo za Božje obećanje, da ćemo biti ispunjeni Njegovim Duhom i da će nas učiniti da budemo učesnici u božanskoj prirodi, pobeđujući greh i biti više nego pobednici kroz Isusa Hrista. Hoćete li danas primiti to obećanje? Da li ste spremni da se okrenete od svojih greha i da se odreknete svega za Hrista? On čeka na ljude u ovim poslednjim danima koji će pokazati svetu ISTINSKI Božji karakter. Ljude koji će ‘slediti Jagnje gde god ono ide’ (Otkrivenje 14:4).

Otkrivenje 22:11-12 … “Ko je nepravedan neka i dalje čini nepravdu. Ko je pogan, neka se i dalje pogani. A ko je pravedan, neka i dalje čini pravdu, i ko je svet, neka i dalje bude svet.” 

Na kojoj ćete strani biti kada se ovo proglasi? Hoćete li i dalje grešiti i zato OSTATI U GREHU i primiti pravednu platu ognjenog jezera i druge smrti? Ili ćete dobiti pobedu nad grehom kroz Isusa Hrista i primiti pravednu platu večnog života?

2. Timoteju 2:19 … “Svi koji prizivaju Gospodnje ime neka se odreknu nepravednosti.

“Ko dakle prekrši jednu od ovih najmanjih zapovesti i uči ljude tako, najmanji će se zvati u kraljevstvu nebeskom.” Takvi ne mogu imati udela sa Njim koji je došao da razjasni zakon i učini ga časnim. Obmanjuju ljude svojom sofizmom, govoreći grešniku: “Biti će ti dobro”, kada je Bog objavio da će “duša koja greši (prestupi zakon) umreti “…” I uči ljude tako.” – ovo je stvar vredna pažljivog razmatranja. Hristos je predvideo da ljudi neće samo prekršiti Božje zapovesti, već će u posebnom smislu učiti druge da ih krše. Svako ko ne poštuje subotu svojim primerom uči druge da prestupaju. Ali neki nisu zadovoljni ovim. Oni brane greh kršenja četvrte zapovesti i izopačuju Božju Reč da bi opravdali prestupnika. Takve osobe neće biti cenjene u vladavini neba, – neće imati udela tamo. Ali najveća krivica počiva na onima koji su preuzeli na sebe da budu stražari i oni će dobiti najtežu kaznu. Oni su u najgorem smislu neprijatelji Hrista, jer su preko pokvarenih srca obukli nebesku odoru da bi u njoj služili đavolu. Oni se ne ustručavaju da govore loše o zakonu, pa čak i da one koji ne proučavaju Bibliju za sebe, uvere da je na njima Božja  kletva ako drže zakon. Sve što treba da činimo, govore oni, jeste da verujemo u Hrista, – dođite Hristu. Najsmrtonosnija zabluda hrišćanskog sveta u ovoj generaciji je ta što u pokazivanju nepoštovanja prema Božjem zakonu misle da uzvisuju Hrista. Kakav stav! Čineći to, postavljaju Hrista protiv Hrista. To je bio Hrist koji je govorio zakon sa Sinaja. Hrist je dao Zakon Mojsiju, uklesan na kamenim pločama. To je bio zakon njegovog Oca; a Hristos kaže: “Ja i moj Otac jedno smo.” Fariseji su držali obrnuto od modernog stava, ali su bili u jednako velikoj grešci. Odbili su Hrista, ali su uzvisili zakon. I nema nikakve razlike u tome koju poziciju zauzimamo, sve dok ignorišemo jedinu istinitu, – da vera u Hrista mora biti praćena poslušnošću Božjem zakonu.” (E.Vajt, Pregled i Glasnik, 27 Septembar, 1881, str. 13-15)

Takođe pogledajte našu stranicu ZAKON U GALATIMA