September 28, 2021

Žig Zveri

VAŽNO: U vezi sa ovom stranicom, molimo Vas da pročitate i našu stranicu ŽIG ILI IME ILI BROJ ZVERI

Žig zveri je verovatno jedna od malobrojnih biblijskih tema o kojoj zna ceo svet, a ipak ima tako malo ljudi koji stvarno znaju istinu o tome šta je zapravo žig zveri. Neki veruju da je to broj 666. Neki veruju da je to tetovaža. A većina veruje da je to neka vrsta fizičkog žiga kao mikročip. A zašto većina smatra da je to fizički žig? Zato što reč “žig” u Otkrivenju 13 zapravo znači žig! Ali ovo je pogrešna logika.

Hajde da razmotrimo ovu logiku na trenutak da pokažemo kako je ona pogrešna. U Otkrivenju 13 spominju se dve Beast 666zveri koje prisiljavaju svet da im se pokloni. Sada, ako pogledate izvorno značenje ovih reči, videćete da su one stvarne zveri. Takođe, u Otkrivenju 17 nalazimo ženu bludnicu koja jaše zver, i ako pogledate izvorno značenje, ponovo ćete videti da je to prava žena koja jaše divlju zver. Možemo li očekivati ​​da stvarne divlje zveri lutaju planetom, prisiljavajući svet da ih obožava? Možemo li očekivati ​​i da vidimo kako prostitutka jaše divlju zver, zavodeći “kraljeve zemaljske” da joj pruže podršku? Da je ovo holivudski film, onda možda, ali ovo je pravi život i znamo da to neće biti slučaj.

Stvar je u tome da je knjiga Otkrivenja puna simboličkog jezika i ne možemo jednostavno prihvatiti doslovno značenje svih reči koje se nalaze u toj knjizi. Ovo se odnosi i na žig zveri. Samo zato što reč žig znači doslovan žig, ne znači da će žig u stvarnom životu biti doslovni fizički žig. Dakle, umesto da sami nagađamo šta je žig zveri, moramo dopustiti Bibliji da sama sebe protumači i objasni nam šta je žig.

Šta je žig Zveri?

Dakle, šta je žig zveri? Prvo da potvrdimo da čvrsto verujemo da žig zveri ne može biti samo fizički žig kao što je mikročip ili tetovaža ili lična karta. Zašto? Postoji nekoliko velikih problema sa ovim mišljenjem. Prvo, u Otkrivenju 13:14 piše da je “prevara” uključena u ovo pitanje.

Otkrivenje 13:14 … “Tako je zavodila one što žive na zemlji čudima koja su joj bila data da ih čini pred zveri.”

Gde je tu prevara ako se ljudi prisiljavaju da prime fizički žig kao što je mikročip? Sotona je otac laži i on neće samo prisiliti ljude da prime fizički žig. U tome nema nikakve prevare. I to nije način na koji Sotona radi. Sledeći problem sa verovanjem da je žig zveri nešto kao mikročip je činjenica da svaka vlada može da prisilno nametne ljudima mikročip ili ličnu kartu ili tetovažu. Ne možemo biti večno izgubljeni za nešto što nam je nametnuto. Nemojte me pogrešno shvatiti. Verujem da će se neka vrsta tehnologije kao što je bankovna kartica ili lična karta koristiti u kombinaciji sa žigom zveri kako bi se sprečili oni koji odbijaju da kupuju i prodaju. Ali tehnologija sama po sebi ili bilo koji fizički žig ne mogu biti žig zveri. Dakle, šta je žig? Otkrivenje 14 nam daje nagoveštaj.

Otkrivenje 14:12 … “Ovde je istrajnost svetih, koji drže uputstva Božja i veru Isusovu.”

Upravo pre ovog stiha, treći anđeo objašnjava da će oni koji uzmu žig zveri primiti pun gnev Božji. To znači da nam stih iznad govori o onima koji ne primaju žig. A šta oni rade? Oni drže Božje zapovesti i veru Isusa Hrista. Dakle, žig zveri je na neki način povezan sa Božjim zapovestima. Što ima smisla, jer ovo pitanje je celo povezano sa obožavanjem i poslušnošću. Pogledajte šta još piše u Otkrivenju 14.

Otkrivenje 14:9 … “Za njima je išao treći anđeo, koji je govorio jakim glasom: „Ako se ko pokloni zveri i njenom liku i primi žig na čelo ili na ruku,”

Da li vidite? Pitanje žiga je povezano sa OBOŽAVANJEM! Na neki način, Sotona će prevariti svet da bude odan zveri i njenom liku i oni će na kraju duhovno obožavati i pokoravati se zveri umesto obožavanja i pokoravanja Bogu. Ali Božji sveti poslednjih dana će biti verni Hristu i znaće istinu, i nastaviće da se pokoravaju Bogu i drže Njegove zapovesti.

Šta je to što su prevaranti iskoristili da bi Danilo bio bačen u lavlju jazbinu? … Danilo 6:5 … ‘Zato su ti ljudi rekli: „Kod tog Danila nećemo naći nikakav povod za optužbu, osim ako ne nađemo nešto protiv njega u zakonu njegovog Boga.” … znajući da će Danilo biti veran Božjem zakonu, ove varalice su prevarile kralja da uspostavi sekularni zakon koji bi bio protiv jedne od Božjih zapovesti. Na isti način, kraljevstvo zveri će uspostaviti zakon (žig zveri) koji će biti u suprotnosti sa Božjim zapovestima, i biće upotrebljen da osudi Božji narod na kraju.

Možemo li tačno utvrditi šta je zver? Da. Ali prvo moramo da saznamo ko je zver iz Otkrivenja 13, da bi znali šta je to žig. Ako ne znate ko je zver, sledite ovaj link kako biste saznali.

Iz gore navedenog izvora saznaćete da je morska zver iz Otkrivenja 13 papska crkva u Rimu. Što znači da je žig zveri zapravo žig Rimokatoličke crkve. Da li je Rimokatolička crkva učinila nešto u vezi sa Božjim zapovestima što bi se moglo smatrati njenim “žigom”? Da, i to je bilo prorokovano da se desi u knjizi Danila sa silom malog roga, koja je opet Rimska papska crkva.

Danilo 7:25 … “Govoriće reči čak i protiv Svevišnjeg, i ugnjetavaće svete sluge Najvišeg. Imaće nameru da promeni vremena i zakon,”

Po tom stihu Rimokatolička crkva ima nameru da promeni “vremena” i Božji zakon. Da li su to ikada uradili? Da. Ako pogledate Deset zapovesti Rimokatoličke vere, videćete da su napravili promene u Božjim zapovestima (namera da promeni zakon). Rimokatolička crkva se hvali da su oni ti koji su promenili sedmični dan odmora sa sedmog dana na prvi (namera da promeni vreme), iako nije imala biblijski autoritet za bilo kakvu promenu. Pogledajte sledeće citate u vezi sa ovom “promenom” subote.

“Samim činom promene Subote u Nedelju, koju dozvoljavaju Protestanti … Zato što držeći Nedelju priznaju crkvenu [rimokatoličku] moć da određuje šta se svetkuje i da ih drži pod grehom.” (Sažeta hrišćanska doktrina, str. 58)

“Naravno, promena (Subote u Nedelju) bila je njen čin … i  ovaj čin je ŽIG njene crkvene moći i autoriteta u religijskim pitanjima.” (potpisao H.F. Tomas, kancelar kardinala Gibonsa, u pismu od 11. novembra 1895.)

“Crkva je iznad Biblije, a ova promena svetkovanja Subote je dokaz te činjenice.” (Katolički zapis iz Londona, Ontario, 1. Septembar 1923)

“Ne Stvoritelj Svemira, iz 1. Mojsijeve 2:1-3, nego Katolička crkva može uzeti čast da čoveku odredi pauzu u radu na svakih sedam dana.” (S.C. Mosna, Storia della Domenica, 1969, str. 366-367)

“Još uvek nije prekasno da se Protestanti iskupe. Da li će oni to učiniti? … hoće li oni zaista uzeti samo pisanu reč, samo Pismo, kao svoj jedinu autoritet i svoj jedini standard? Ili će se i dalje držati neodbranjive, samo-kontradiktorne i samoubilačke doktrine i prakse poštovanja autoriteta Katoličke crkve i nošenja ZNAKA (žiga) njenog autoriteta, da li će držati subotu Gospodnju, sedmi dan, prema Svetom pismu? Ili će zadržati nedelju prema tradiciji Katoličke crkve.” (Ibid, str. 31)

Tako je Rimokatolička crkva (mali rog iz Danila 7) kriva za promenu Božjeg zakona. Te iste zapovesti koje sveti iz Otkrivenja 14:12 drže, što ih sprečava da prime žig zveri. I zapamtite, celo pitanje žiga zveri je čvrsto povezano sa obožavanjem i poslušnošću. Hoćemo li obožavati i pokoravati se zveri i primiti njen žig, ili obožavati i pokoravati se Bogu? Nemojte misliti da ćete morati da se spustite na kolena da bi obožavali zver. Sve što treba da uradite je da budete odani zveri i prihvatite da je njen autoritet iznad Božjeg, i to će se smatrati obožavanjem.

666 Nedeljni zakonDakle, da li je zver povezana sa svetkovanjem nedelje? Da, ali ne još, jer još nije uvedena nedelja kao dan odmora (ovo se menja vrlo brzo). Ali Rimokatolička crkva, zajedno sa mnogim drugim crkvama i institucijama, uključujući i sindikate, sada aktivno lobira da nedeljni zakon bude nametnut kao nacionalni i međunarodni dan odmora. I to je u direktnoj suprotnosti sa subotnjim počinkom koji je Bog uspostavio tokom sedam dana stvaranja. A to stavlja autoritet Rimokatoličke crkve iznad autoriteta našeg Nebeskog Oca. Što je naravno gadost!

Četvrta zapovest koja se tiče subote u kao dana odmora je JEDINA zapovest koja nam govori koga mi obožavamo. Ona nam govori da obožavamo Stvoritelja neba i zemlje. To je centralna zapovest koja povezuje Boga s čovečanstvom i sadrži pečat Božji koji primaju sveti poslednjih dana. Prema tome, svako ko prihvati nedeljni zakon koji će biti nametnut će dati svoju vernost i obožavanje zveri (Rimokatoličkoj crkvi) umesto Bogu. Tada će biti žigosani (duhovno) žigom zveri, bilo na čelu, bilo na ruci. Čelo predstavlja grupu ljudi koji slobodno donose odluku u svojoj glavi i daju svoju odanost zveri, tj. ljudi hrišćanske veroispovesti koji prihvataju “autoritet” Rimokatoličke crkve. Ruka predstavlja grupu ljudi koji će pristati uz nju zbog ekonomskog pritiska, i njihova dela su u skladu sa žigom zveri, tj. nevernicima. Zato je napisano da se žig dobija na čelu ILI ruci.

Broj zveri

Šta je sa brojem zveri 666? Mnogi ljudi misle da je žig zveri jednostavno broj 666. Neki ljudi neće doći ni blizu niti dodirnuti bilo šta sa u vezi sa brojevima 666. Naprimer barkod, ili datum, ili telefonski broj ili registarska tablica. Pa ipak, Otkrivenje je vrlo jasno u stavu da žig zveri NIJE 666. Broj 666 je broj zveri, a ne žig zveri.

Otkrivenje 13:17-18 … “I da niko ne može ni kupovati ni prodavati osim onoga ko ima žig ILI ime zveri ILI broj njenog imena. Za ovo je potrebna mudrost: Ko je razuman, neka izračuna broj zveri, jer je to čovekov broj, a njen broj je šesto šezdeset i šest.”

Dakle, kao što vidimo, broj zveri 666 nije pravi žig zveri. To je broj čoveka iz ovog kraljevstva zveri. Ovaj broj nam je dat u Božjoj Reči da bismo dodatno identifikovali sistem zveri i vođu te zveri.

Takođe je značajno da je napisano da će ljudi dobiti ILI žig zveri ILI ime zveri ILI broj njenog imena. To znači da se BILO KAKVA povezanost sa zveri (papska crkva u Rimu) ili slikom zveri smatraju da su protiv Boga. A Otkrivenje 14:11 potvrđuje to izricanjem presude onima koji se “klanjaju zveri i njenoj slici, i ko prima žig njenog imena.”

Upozorenje! Ekumenski pokret ujedinjuje sve crkve s Rimom!

Takođe možemo videti iz Otkrivenja 13:17-18 da broj 666 NISU samo tri cifre koje bi se mogle pojaviti na barkodu ili tetovaži i slično. Ovi biblijski stihovi nam govore da je 666 stvarni broj koji treba izračunati. Znači da to nisu samo tri cifre. To je stvarni broj koji treba da se sabere, i potrebna nam je “mudrost” da bismo došli do broja.

Da li ovaj broj odgovara Rimokatoličkoj crkvi? Da! 666Pape Rimokatoličke crkve ranije su dobijale titulu “VICARIUS FILII DEI”, što znači “vikar Božjeg Sina”. Pogledajte sledeći citat sa veb sajta katoličkih odgovora u 2011. godini:

“Pitanje: Vicarius Filii Dei? Šta to znači? Je li to fraza koja se odnosi na papu ili na sveštenika? Čuo sam da je to upisano na papinu kapu, ili negde. Samo sam znatiželjan znati šta je to.”

“Odgovor: (Od oca Reginalda Martina) … Vicarius Filii Dei znači vikar [ili predstavnik] Božjeg Sina, pojam za koji učenjaci veruju da se prvi put pojavljuje u dokumentu koji je poznat kao Donacija Konstantina, datira iz 8. ili 9. veka. Ovo je pogodan opis Pape, koji se često naziva Vikar Hrista, i, u ovom trenutku, verovatno bi se samo najviše ogorčeni anti-katolički pojedinci uvredili zbog titule.” (Our Sunday Visitor, The Catholic Answer, 24.11.2011. –
http://www.osv.com/TCANav/TCAQuestionoftheDay/Nov21252011/tabid/8480/Default.aspx)

Sada, ako pretvorite ime “Vicarius Filii Dei” u rimske brojeve, i saberete ih, doći ćete do broja 666. Ovo je broj zveri i tačnije, broj ČOVEKA!

Nedeljni zakon dolazi!

Zakon o Nedelji se zaista lobira sada, a ako pogledate stranicu sa vestima o nedeljnom zakonu, videćete da je to svetsko pitanje, koje je prihvaćeno sa otvorenim rukama većine ljudi hrišćanske veroispovesti. Zašto? Zato što su PREVARENI da misle da je subota kao dan odmora ili ukinuta, ili je zamenjena nedeljom, koja je žig Rima!

Ako prihvatite nedeljni zakon koji će uskoro biti nametnut, ili ostanete povezani sa Rimokatoličkom crkvom i drugim palim crkvama u ovom ekumenskom pokretu, onda ćete dati svoju vernost i obožavanje zveri ili njenoj slici. Molimo vas da obratite pažnju na upozorenje trećeg anđela Otkrivenja 14 …

Otkrivenje 14:9-11 … ‘ Za njima je išao treći anđeo, koji je govorio jakim glasom:Ako se ko pokloni zveri i njenom liku i primi žig na čelo ili na ruku, on će takođe piti vino Božjeg gneva koje je nerazvodnjeno natočeno u čašu gneva njegovog, i biće mu suđeno vatrom i sumporom pred svetim anđelima i pred Jagnjetom. I dim mučenja njihova dizaće se u vekove vekova. Ni danju ni noću nemaju počinka oni koji se klanjaju zveri i njenom liku, i svi koji primaju žig njenog imena.”

Molim vas da otkrijete pravu istinu o danu odmora iz Biblije i nemojte da primite žig zveri. Umesto toga, budite jedan od svetih u poslednjim danima, držeći Božje zapovesti (uključujući i zapovest o suboti) i veru Isusa Hrista.

Otkrivenje 14:12 … “Ovde je istrajnost svetih, koji drže uputstva Božja i veru Isusovu.”